KOŁO  Nr 10 ZŻWP

 

Koło  nr 10  im. Ziemi  Wałeckiej
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

(Związku Byłych  Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego)

 

Przy  2  Brygadzie Łączności a obecnie przy 100 bł  BWD MK NE.

 


 

                Z potrzeby integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych i ze względu na skomplikowaną sytuację w kraju w dniu 25.03. 1981 roku odbyło się zebranie założycielskie Koła ZBŻZ przy 2 Brygadzie  Łączności  w Wałczu. Jednostka ta pełniła potem funkcję jednostki patronackiej w stosunku do Koła udzielając wielokrotnie pomocy w jego funkcjonowaniu.

 

 

 

Pierwszym prezesem Zarządu nowopowstałego Koła został wybrany

 kolega ppłk rez. Andrzej Łabuś.

 

 

      Już w kwietniu tego roku na zebraniu członków Koła z udziałem dowództwa jednostki z płk Włodzimierzem Augustynowiczem na czele,  ustalone zostały główne zasady współpracy z jednostką wojskową.

 

 

 

W dniu 16 czerwca 1981 roku zebranie powierzyło pełnienie funkcji Prezesa Koła
koledze
mjr rez. Tadeuszowi Turkowi.

 / kol. Andrzej Łabuś oddelegowany został do innych zadań./

 

 

 

 

 

      W dniu 21 września 1981 roku Zarząd Koła ZBŻZ podpisał z dowódcą  jednostki wojskowej 2016 porozumienie o współpracy i pomocy wzajemnej.

    W dniu 14 marca 1983 roku  na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy  Zarząd Koła. Prezesem Zarządu Koła został kol. ppłk rez. Andrzej Łabuś. Zgodnie z uchwałą tego zebrania wielu wyznaczonych kolegów brało później udział w spotkaniach organizowanych w jednostce wojskowej z kadrą zawodową i żołnierzami służby zasadniczej oraz z poborowymi przy Komisjach Poborowych w Wałczu.

 

 

 

 

 

 

W dniu 11grudnia 1984 roku zebranie członków Koła wybrało nowy Zarząd – już na statutowy okres działania tzn. na 4 lata. Prezesem Zarządu Koła został
kolega
ppłk rez. Jan Malec.

 

Pełnił on tę funkcję przez dwie kadencje od  1981 do 1988 roku.

 

 

 

 

Kilkuosobowy Zarząd naszego Koła wtedy stanowili :

kol. ppłk rez. Jan Malec  -  prezes
kol. ppłk rez. Zdzisław Szuwara  - v-ce prezes
kol. ppłk rez. Andrzej Łabuś  -  sekretarz
kol. mjr rez. Ignacy Michalak  -  skarbnik
kol. ppłk rez. Konstanty Załęcki  - członek zarządu.

 Zgodnie ze statutem nasz związek rozpoczął staranie o:

 - ściślejszy związek byłych żołnierzy zawodowych z macierzystą jednostką wojskową.

 - integrację środowiska byłych żołnierz zawodowych wokół spraw związanych z opieką zdrowotną, pomocą koleżeńską, z właściwym finansowym zabezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

 

 

 

W dniu 18.11.1988 roku wybrany został nowy Zarząd Kola. Jego prezesem został
ppłk rez. Bogdan Mikołajczak.

 

 

    Pełnił tę funkcję przez ponad 16-cie lat – do 2005r. W niełatwym okresie przemian ustrojowych w kraju, także radykalnym zmniejszaniu stanu liczebnego Sił Zbrojnych-Zarząd Koła starał się w miarę swoich statutowych możliwości prezentować problemy jego członków u władz pośrednich i głównych Związku, a także realizować coroczne plany zamierzeń akceptowane przez wszystkich członków Koła.

Ważnym problemem były reakcje środowiska emerytów i rencistów wojskowych związane z obniżaniem się poziomu ich życia, opieki zdrowotnej a także  atmosferą likwidacji niektórych ulg  nadanych przez państwo w okresie ich służby wojskowej. Szukanie antidotum na te złe nastroje to trudna dla  Zarządu Koła praca.

