XXX – lecie ZŻWP   w Wałczu.

 
     

         W czerwcu 2011 roku przypada  XXX – ta  rocznica powstania naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Główne obchody w naszym Kole nr 10 im. Ziemi Wałeckiej wyznaczono na dzień 03 czerwca.

         Kolega mjr w st. spocz. Grzegorz Rutkowski opracował zaproszenia, które zostały doręczone gościom honorowym i wszystkim naszym członkom.

       Strona tytułowa

      Strona wewnętrzna

 

    Uroczyste zebranie z okazji XXX-LECIA powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej odbyło się w dniu 03 czerwca 2011 roku w Klubie Wojskowym w Wałczu.

    Członkowie Zarządu na czele z Prezesem płk w st. spocz. Witoldem Kowalskim serdecznie witali zaproszonych gości i członków związku. 

         
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Płk Witold Kowalski wita przybyłego Dowódcę Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W Pana płk Wojciecha Kucharskiego.

 

Powitanie przez płk Witolda Kowalskiego Z-cę Szefa Zarządu Planowania  Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego WP gen.bryg.Janusza Sobolewskiego.

 
         
     
         
 

Pani Dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej Magdalena Suchorska-Rola witana różą z rąk Kolegi Leszka Nickowskiego.

 

Płk Witold Kowalski wita przedstawicieli Policji podinsp. Zbigniewa Podchorodeckiego i st. asp. Andrzeja Pakulskiego.

 
         

Po zajęciu miejsc w sali zabrał głos Prezes Koła Witold Kowalski:

Szanowni Państwo!, Koledzy! Przypadł mi zaszczyt powitać Was na uroczystym zebraniu naszego Koła z okazji XXX-LECIA powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i cieszę się, że tak licznie przybyliście.

         
     
 

 

 

 

 
 

Prezes Koła nr 10 Witold Kowalski wita gości i członków Koła uczestniczących w spotkaniu.

 
         

Witam!   Władze samorządowe naszego miasta w osobach:

 Starostę Powiatu Wałeckiego  –  Pana  Bogdana WANKIEWICZA,

 Sekretarza Miasta Wałcz  –  Pana  Eugeniusza WILCZYŃSKIEGO,

 Dyrektora Muzeum Ziemi Wałeckiej  –  Panią  Magdalenę SUCHORSKĄ-ROLĘ.

 Witam!   Zastępcę Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego    Wojska Polskiego   –   Pana gen. bryg. Janusza SOBOLEWSKIEGO.

 Witam!  Dowództwo Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w osobach: Dowódcę Brygady  –  Pana płk Wojciecha KUCHARSKIEGO oraz Zastępcę Dowódcy   –   Szefa Sztabu Pana płk Mariana MATOSZKĘ.

 Witam!  Dowódcę 100 batalionu łączności  –  Pana ppłk Wiesława GWOŹDZIA, Dowódcę 104 batalionu ochrony  –  Pana ppłk Krzysztofa ŁUKASZCZYKA, kadrę i żołnierzy 100, 104 i 102 batalionu.

 Witam!  Przedstawicieli Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile w osobach: Prezesa Zarządu Rejonowego  –  Pana płk w st. spocz. Jana TYCZYŃSKIEGO, Członka Zarządu Rejonowego  –  Pana ppłk w st. spocz. Józefa KANIECKIEGO, Członka Zarządu Rejonowego   –   Pana ppłk w st. spocz. Jana  AMBROŻEGO.

 Witam! Kolegę Prezesa Koła nr 11 ZŻWP   –   Pana ppłk rez. Edwarda ŁASKIEGO.

 Witam!  Przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w osobach: Zastępcę Komendanta – Pana podinsp. Zbigniewa PODHORODECKIEGO, Przewodniczącego Związków Zawodowych KPP w Wałczu   –   Pana st. asp. Andrzeja PAKULSKIEGO.

 Bardzo serdecznie Witam!  Wszystkich uczestników naszego spotkania.

