W dniu 8 stycznia 1918 roku Prezydent USA  Thomas Woodrow Wilson w orędziu do Kongresu, dla zapewnienia trwałego ładu światowego i zapobieżenia następnej wojnie światowej - przedstawił swe 14 punktów.

W 13 punkcie zawarł stwierdzenie: Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym.

W dniu 5 czerwca 1918 roku Francja, Wilka Brytania i Włochy powzięły wspólna uchwałę przyjmującą proponowane rozwiązania. Z ziem byłych zaborców wyłoniło się wtedy wiele istniejących do dzisiaj państw, między innymi Rzeczypospolita Polska.

Po kilku próbach tworzenia państwowości w dniu 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad polskimi siłami zbrojnymi a 14 listopada przejął on władzę cywilną skierowując do państw Ententy depeszę o powstaniu niepodległego państwa polskiego, które przeistoczyło się z Królestwa Polskiego w Republikę Polską a po wielu jeszcze bitwach i ofiarach w II Rzeczypospolitą.