 

Do najczęstszych form pracy Koła zaliczyć można :
   
  - uczestnictwo członków Koła w świętach państwowych, wojskowych i święcie miasta,
  -organizowanie uroczystych zebrań Koła z udziałem dowództwa jednostki patronackiej,
  - organizowanie spotkań koleżeńskich,
  -uczestnictwo w działalności Społecznych Komitetów  Fundacji Sztandarów
             dla  2 Brygady Łączności w 1994 r. i 100 bł,
 

-organizowanie i uczestnictwo w zawodach użyteczno -bojowych na szczeblu rejonowym.

                  

    Wielu członków Koła brało udział w dniu 6.12.2001r. w pożegnaniu Sztandaru 2 Brygady Łączności. Staraniem Zarządu Koła –funkcję jednostki patronackiej przejął 100 bł  Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu  Północ-Wschód stacjonujący razem z 4 batalionem dowodzenia w obiekcie koszarowym po 2 BŁ. Pierwszy dowódca 100 bł był ppłk dypl. Janusz Sobolewski podpisał z Zarządem Koła porozumienie o współpracy wzajemnej na dalsze lata. Obecny dowódca 100 bł  ppłk dypl. Robert Wierzbiński chętnie udziela nam pomocy w wielu formach działalności Koła.

           Decyzje M O N z dn. 9.11.2004r oraz 3.12.2004r o :

 - przejęciu tradycji jednostek łączności przez 100 bł-m.in.także tradycji 2 BŁ oraz

 - ustanowieniu w dniu 29.06. święta  100 bł - dla upamiętnienia 2BŁ pozwalają nam na  umocowanie działalności Koła we współpracy z nową patronacką jednostką wojskową.

Koło Nr 10 ZBŻZ i OR WP w Wałczu istnieje już 24 lata. Stan liczebny członków zmienia się w granicach 30 do 40 członków.

        W  ostatnich latach Zarząd Koła zorganizował:

- Wycieczkę wojskowo-historyczną w rejonie przełamania Wału Pomorskiego /luty 1945r/ przy dużej pomocy 2 BŁ a szczególnie osobiście ppłk dypl. Mariana Bobelaka – w dn.05.02 .1998r.

- Dwa spotkania / w dn.22.09.2000r i 17.10.2002r/ byłych żołnierzy zawodowych 5 pł , 1 pł oraz

2 BŁ – którzy po  zakończeniu służby zawodowej swoje dalsze losy związali z  Wałczem i jego okolicami, pod hasłem ,,Bądźmy Razem” –z udziałem byłych dowódców jedn.

- Wycieczkę sentymentalną   do dawnej Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu w dniach 10 do 12.09.2004r. Wzięło w niej udział 14 uczestników.

Wycieczkę wojskowo-historyczną w rejonie przełamania Wału Pomorskiego– w dn.05.02 .1998r

 

Spotkanie członów koła ZBŻZ
z dowództwem 2BŁ - 1999 r.

 

Spotkanie z okazji Święta Wojska Polskiego
15.08.2000 r.

 

 

 

Klub Garnizonowy - 22 września 2000 r.

Spotkanie byłych żołnierzy zawodowych 5 pł , 1 pł oraz 2 BŁ – którzy po  zakończeniu służby zawodowej swoje dalsze losy związali z  Wałczem i jego okolicami, pod hasłem ,,Bądźmy Razem” – z udziałem byłych dowódców jednostki.

 

 

Wręczenie aktów nominacyjnych
na stopień oficerski - 11.11.2000 r.

 

Wręczenie patentów na pierwszy stop. oficerski. ppor. Janina Suchenek - 1.09.2001 r.

 

Klub Garnizonowy - 17 października 2002 r.

Spotkanie byłych żołnierzy zawodowych 5 pł , 1 pł oraz 2 BŁ – którzy po  zakończeniu służby zawodowej swoje dalsze losy związali z Wałczem i jego okolicami, pod hasłem ,,Bądźmy Razem” – z udziałem byłego dowódcy jednostki, dowództwa 100 batalionu łączności i już nowych emerytów po rozwiązaniu brygady.

