ZEBRANIE    CZŁONKÓW    KOŁA    NR  10

W dniu 26 marca 2009 roku odbyło się zebranie członków koła nr 10 ŻBŻZ i OR WP im Ziemi Wałeckiej.

    Wszystkich zebranych przywitał Prezes Koła kol. Witold Kowalski. Na wstępie w krótkich słowach wspomniał kolegę Hieronima Nawoja, który zmarł 11 marca 2009 roku, a ceremonia pogrzebowa odbyła się na Cmentarzu Komunalnym w Wałczu w dniu 14 marca 2009 r. Ppłk Hieronim Nawój był wieloletnim żołnierzem związanym przez cały okres służby zawodowej z Jednostką Wojskową 2016.

Kolega Grzegorz Rutkowski odczytał list Pani Zofii Nawój skierowany na ręce Prezesa Witolda Kowalskiego do wszystkich byłych żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska z podziękowaniem za pomoc oraz liczną obecność członków w ceremonii pogrzebowej.

     
 

     

Poinformował wszystkich członków o opracowanym wspomnieniu o zmarłym Hieronimie, które jest umieszczone na naszej stronie internetowej „Wspomnijmy Ich jeszcze raz...”. Poinformował również o przesłanym wspomnieniu przez żołnierza rezerwistę dawnego podwładnego ppłk Hieronima Nawoja st. szer. Wojciecha Orzechowskiego, który aktualnie zamieszkuje w Kanadzie. Wspomnienie to jest zamieszczone również na naszej stronie.

     

Koledzy minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego kolegi Hieronima Nawoja.

     

    W dalszej części zebrania Prezes Koła  wręczył wyróżnienie od Starosty Powiatu Wałeckiego byłemu Prezesowi Koła Czesławowi Wirowskiemu za czteroletnią współpracę z Władzami Powiatu.

   Następnie przedstawił plan zamierzeń Zarządu Koła na 2009 rok. Koledzy członkowie propozycję przyjęli jednogłośnie.

 

 

Prowadzący zebranie Prezes Koła nr 10 ZBŻZ i OR WP Witold Kowalski.

 

 

Plan Zasadniczych Zamierzeń 10 Koła ZBŻZ i OR WP

im. „Ziemi Wałeckiej” przy 100 bł. BWD MKPW

  

Zadania główne na 2009 r.

 

1.       Zwiększyć koło o minimum 5 członków.

2.       Wypracować pełne rozeznania o potencjalnych kandydatach na członków związku.

3.       Wypracować formę zbierania informacji o problemach związku i przekazywania ich podczas zebrań.

4.       Wypracować formę stałych imprez towarzyskich.

5.       Zebrać dokładne dane o grobach kolegów pochowanych w Wałczu.

6.       Powołać zespół kulturalno - oświatowy.

7.       Powołać zespół socjalno - bytowy.

8.       Wypracować system współpracy z innymi kołami ZBŻZ i OR WP

9.       Wypracować zasady współpracy z Jednostką patronacką.

        10.    Zebrać informację o posiadanych odznaczeniach przez członków koła.

 

        W dalszej części zebrania przedstawił plany i przebieg proponowanych dla członków koła atrakcyjnych wycieczek: po Wale Pomorskim i do Trójmiasta.                    

Następnym punktem zebrania było powołanie dwóch komisji: kulturalno-oświatowej i socjalno-bytowej.

Do poszczególnych komisji zostali wybrani koledzy:

     
Komisja kulturalno-oświatowa   

Komisja socjalno-bytowa

kol. Władysław Czachor 

 kol. Leszek Nickowski

  kol. Józef Domińczak

kol. Józef Suchodolski

 

 

 

 

Od lewej: Leszek Nickowski, Józef Domińczak, Józef Suchodolski.

 

 

   W związku ze zbliżającym się terminem VIII Zjazdu Rejonowego w Pile Prezes Witold Kowalski przedstawił do dyskusji postulaty i uwagi z prośbą o ustosunkowanie się do nich przez członków Koła.

  Następnym punktem zebrania było wystąpienie kol. Czesława Wirowskiego, który zwrócił uwagę, aby zapraszani goście władz miasta i powiatu nie byli powodem upartyjniania Koła. Kolega Czesław zgłosił postulat, aby na Zjeździe Rejonowym delegaci zaproponowali kolegę Prezesa Kowalskiego na  delegata na Zjazd Krajowy Związku.

  Po wystąpieniu kolegi Wirowskiego głos zabrał  Andrzej Wierzba, zwracając się do Zarządu Koła o interwencję u władz miasta i powiatu w sprawie odnowienia pozostałości pamiątkowych i miejsc pamięci po II Wojnie Światowej i walkach o przełamanie Wału Pomorskiego.

 Na zakończenie zebrania rozpoczęła się dyskusja oraz zadawanie pytań.

Kolega Kuśmierek i Kosak pytali o zasady występowania z wnioskiem o nadawanie odznaczeń związkowych i państwowych jak również o zasady awansowania.

 Prezes udzielił kolegom wyczerpujących odpowiedzi, podziękował za uczestnictwo i zakończył zebranie członków byłych żołnierzy.

 

 

Opracował: Grzegorz Rutkowski