 Szanowni Państwo! Zanim przekażę głos gościom, uczestnikom naszego spotkania informuję, że zebranie przebiegać będzie według podanego wcześniej planu z jednym wyjątkiem, a mianowicie, ponieważ na spotkaniu wystąpią dwa zespoły śpiewacze to wyróżnienia będą odczytane i wręczone w przerwie między występami tych zespołów.

         Życzę Państwu miłego wieczoru.

 Pana gen. bryg. Janusza Sobolewskiego proszę o wprowadzenie nas w wybrany temat nurtujący Siły Zbrojne RP.”

Głos zabrał  Zastępca Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Pan  gen. bryg. Janusz SOBOLEWSKI, który na wstępie na ręce Prezesa Koła płk w st. spocz. Witolda Kowalskiego przekazał życzenia tej treści:

Szanowny Panie Prezesie

Z okazji XXX-lecia działalności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu składam na ręce Pana Prezesa serdeczne, żołnierskie życzenia oraz wyrazy najwyższego szacunku i szczerego uznania.

W tym szczególnym Dniu życzę Wam owocnych obrad, a także aby to spotkanie przyczyniło się do zacieśnienia przyjacielskich więzi, a przede wszystkim było inspiracją do dalszej pracy związkowej.

Panu Prezesowi oraz wszystkim Pana Gościom serdecznie życzę, aby owa integracja pozostawiła trwały ślad w działalności związkowej oraz była źródłem zasłużonej satysfakcji.

Jednocześnie życzę Zarządowi Koła dalszych sukcesów zawodowych, a także osobistej pomyślności w skutecznej realizacji zamierzeń i aspiracji życiowych, dobrego zdrowia oraz ludzkiej życzliwości.”

     
 

 
 

 

 
 

Gen. bryg.  Janusz Sobolewski przekazuje życzenia płk Witoldowi Kowalskiemu.

 
     

         Po przekazaniu życzeń gen. bryg. Janusz Sobolewski w swoim wystąpieniu przedstawił uczestnictwo żołnierzy polskich w Afganistanie. Krótko wspomniał o historii Afganistanu i o wojnach na tym terenie. Omówił bardzo skomplikowaną strukturę etniczną ludności Afganistanu. W bardzo malowniczy sposób przedstawił krajobraz tego kraju, który przy całym swoim uroku jest niesamowicie uciążliwy dla funkcjonowania współczesnej gospodarki. W wystąpieniu swoim wiele miejsca poświęcił na złożone problemy nawyków kultury Afgańskiej, które nie przystają do naszych norm europejskich. Pokrótce scharakteryzował problemy gospodarcze i polityczne kraju. Praktycznie w każdej dziedzinie życia występują jakieś problemy do rozwiązania od zaraz, czy to w opiece zdrowotnej, czy w oświacie, czy w łączności.

            Pokazał nam na slajdach podział Afganistanu na strefy nadzoru militarnego oraz omówił odpowiedzialność polskich żołnierzy za przydzieloną strefę.

         
     
 

 

 

 

 
 

Prowadzony przez Pana gen. bryg. Janusza Sobolewskiego wykład bardzo zainteresował uczestników spotkania.

 
         

         Każdy z przedstawianych problemów był wizualnie urozmaicony zdjęciami wykonanymi przez generała w czasie Jego pobytu w Afganistanie. Gen. bryg. Janusz Sobolewski w swoim wykładzie pokazał to, czego nie można zobaczyć w środkach masowego przekazu, które głównie skupiają się na wydarzeniach związanych ze śmiercią żołnierzy. Z wykładu tego wyraźnie widać, że Wojsko Polskie ma do spełnienia misję wspomagania tworzenia się w Afganistanie demokratycznych rządów, które spowodują wzrost gospodarczy i poprawę bytu Afgańczyków oraz poprawią stabilność polityczną regionu.

         Uczestnicy z wielką uwagą wysłuchali wystąpienia Pana generała, a że wykład się podobał, świadczyły gromkie brawa po jego zakończeniu.

