P L A N   P R A C Y

  Głównymi celami Związku są :   Członkowie związku są zobowiązani :

1-Integralność środowiska byłych i obecnych żołnierzy zawodowych wokół spraw obronnych państwa polskiego oraz tradycji narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność,
2-wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej,
3-utrzymanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.

1-Przestrzegać statutu i uchwał władz Związku,
2-realizować cele Związku, brać aktywny udział w jego działalności
i propagować go na zewnątrz,
3-przestrzegać zasad honoru i godności oraz obyczajów żołnierzy WP, zasad współżycia społecznego i umacniać więzi koleżeńskie,
4-dbać o dobre imię związku,
5-
należeć do jednego z kół Związku,opłacać składki członkowskie.

 

Statut Związku§1.p2.p4

  Statut Związku§15
       
 

„Być człowiekiem honoru,to znaczy wypełniać cały szereg czynności w swojej pracy z poczucia obowiązku, wewnętrznej powinności, nie zaś ze względu na przewidywane korzyści. To znaczy nie zawodzić pokładanego przez innych zaufania i czuć się związanym podjętymi prze siebie obowiązkami”

 

Maria Szyszkowska

 

 

       

 

              

Kalendarzowy plan zasadniczych zamierzeń Koła nr 10 ZŻ WP na 2011 rok.

 

   

Zamierzenia

Miesiące 2011 roku

Uwagi

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zebranie koła   17   28         22   24   godz. 17,30
Posiedzenia Zarządu Koła 27 10 24 21 26 3     15 6 17   godz. 17,30

Zebranie z okazji XXX lat Związku.

         

10

           

Klub Garn. 17,30

Wpłaty i odprow.składek członk.

  17 24 15-50% 26       30-50% zal. 30    

Klub Garn. 17,30

Wieczorek z okazji Dnia Kobiet

   

7

                 

Klub Garn. 18,00

Majówka w Tucznie

       

19/29

             

godz. od 9 do 17

Wieczorek koleżeński

               

12

     

pocz. godz. 18,00

Spotkanie opłatkowe członków, władz woj. i administr.

                     

20

pocz. godz. 17,30

Zawody strzeleckie

         

Wałcz

 

Wa-wa

         

Posiedzenie plenarne ZR

    18   7 17     9     16

Piła godz. 9,00

Uroczystości XXX-lecia Zwoązku        

7-8

14 -15

           

Wa-wa / Wałcz

Msza za zmarłych kolegów                  

25

   

początek godz. 18,00

Wycieczka dwudniowa do Gdańska              

27-28

         

 

Telefony kontaktowe zarządu: prezes 502046187sekretarz 664459312skarbnik 504896545 członek zarządu 606384712.
 

Warunki konieczne i wystarczające, aby plan rocznych zamierzeń zrealizować.

  Składki członkowskie:

1-Organizatorzy muszą mieć poczucie służebnej roli dla innych kolegów,
2-
Obecność członka w zamierzeniach koła jest obowiązkiem honorowym.,
3-
Nieobecności w zamierzeniach podlega honorowemu samorozliczeniu,to znaczy powód nieobecności powinien być taki ,że przez większość członków byłby uznany za wystarczający.
4-Rozliczenie z nieobecności na planowanych zamierzeniach towarzysko- wycieczkowych, w jakiejkolwiek formie innej jak w p.3 jest niedopuszczalne.
5-Nieobecności na zebraniach koła trzeba usprawiedliwić podając przyczynę sekretarzowi koła.

Statut dopuszcza płacenie składek w dwu częściach po 50% składki rocznej do 15 kwietnia i do 30 września. Jednak ze względu na potrzeby finansowe koła zarząd zwraca się z prośbą, aby składki w całości wpłacić w pierwszym terminie.

Składki wpłacać można podczas każdego zebrania Koła oraz podczas posiedzeń zarząd, koła które planowane są w Klubie Garnizonowym w terminach jak wykazano w planie zamierzeń.

Składki oraz wszelkie wpłaty na imprezy organizowane przez Koło można wpłacać na konto koła(w tytule wpłaty podając np.: składka za I-XII 2011 r lub na 8 marca, lub darowizna)

 Nr rachunku bankowego koła:

Tadeusz Rojewski Bank PEKAO S.A. Odział w Wałczu

NR 25 1240 3712 1111 0010 2987 2339