Zebranie sprawozdawcze w dniu 17 lutego 2011 roku.  
     

    W dniu 17.02.2011 roku odbyło się zebranie członków Koła nr 10 im Ziemi Wałeckiej. Zebranie otworzył i przywitał wszystkich obecnych Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski. Przedstawił plan zebrania, który przyjęty został jednogłośnie.

         
 

 

 Zarząd koła ...

 
         

Jako pierwszy punkt zebrania było wspomnienie o zmarłym Koledze ppłk w st. spocz. Witoldzie Lenskim. Wspominał Go bliski Jego Kolega jeszcze ze Szkoły Oficerskiej Witold Kowalski, który między innymi powiedział:

„W dniu 09.01.2011 roku w wieku 67 lat zmarł nasz Kolega ppłk w st. spocz. Witold Lenski. Ceremonia pogrzebowa w której uczestniczyliśmy odbyła się w dniu 12.01.2011 r. Rozpoczęła się mszą św. poświęconą pamięci zmarłego. Dalsza część ceremonii z udziałem Kompanii Honorowej odbyła się na Cmentarzu Komunalnym Wałcz-Chrząstkowo.
Kim był pułkownik Witold Lenski: po skończeniu szkoły średniej wybrał zawód oficera Wojska Polskiego i po trzech latach studiów w Oficerskiej Szkole Łączności został podporucznikiem wojsk łączności. Wraz z grupą 18 Kolegów z tej samej promocji w 1965 roku otrzymał przydział do 5 Pułku  Łączności  przenoszonego z Warszawy do Wałcza. W jednostce tej służył do 1991 roku, aby po 29 latach służby przejść ze służby czynnej do rezerwy. Po odejściu z wojska pracował jako inspektor obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w Wałczu.
Za swoją pracę zdobywał uznanie, co wyrażało się: wyznaczaniem na wyższe stanowiska służbowe, awansami na kolejne wyższe stopnie wojskowe, oraz przyznanymi medalami i odznaczeniami resortowymi i państwowymi.

Pułkownik Lenski oprócz wyróżnień ustawowych zdobył wyróżnienie najwyższe, jakim jest szacunek Kolegów.

Proszę Kolegów o powstanie i uczczenie naszego zmarłego Witolda chwilą ciszy.”

         
 

 

 ......

 
         

         Następny punkt zebrania to przedstawienie sylwetek dwóch  nowych Kolegów, którzy wstąpili do naszego grona, a są to:

         st. chor. sztab. Roman JURKIEWICZ   –   już jako rezerwista
         st. sierż. sztab. Dariusz KUCH   –   jeszcze w służbie wojskowej

Prezes Koła Witold Kowalski wręczył nowym Kolegom legitymacje członkowskie i życzył miłej współpracy.

         
 

 

 
         
 

 

 

 

 

         Trzecim punktem była informacja o Jubileuszu 85-lecia urodzin.

Witold Kowalski poinformował wszystkich członków, że w dniu 15 stycznia 2011 roku Jubileusz 85-lecia urodzin obchodził Kolega ppłk w st. spocz. Edward Sielski. Przedstawił  życiorys i przebieg służby wojskowej Jubilata oraz omówił przebieg spotkania z Jubilatem w Sali Tradycji 100 batalionu łączności w przeddzień Jego urodzin. Kolega Kowalski powiedział między innymi:

 „Koledzy! Delegacja Koła nr 10 w składzie: Witold Kowalski, Tadeusz Rojewski, Henryk Wlaź, Piotr Szymczak, Bogdan Mikołajczak, Jan Malec, Grzegorz Rutkowski,  Czesław Wirowski, Jan Sobieski spotkała się  z Jubilatem w Sali Tradycji 100 batalionu łączności w dniu 14.01.2011 roku.

W Sali Tradycji złożyłem Jubilatowi życzenia od wszystkich członków naszego Koła. Kolega Bogdan Mikołajczak przekazał Jubilatowi życzenia od Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W imieniu Dowódcy Jednostki 100 batalionu łączności życzenia złożył  st. sierż. sztab. Janusz Kozielski i przekazał od dowódcy pamiątkową plakietkę jednostki. Po dokonaniu odpowiedniego wpisu w Kronice Jednostki wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie z Jubilatem.

Po wykonaniu wspólnego zdjęcia koledzy zaprosili Edwarda na kawę, jubileuszowe ciasto i tradycyjną lampkę szampana.

Z tego spotkania Kolega Grzegorz Rutkowski zrobił pamiątkowe opracowanie ze zdjęciami, które teraz Edwardzie przekazuję Tobie na pamiątkę.”

Wszyscy obecni przyjęli tą wiadomość gromkimi brawami i odśpiewali Koledze Edwardowi tradycyjne 100 lat.

W tym punkcie zostały jeszcze złożone życzenia z okazji zbliżających się imienin dwóm naszym Kolegom, mianowicie:

               Koledze Maciejowi SMIRNOWOWI

               Koledze Mirosławowi BORKOWSKIEMU

         
 

 

 
         

W punkcie czwartym zebrania Prezes Koła Witold Kowalski w krótkich słowach podsumował wykonanie planu za 2010 rok i udzielił głosu Koledze Markowi Kiersztynowi   –   przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił ogólne wyniki kontroli działalności ogólnej Koła, jakości prowadzonych dokumentów i faktu właściwego prowadzenia i udokumentowania przychodów i wydatków finansowych.