Następnie zabrał głos Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski, który powiedział:

         
 

 

„Szanowni Goście!, Koledzy! Pozwólcie, że podczas naszego uroczystego zebrania w skrócie przypomnę historię naszego Związku.
   Związek Żołnierzy Wojska Polskiego obchodzi w 2011 roku 30 rocznicę powstania. Idea zorganizowania stowarzyszenia, które broniłoby interesów społecznych i socjalnych żołnierzy zawodowych, zwolnionych z czynnej służby wojskowej, zrodziła się dużo wcześniej – po raz pierwszy w okresie dużej redukcji kadry zawodowej Wojska Polskiego w 1957 roku. Obowiązująca wówczas ustawa emerytalna nie gwarantowała zwalnianym żołnierzom zawodowym wszystkich uprawnień, jakie posiadali w czasie pełnienia służby czynnej.

 
 

 

 

 

 

Potrzeba istnienia takiego Związku zarysowała się wyraźnie w połowie 1980 roku. Ożywienie społeczne i polityczne w kraju sprzyjało jego utworzeniu. W terenie, często żywiołowo, w wielu wypadkach z grona członków Klubów Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju, powstawały grupy inicjatywne i zalążki organizacji skupiającej byłych żołnierzy zawodowych. W kręgu ich zainteresowań znalazły się dwie zasadnicze sprawy: obrona interesów społeczno-zdrowotnych środowiska byłych żołnierzy zawodowych oraz wspieranie, przez społeczne działanie, polityki obronnej państwa.

         Wiosną 1981 roku sytuacja społeczna w pełni dojrzała do utworzenia Związku. Utworzeniem Związku, który mógłby częściowo złagodzić zaistniałą sytuację byli zainteresowani emeryci i renciści wojskowi oraz władze państwowe i wojskowe. Ówczesne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej poparło inicjatywę utworzenia Związku.

W dniu 12 lutego 1981 roku w warszawskim Klubie Garnizonowym Domu Słowa Polskiego „Za Żelazną Bramą” odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych i środowisk kombatanckich z przedstawicielami MON i Komitetu Obrony Kraju. Celem tego spotkania było powołanie Komitetu Założycielskiego Związku, który mógłby zrzeszać byłych żołnierzy zawodowych. Powołano Prezydium komitetu Założycielskiego z płk Romanem Lesiem na czele. W efekcie tych działań 1 kwietnia 1981 roku Prezes rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie uznania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności. Jednocześnie nadano Związkowi statut, ustalony i ogłoszony przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Związek został zarejestrowany wg przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. Komitet Założycielski wydał „Biuletyn Informacyjny”, w którym zamieszczono informacje o jego działalności oraz o przyjętych dokumentach. W dniu 12 czerwca 1981 roku zostało podpisane pierwsze „Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Obrony narodowej a Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych”, w którym określono szczegółowo zobowiązania stron.

          Na zebraniach powstających kół oraz zjazdach wojewódzkich wybrano delegatów na Pierwszy Założycielski Zjazd Krajowy, który odbył się w dniach 13 – 14 czerwca 1981 roku w Warszawie.

Delegaci na Zjazd reprezentowali około 20.000 członków, a podczas obrad wybrano naczelne władze: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjna oraz Główny Sąd Koleżeński. Na pierwszego Prezesa wybrano płk Romana Lesia. Spośród wielu propozycji dotyczących nazwy nowego stowarzyszenia wybrano – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych. ZBŻZ obejmował swym zasięgiem cały kraj. Skupiał żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego będących w rezerwie lub w stanie spoczynku. Zjazd uchwalił związkowy statut i program działania. Przyjęty program działania obejmował trzy dziedziny działalności, a jego założenia przetrwały trzydzieści lat. Były one w różnym stopniu akcentowane podczas obrad wszystkich zjazdów do VII włącznie. Po I Krajowym Zjeździe Delegatów dominowały prace związane z organizowaniem działalności Zarządu Głównego, zarządów wojewódzkich, ustalaniem struktur Związku, zapewnieniem odpowiednich warunków pracy poszczególnych ogniw Związku oraz nawiązywaniem kontaktów z organizacjami paramilitarnymi, a także integracja środowiska, doskonaleniem pracy poszczególnych szczebli związkowej organizacji oraz wzrost liczby członków...”

