P L A N   P R A C Y  NA  2 0 20 ROK

  Głównymi celami Związku są :   Członkowie związku są zobowiązani :

1-Integralność środowiska byłych i obecnych żołnierzy zawodowych wokół spraw obronnych państwa polskiego oraz tradycji narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność,
2-wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej,
3-utrzymanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.

1-Przestrzegać statutu i uchwał władz Związku,
2-realizować cele Związku, brać aktywny udział w jego działalności
    i propagować go na zewnątrz,
3-przestrzegać zasad honoru i godności oraz obyczajów żołnierzy WP,
    zasad współżycia społecznego i umacniać więzi koleżeńskie,
4-dbać o dobre imię związku,
5-
należeć do jednego z kół Związku, opłacać składki członkowskie.

 

Statut Związku §1.p2.p4

  Statut Związku §15
       

„Być człowiekiem honoru, to znaczy wypełniać cały szereg czynności w swojej pracy z poczucia obowiązku, wewnętrznej powinności, nie zaś ze względu na przewidywane korzyści. To znaczy nie zawodzić pokładanego przez innych zaufania i czuć się związanym podjętymi prze siebie obowiązkami”

Maria Szyszkowska

       
 

Prosimy Kolegów o przekazanie 1% podatku na:
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - KRS 0000141267 lub
Federację Pomocy Emerytom Wojskowym - KRS 000137138

 

              

 Kalendarzowy plan zasadniczych zamierzeń
Koła Nr 10 ZŻWP na 2020 rok.

 

   

Zamierzenia

Miesiące 2020 roku

Uwagi

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW KOŁA
20 18 24 19 Klub BWD
godz.
17,30
POSIEDZENIE
ZARZĄDU KOŁA
14 4 17 7 12 9     15 6 3 8 OWES
godz.
17,30
POSIEDZENIE PLENARNE
ZARZĄDU REJONOWEGO
                        według planu ZR
ZAWODY STRZELECKIE                         Grupa Warowna Cegielnia
MAJÓWKA                         wg oddz. planu Zarządu Koła

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH
SAMORZĄDOWYCH

 

12

   

3,8

     

1,17

 

11

   

SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE

                 

12

   

Klub BWD
godz. 18,00

MSZA ZA ZMARŁYCH KOLEGÓW

                 

27

   

Kościół Garnizon.
godz. 18,00

ODWIEDZINY
GROBÓW KOLEGÓW

                  28    

Delegacja Koła

Spotkanie opłatkowe członków, władz samorządowych i wojskowych

                     

15

godz. 16,30

Zawody strzeleckie

          ZR   ZG        

Według planu
ZR i ZG

Wpłaty i odprowadzenie składek członkowskich do
28
do
15
    do
15
     

KB godz. 17,30
OWES

OWES - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu, ul. Okulickiego 32
Klub BWD
- Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia (dawny Klub Garnizonowy)

Telefony kontaktowe zarządu: Prezes 664-459-312Sekretarz 601-326-179, Skarbnik 507-127-290.
strona internetowa 2 Brygady Łączności i Koła:    www.2brygada.wałcz.paak.net lub www.brygada.i8p.eu

Konto Koła: Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo, Andrzej Wierzba,
Nr
57 8944 0003 4202 6749 3000 0010

        Prosimy Kolegów o przekazanie 1% podatku na:

 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego   –  KRS 0000141267   lub
Federację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym  –  KRS 000137138

 

Warunki konieczne i wystarczające, aby plan rocznych zamierzeń zrealizować.

         Składki członkowskie:

1-Organizatorzy muszą mieć poczucie służebnej roli dla innych Kolegów,
2-
Obecność członka w zamierzeniach koła jest obowiązkiem honorowym.,
3-
Nieobecności w zamierzeniach podlega honorowemu samo rozliczeniu, to znaczy powód nieobecności powinien być taki, że przez większość członków byłby uznany za wystarczający.
4-Rozliczenie z nieobecności na planowanych zamierzeniach twarzysko - wycieczkowych, w jakiejkolwiek formie innej jak w p.3 jest niedopuszczalne.
5-Nieobecności na zebraniach koła trzeba usprawiedliwić podając przyczynę sekretarzowi Koła.

Statut dopuszcza płacenie składek w dwu częściach po 50% składki rocznej do 28 lutego i do 30 czerwca. Jednak ze względu na potrzeby finansowe Koła, Zarząd zwraca się z prośbą, aby składki w całości wpłacić w pierwszym terminie.

Składki wpłacać można podczas każdego zebrania Koła oraz podczas posiedzeń Zarządu Koła, które planowane są  w terminach jak wykazano w planie zamierzeń. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie OWES.

Składki oraz wszelkie wpłaty na imprezy organizowane przez Koło można wpłacać na konto koła (w tytule wpłaty podając np.: składka za I-XII 2020 r., spotkanie koleżeńskie względnie darowizna)