P L A N   P R A C Y  NA  2 0 22 ROK

  Głównymi celami Związku są :   Członkowie związku są zobowiązani :

1-Integralność środowiska byłych i obecnych żołnierzy zawodowych wokół spraw obronnych państwa polskiego oraz tradycji narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność,
2-Wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej,
3-Utrzymanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.

1-Przestrzegać statutu i uchwał władz Związku,
2-Realizować cele Związku, brać aktywny udział w jego działalności i propagować go na zewnątrz,
3-Przestrzegać zasad honoru i godności oraz obyczajów żołnierzy WP, zasad współżycia społecznego i umacniać więzi koleżeńskie,
4-Dbać o dobre imię związku,
5-
Należeć do jednego z kół Związku, opłacać składki członkowskie.

 

Statut Związku §1.p2.p4

  Statut Związku §15
       

„Być człowiekiem honoru, to znaczy wypełniać cały szereg czynności w swojej pracy z poczucia obowiązku, wewnętrznej powinności, nie zaś ze względu na przewidywane korzyści. To znaczy nie zawodzić pokładanego przez innych zaufania i czuć się związanym podjętymi prze siebie obowiązkami”

Maria Szyszkowska

 

              

 Kalendarzowy plan zasadniczych zamierzeń
Koła Nr 10 ZŻWP na 2022 rok.

 

   

Zamierzenia

Miesiące 2022 roku

Uwagi

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW KOŁA
24 21 9 22 17 Klub BWD
godz.
17,30
POSIEDZENIE
ZARZĄDU KOŁA
18 8 9   10 1   9 13 4 8 6 OWES
godz.
17,30
Kulig - ognisko X X                     W zależności od pogody
Wyjazd do Muzeum Wału Pomorskiego w Mirosławcu   11                      
Zwiedzanie Lokalnego centrum nauki "Metalowe inspiracje"     17                    

Wyjazd do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

     

14

               

Autokarowa,
koszt ~100 zł

Zwiedz. Ośr. Eduk. Ekolog. Morzycówka - ognisko

       

X

               

Spływ kajakowy

         

X

X

X

         

Wystawa pamiątek po
2 Brygadzie Łączności

            X X        

Muzeum Ziemi
Wałeckiej

Spotkanie koleżeńskie

                 

12

     

Msza za zmarłych kolegów

                 

27

   

Kościół Garnizon.
godz. 18,00

Znicze Pamięci

                  X    

26 - 29 paźdz.

Spotkanie opłatkowe członków Koła

                     

20

 

Udział w uroczystościach patriotycznych 12 3     15 1,17   11    

OWES - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu, ul. Okulickiego 32
Klub BWD
- Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia (dawny Klub Garnizonowy)

Telefony kontaktowe Zarządu: Prezes 601-326-179Sekretarz 600-619-856, Skarbnik 507-127-290.
strona internetowa 2 Brygady Łączności i Koła:    www.2brygada.wałcz.paak.net lub www.brygada.i8p.eu

Konto Koła: Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo, Andrzej Wierzba,
Nr
57 8944 0003 4202 6749 3000 0010

        Prosimy Kolegów o przekazanie 1% podatku na:

 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego   –  KRS 0000141267   lub
Federację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym  –  KRS 000137138

 

Warunki konieczne i wystarczające, aby plan rocznych zamierzeń zrealizować.

         Składki członkowskie:

1-Organizatorzy muszą mieć poczucie służebnej roli dla innych Kolegów,
2-
Obecność członka w zamierzeniach koła jest obowiązkiem honorowym.,
3-
Nieobecności w zamierzeniach podlega honorowemu samo rozliczeniu, to znaczy powód nieobecności powinien być taki, że przez większość członków byłby uznany za wystarczający.
4-Rozliczenie z nieobecności na planowanych zamierzeniach twarzysko - wycieczkowych, w jakiejkolwiek formie innej jak w p.3 jest niedopuszczalne.
5-Nieobecności na zebraniach koła trzeba usprawiedliwić podając przyczynę sekretarzowi Koła.

Statut dopuszcza płacenie składek w dwu częściach po 50% składki rocznej do 28 lutego i do 30 czerwca. Jednak ze względu na potrzeby finansowe Koła, Zarząd zwraca się z prośbą, aby składki w całości wpłacić w pierwszym terminie.

Składki wpłacać można podczas każdego zebrania Koła oraz podczas posiedzeń Zarządu Koła, które planowane są  w terminach jak wykazano w planie zamierzeń. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie OWES.

Składki oraz wszelkie wpłaty na imprezy organizowane przez Koło można wpłacać na konto koła (w tytule wpłaty podając np.: składka za I-XII 2021 r., spotkanie koleżeńskie względnie darowizna)