 

 

Spotkanie noworoczne - 10 styczeń 2003 r.

 

Emeryci zaproszeni na święto 2BŁ - 2003r.

     

 

Spotkanie opłatkowe - 100 bł - grudzień 2004 r.

 

Spotkanie noworoczne - 13 styczeń 2005 r.

                          

 

    Koło posiada  swoją Kronikę, którą rozpoczął pisać ś/p ppłk Zdzisław Szuwara a od wielu już lat uzupełnia st. sierż. szt. rez. Henryk Właź.

Szczególnie aktywnymi członkami Koła są koledzy :płk rez. Witold Kowalski, płk rez. Waldemar Suchecki, mjr rez. Józef Domińczak, mjr rez. Henryk Laszczkowski , kpt. rez. Ryszard Włodarek oraz st. sierż. szt: Jan Frelkowski, Henryk Wlaź i Jan Kuśmierek.

 

       W   grudniu 2004 roku z inicjatywy członków Koła  Nr 10 powstał Komitet Organizacyjny Zjazdu byłych żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych 5pł,1pł oraz 2BŁ w dniu 29.06.2005r pod hasłem ,,Spotkanie Pokoleń” z okazji 40-to lecia dyslokacji jednostki łączności z garnizonu m.st. Warszawa do garnizonu Wałcz. Jego przewodniczącym został płk rez. Witold Kowalski.

 

 

W dniu 15.02.2005 r. wybrany został nowy Zarząd Koła w składzie

 

Prezes  - ppłk rez. Czesław Wirowski

 

sekretarz  - mjr rez. Mieczysław Fryza

 skarbnik   - kpt. rez. Ryszard Włodarek

 członkowie  - chor.szt.rez. Jan Sobieski

                         -st.sier.szt.rez.Henryk Wlaż   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

W czerwcu 2007 roku odbyło się następne nasze spotkanie. Tym razem z okazji 40 rocznicy przemianowania naszego pułku z 5 na 1 Pułk Łączności. I tym razem głównym inicjatorem i kierownikiem przygotowań był kolega płk rez. Witold Kowalski.

 

 

         W dniu 4 lutego 2009 roku na zebraniu koła naszego Związku został wyłoniony nowy zarząd. Prezesem koła został tym razem były zastępca dowódcy późniejszy Szef Sztabu 2 Brygady Łączności płk rezerwy Witold Kowalski.


W skład nowego zarządu weszli koledzy :
              - Piotr Szymczak      (sekretarz),
              - Tadeusz Rojewski   (skarbnik),
              - Jan Sobieski,                         .
              - Henryk Wlaź.                        .

 

 

 

 

 

        W dniu 24 stycznia 2013 roku na zainicjowanym przez dotychczasowy Zarząd Koła zebraniu sprawozdawczo-wyborczym,  rozliczył się on z blisko trzyletniej działalności. Multimedialna prezentacja obrazująca przebieg działalności spotkała się z gromkimi brawami kolegów oraz z pochwałą obecnego na zebraniu przedstawiciela Zarządu Rejonowego w Pile.

Nowy poszerzony do siedmiu osób skład wybranego Zarządu Koła, ponownie na prezesa Koła nr 10 wyłonił spośród siebie kolegę płk rezerwy Witolda Kowalskiego.

Poza Prezesem w skład nowego zarządu weszli koledzy :
              - Piotr Szymczak      (sekretarz),
              - Tadeusz Rojewski   (skarbnik),
              - Jan Sobieski,                         .
              - Henryk Wlaź,                          

- Grzegorz Rutkowski, 

- Leszek Nickowski.     

 

       

 

 

 

Nowy Zarząd Koła.

 

 

 
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst opracował ...                                        Honorowy prezes Koła                                                              
                              ppłk rez. Bogdan Mikołajczak                                                       
uzupełnił ... autor strony                                                                                                                                   


Powrót