W dalszej części swojego wystąpienia płk Kowalski omówił poszczególne Zjazdy Krajowe Związku, które dotychczas się odbyły, ilości delegatów na poszczególnych Zjazdach oraz ich główne założenia do realizowania.

         II Krajowy Zjazd Delegatów obradował w dniach 22 – 24 listopada 1985 roku, delegaci reprezentowali już 35.179 członków zrzeszonych w 623 kołach. Stanowiło to około 60% wszystkich ówczesnych rezerwistów oraz emerytów i rencistów wojskowych.

         III Krajowy Zjazd Delegatów obradował w dniach 24 – 26 listopada 1989 roku, delegaci reprezentowali 41.340 członków zrzeszonych w 668 kołach.

         W kwietniu 1992 roku Sąd Rejonowy w Warszawie, na wniosek Zarządu Głównego Związku, wydał postanowienie o powołaniu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

         IV  Krajowy Zjazd Delegatów obradował w dniach 19 – 20 listopada 1993 roku, w tym czasie Związek zrzeszał 34.121 członków w 632 kołach.

         W czerwcu 1995 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i naczelnymi władzami sześciu stowarzyszeń skupiających byłych żołnierzy zawodowych, a mianowicie: Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych, Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego, Związkiem Żołnierzy Ludowego Wojska polskiego. Związkiem kadetów II Rzeczypospolitej polskiej, Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Związkiem Oficerów Służby Stałej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku tego porozumienia powołano Przedstawicielstwo Stowarzyszeń. Przewodniczącym tego Przedstawicielstwa został Prezes Zarządu Głównego ZBŻZ. Przedstawicielstwo dało początek współdziałaniu stowarzyszeń żołnierskich o różnych rodowodach i doprowadziło do powołania Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

V  Krajowy Zjazd Delegatów obradował w dniach 06 – 07 listopada 1997 roku. Dokonano zmiany w statucie, które umożliwiły wstępowanie do Związku oficerom i podchorążym rezerwy. Przyjęto nową nazwę: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Struktura Związku liczyła prawie 34.000 członków w ponad 630 kołach terenowych.

VI  Krajowy Zjazd Delegatów  Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego obradował w dniach 07 – 08 listopada 2001 roku. W związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju w miejsce dotychczasowych 49 zarządów wojewódzkich, utworzono 16 zarządów wojewódzkich (z siedzibami w miastach, w których ulokowano urzędy wojewódzkie) oraz 33 zarządy rejonowe (w miastach, które przestały być wojewódzkimi).W kwietniu 2004 roku podpisano nowe Porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i ZBŻZ i OR WP, w którym resort obrony narodowej zobowiązuje się do „współdziałania ze Stowarzyszeniami i Fundacjami, zwłaszcza ze ZBŻZ i OR WP, w organizowaniu opieki socjalnej (paliatywnej) dla byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin”.

VII  Krajowy Zjazd Delegatów  Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego obradował w dniach 25 – 26 października 2005 roku. Stan liczebny członków Związku wynosił 25.377, zrzeszonych w 565 kołach. 2448 Członków Związku było kombatantami.

W miesiącu kwietniu 2006 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie postanowił wpisać w Krajowym Rejestrze Sadowym nadane ZBŻZ i OR WP statusu organizacji pożytku publicznego i zatwierdził zmiany w statucie.

Podczas obrad VIII  Krajowego Zjazdu Delegatów  który obradował w dniach 22 – 23 września 2009 roku i IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów który obradował w dniu 14 kwietnia 2010 roku przyjęto nowy statut w którym dokonano wielu zmian w tym zmieniono nazwę Związku na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Poszerzono zakres osób które mogą być przyjmowane do Związku. Po raz pierwszy członkami związku mogą być żołnierze służby czynnej.

