P L A N   P R A C Y  NA  2 0 21 ROK

  Głównymi celami Związku są :   Członkowie związku są zobowiązani :

1-Integralność środowiska byłych i obecnych żołnierzy zawodowych wokół spraw obronnych państwa polskiego oraz tradycji narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność,
2-wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej,
3-utrzymanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.

1-Przestrzegać statutu i uchwał władz Związku,
2-realizować cele Związku, brać aktywny udział w jego działalności
    i propagować go na zewnątrz,
3-przestrzegać zasad honoru i godności oraz obyczajów żołnierzy WP,
    zasad współżycia społecznego i umacniać więzi koleżeńskie,
4-dbać o dobre imię związku,
5-
należeć do jednego z kół Związku, opłacać składki członkowskie.

 

Statut Związku §1.p2.p4

  Statut Związku §15
       

„Być człowiekiem honoru, to znaczy wypełniać cały szereg czynności w swojej pracy z poczucia obowiązku, wewnętrznej powinności, nie zaś ze względu na przewidywane korzyści. To znaczy nie zawodzić pokładanego przez innych zaufania i czuć się związanym podjętymi prze siebie obowiązkami”

Maria Szyszkowska

 

              

 Kalendarzowy plan zasadniczych zamierzeń
Koła Nr 10 ZŻWP na 2021 rok.

 

   

Zamierzenia

Miesiące 2021 roku

Uwagi

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW KOŁA
9 23 18 Klub BWD
godz.
17,30
POSIEDZENIE
ZARZĄDU KOŁA
                14 5 9 7 OWES
godz.
17,30
Wizyta w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej                   7     Godz. 12.00
Wystawa pamiątek
z 2 Brygady  Łączności
                      X wg oddz. planu

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH
SAMORZĄDOWYCH

               

1,17

 

11

 

Garnizon
Delgacja

SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE

                 

12

   

Klub BWD
godz. 18,00

MSZA ZA ZMARŁYCH KOLEGÓW

                 

26

   

Kościół Garnizon.
godz. 18,00

ZNICZE PAMIĘCI

                  26-29    

Delegacja Koła

Spotkanie opłatkowe członków Koła

                     

21

Klub BWD
godz. 16,30

Wpłaty i odprowadzenie składek członkowskich         do
15
     

OWES - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu, ul. Okulickiego 32
Klub BWD
- Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia (dawny Klub Garnizonowy)

Telefony kontaktowe zarządu: Prezes 601-326-179Sekretarz 600-619-856, Skarbnik 507-127-290.
strona internetowa 2 Brygady Łączności i Koła:    www.2brygada.wałcz.paak.net lub www.brygada.i8p.eu

Konto Koła: Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo, Andrzej Wierzba,
Nr
57 8944 0003 4202 6749 3000 0010

        Prosimy Kolegów o przekazanie 1% podatku na:

 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego   –  KRS 0000141267   lub
Federację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym  –  KRS 000137138

 

Warunki konieczne i wystarczające, aby plan rocznych zamierzeń zrealizować.

         Składki członkowskie:

1-Organizatorzy muszą mieć poczucie służebnej roli dla innych Kolegów,
2-
Obecność członka w zamierzeniach koła jest obowiązkiem honorowym.,
3-
Nieobecności w zamierzeniach podlega honorowemu samo rozliczeniu, to znaczy powód nieobecności powinien być taki, że przez większość członków byłby uznany za wystarczający.
4-Rozliczenie z nieobecności na planowanych zamierzeniach twarzysko - wycieczkowych, w jakiejkolwiek formie innej jak w p.3 jest niedopuszczalne.
5-Nieobecności na zebraniach koła trzeba usprawiedliwić podając przyczynę sekretarzowi Koła.

Statut dopuszcza płacenie składek w dwu częściach po 50% składki rocznej do 28 lutego i do 30 czerwca. Jednak ze względu na potrzeby finansowe Koła, Zarząd zwraca się z prośbą, aby składki w całości wpłacić w pierwszym terminie.

Składki wpłacać można podczas każdego zebrania Koła oraz podczas posiedzeń Zarządu Koła, które planowane są  w terminach jak wykazano w planie zamierzeń. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie OWES.

Składki oraz wszelkie wpłaty na imprezy organizowane przez Koło można wpłacać na konto koła (w tytule wpłaty podając np.: składka za I-XII 2021 r., spotkanie koleżeńskie względnie darowizna)