 Następnie zabrał głos Kolega Tadeusz Rojewski – skarbnik Koła, który przedstawił realizację planu finansowego za 2010 rok.

„Koledzy na wstępie przedstawię rozliczenie ze spotkania opłatkowego, w spotkaniu wzięło udział 40 uczestników w tym 35 to członkowie naszego Koła. Po rozliczeniu pozostała kwota 56,80 zł., którą jako darowiznę przekazano na rzecz Koła. Rok 2010 zamknęliśmy saldem dodatnim w wysokości 1723,73 zł. Rok 2011 – składki na poziomie roku ubiegłego. W rozchodzie priorytetem będzie: uroczystości związane z XXX-leciem Związku, medale i odznaczenia, wymiana legitymacji, znaczki organizacyjne.”

Realizując 6-ty punkt przyjętego planu głos zabrał Sekretarz Koła Piotr Szymczak, który poinformował między innymi:

 „Koledzy! W czasopismach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Głosie Weterana i Rezerwisty w dwóch ostatnich miesięcznikach są artykuły dotyczące spraw związanych z waloryzacją emerytur wojskowych.

W styczniu ukazał się artykuł p.t. „Byłem w sądzie” autorstwa Stanisława Śledzia  w którym przedstawiono przebieg posiedzenia sądu z dnia 7 grudnia 2010 roku, po którym odrzucono wniosek o zmianę wysokości świadczenia ponieważ WBE naliczyło emeryturę zgodnie z obowiązującym prawem i orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Autor tekstu z wykształcenia prawnik stawia pytanie w sądzie „dlaczego w imię sprawiedliwości społecznej tzw. przywilejów czyli przejścia na waloryzację cenową nie włączono pracowników ministerstwa sprawiedliwości w tym sędziów, prokuratorów a nawet pracowników więziennictwa”. Następnie po wypowiedzi powoda że „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia” i pytania o koszty sądowe Pani sędzia poinformowała go o zwolnieniu z tych kosztów.
     W czasopiśmie z m-ca lutego jest przedruk pisma Ministerstwa Obrony Narodowej – Departament Spraw Socjalnych do Prezesa Zarządu Głównego naszego związku. W piśmie w tym poinformowało o złożonej kasacji do Sądu Najwyższego sprawującego nadzór nad sądami, który w dniu 6 maja 2010r wydał postanowienie odmawiające przyjęcia skargi.

Ponadto poinformowano, że w przedmiotowej sprawie wypowiedział się również w dniu 25 maja 2010 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka, który orzekł, że nie miało miejsca naruszenia praw i wolności w Europejskiej konwencji Praw Człowieka.

Jednym z wniosków jest zastanawiające tempo rozpatrywania – 6 maja Sąd Najwyższy – 25 maja Europejski Trybunał.

 

W punkcie siódmym omówione zostały sprawy socjalno-bytowe To zagadnienie  zreferował Kolega Jan Sobieski, który między innymi powiedział:

 „Jednym z ważniejszych zadań statutowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest jego działalność socjalno - zdrowotna w tym organizowanie i prowadzenie opieki specjalnej w domu chorego. Opieka ta obejmuje usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w odniesieniu do emerytów i rencistów wojskowych oraz członków ich rodzin w tym kombatantów i inwalidów wojennych. W szczególności osób wymagających specjalnej troski, samotnych, dotkniętych długotrwałym kalectwem, trwałą niesprawnością fizyczną lub psychiczną, wymagających pomocy w miejscu zamieszkania. Organizowanie opieki specjalnej  nad obłożnie chorymi rencistami i emerytami wojskowymi. Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Zorganizowanie opieki i pomocy pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej. To jest naczelne zadanie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Do Was wszystkich Koledzy jest prośba, aby zauważone przypadki, komu potrzebna jest pomoc, były zgłaszane do członków Zarządu na numery, które macie podane pod Planem Zamierzeń na 2011 rok.”

Ostatnim punktem przed przerwą było zapoznanie członków z Kalendarzowym planem zasadniczych zamierzeń Koła nr 10 ZŻ WP na 2011 rok. Prezes Koła Witold Kowalski omówił ten punkt bardzo szczegółowo. Wszyscy z uwagą wysłuchali omawiany plan.

         
 

 

Widok ogólny sali.

 
         

     Sekretarz Koła rozdał wszystkim członkom plan zamierzeń i ogłoszona została 10 minutowa przerwa.

Po przerwie odbyło się głosowanie i plan na 2011 rok został przyjęty.

    W dalszej części zebrania Witold Kowalski poinformował zebranych o organizowanym wieczorku z okazji Dnia Kobiet w dniu 7 marca w Klubie Garnizonowym i prosił wszystkich Kolegów, aby ze swoimi małżonkami jak najliczniej przybyli.

Następnie Witold Kowalski poinformował zebranych o apelu wystosowanym przez Władze Związku, aby nie zapomnieć o odpisaniu 1% z podatku na naszą Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

 Na tym plan zebrania został wyczerpany i zebranie zakończono.

 

Opracował: Grzegorz Rutkowski.
Fotografie: Henryk Wlaź.