P L A N   P R A C Y  NA  2 0 1 7 ROK

  Głównymi celami Związku są :   Członkowie związku są zobowiązani :

1-Integralność środowiska byłych i obecnych żołnierzy zawodowych wokół spraw obronnych państwa polskiego oraz tradycji narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność,
2-wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej,
3-utrzymanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.

1-Przestrzegać statutu i uchwał władz Związku,
2-realizować cele Związku, brać aktywny udział w jego działalności
i propagować go na zewnątrz,
3-przestrzegać zasad honoru i godności oraz obyczajów żołnierzy WP, zasad współżycia społecznego i umacniać więzi koleżeńskie,
4-dbać o dobre imię związku,
5-
należeć do jednego z kół Związku, opłacać składki członkowskie.

 

Statut Związku §1.p2.p4

  Statut Związku §15
       

„Być człowiekiem honoru, to znaczy wypełniać cały szereg czynności w swojej pracy z poczucia obowiązku, wewnętrznej powinności, nie zaś ze względu na przewidywane korzyści. To znaczy nie zawodzić pokładanego przez innych zaufania i czuć się związanym podjętymi prze siebie obowiązkami”

 

Maria Szyszkowska

       
 

Prosimy Kolegów o przekazanie 1% podatku na:
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - KRS 0000141267 lub
Federację Pomocy Emerytom Wojskowym - KRS 000137138

 

              

 Kalendarzowy plan zasadniczych zamierzeń
Koła nr 10 ZŻWP na 2017 rok.

 

   

Zamierzenia

Miesiące 2017 roku

Uwagi

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Walne zebranie koła 16 22 28 30 Klub BWD
godz.
17,30
Posiedzenia Zarządu Koła 31 14 28 25 16 6     19 10 21 12 OWES
godz.
17,30
Spotkanie z okazji
DNIA KOBIET
    8                   Klub BWD
godz. 18,00
Jednodniowa wycieczka
do Kórnika
        19               wg oddzielnego
planu

X Rej. Zjazd Delegatów
ZŻWP w Pile

     

7

               

wg planu ZR

SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE

                 

12

   

Klub BWD
godz. 18,00

Msza za zmarłych kolegów

                 

24

   

Kościół Garnizon.
godz. 18,00

Spotkanie opłatkowe

                     

19

Klub BWD
godz. 18,00

Zawody strzeleckie

          16
Rejo- nowe
  Cen- tralne        

wg oddz. planu

Posiedzenie plenarne Zarządu Rejonowego

27

  31     16   18   13   15

wg planu ZR

Wpłaty i odprowadzenie składek członkowskich do
28
do
28
    do
28
     

Klub BWD,
godz.
17,30
lub OWES

OWES - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu, ul. Okulickiego 32
Klub BWD
- Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia (dawny Klub Garnizonowy)

Telefony kontaktowe zarządu: Prezes 664-459-312, Z-ca prezesa 694-242-624,
Sekretarz 606-131-917Skarbnik 507-127-290.
strona internetowa www.brygada.i8p.eu

Skarbnik Koła (tel. kom. 507-127-290) na telefoniczną prośbę zainteresowanego,
wysyłając SMS-a podaje wielkość tegorocznej składki.

 

Warunki konieczne i wystarczające, aby plan rocznych zamierzeń zrealizować.

  Składki członkowskie:

1-Organizatorzy muszą mieć poczucie służebnej roli dla innych Kolegów,
2-
Obecność członka w zamierzeniach koła jest obowiązkiem honorowym.,
3-
Nieobecności w zamierzeniach podlega honorowemu samorozliczeniu, to znaczy powód nieobecności powinien być taki, że przez większość członków byłby uznany za wystarczający.
4-Rozliczenie z nieobecności na planowanych zamierzeniach towarzysko- wycieczkowych, w jakiejkolwiek formie innej jak w p.3 jest niedopuszczalne.
5-Nieobecności na zebraniach koła trzeba usprawiedliwić podając przyczynę sekretarzowi Koła.

Statut dopuszcza płacenie składek w dwu częściach po 50% składki rocznej do 28 lutego i do 30 czerwca. Jednak ze względu na potrzeby finansowe Koła, Zarząd zwraca się z prośbą, aby składki w całości wpłacić w pierwszym terminie.

Składki wpłacać można podczas każdego zebrania Koła oraz podczas posiedzeń Zarządu Koła, które planowane są  w terminach jak wykazano w planie zamierzeń. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie OWES.

Składki oraz wszelkie wpłaty na imprezy organizowane przez Koło można wpłacać na konto koła (w tytule wpłaty podając np.: składka za I-XII 2017 r. lub na 8 marca, względnie darowizna)

 Nowy nr rachunku bankowego koła:

Andrzej Tadeusz WIERZBA
Spółdzielczy Bank Ludowy ZAKRZEWO

NR  
57 8944 0003 4202 6749 3000 0010