Dalej płk Kowalski powiedział:

„... Rozpatrując trzydziestoletnią działalność Związku, należy pamiętać, że był to okres wyjątkowy w dziejach naszego państwa. Następowały w tym czasie ważne zmiany ustrojowe. Mimo nie zawsze przychylnego postrzegania wojskowego środowiska i różnorakich nacisków Związek przetrwał, zachowując swą godność i społeczny szacunek. Było to możliwe, ponieważ konsekwentnie przestrzegano podstawowych zasad działalności związkowej, jakimi były, są i będą:

-         ścisła więź i współdziałanie z Wojskiem Polskim

-         zachowanie neutralności partyjnej

-         przestrzeganie zasad tolerancji światopoglądowej.

 Kierując się tymi zasadami Związek zdecydowanie bronił i nadal broni godności i honoru wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego. Zwraca uwagę na potrzebę krzewienia postaw patriotycznych, zwłaszcza wśród młodzieży, oraz propaguje konieczność umacniania zdolności obronnych Państwa Polskiego – Ojczyzny wszystkich Polaków...”

O historii naszego Koła płk Kowalski powiedział:

„... Koło nr 10 ZŻWP im.  Ziemi Wałeckiej powstało w dniu 25 marca 1981 roku, w skład weszło 13 członków obecnie jest 62 członków i jest najliczniejszym kołem w rejonie pilskim. Członkowie Koła to byli żołnierze 2 Brygady Łączności z której wyłoniono 100 batalion łączności. Batalion jest naszą jednostka patronacką. Z przyjemnością stwierdzam, że z chwilą powstania Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód jej dowództwo sprawuje nieformalnie ale bardzo skutecznie patronat nad naszym kołem za co w imieniu kolegów serdecznie dziękuję.

Przez 30 lat istnienia członkowie koła żyli problemami jak cały Związek a które wcześniej przypomniałem. Przez ten okres każde z 10 lat charakteryzował inny rodzaj działalności.

Lata 80 to wypracowywanie modelu działania Koła. To trudne lata i szczególnie trzeba za tamten okres podziękować Kolegom, którzy podjęli się pracy w zarządzie Koła a w szczególności Prezesom Koła Kolegom: ppłk Andrzejowi Łabusiowi, mjr Tadeuszowi Turkowi, ppłk Janowi Malcowi.

         
     
 

 

 

 

 
 

Uczestnicy spotkania wsłuchują się w historię naszego Koła.

 
         

Przez lata dziewięćdziesiąte Prezesem Koła był ppłk Bogdan Mikołajczak. Był to trudny okres dla Związku. W Kole ubywało członków. Koledzy odwracali się od Związku, wielu wystąpiło, ale Koło przetrwało. Wielka to zasługa Zarządów Koła w tamtych latach.

W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku to rozwiązanie jednostki patronackiej 2 Brygady Łączności. Wielu Kolegów zwolnionych z wojska doceniło przynależność do Związku. Koło zaczęło się rozrastać ilościowo. Kierowali w tych latach Kołem: ppłk Bogdan Mikołajczak i ppłk Czesław Wirowski. Ci dwaj oficerowie i Koledzy wchodzący w skład Zarządu umocnili nasze Koło ilościowo a także urozmaicili realizowany program. W nowe dziesięciolecie wchodzimy jako licząca się organizacja pozarządowa naszego miasta.

Nasza współpraca z jednostką patronacką 100 batalionem łączności jest wręcz modelowa. Formalnie partnerem do współpracy z Kołem jest 100 batalion łączności z przyjemnością stwierdzam, że pozostałe jednostki Brygady Wsparcia Dowodzenia stacjonujące w Wałczu traktują nas jako swoje Koło. Przykład idzie z góry, ponieważ Dowództwo Brygady jak już wspomniałem jest w stosunku do nas bardzo życzliwe.

 Korzystając z okazji w imieniu własnym i Kolegów wyrażam wdzięczność za życzliwy stosunek do nas:

Panom: gen. bryg. Januszowi Sobolewskiemu pierwszemu Dowódcy 100 batalionu łączności, płk Ryszardowi Więcławskiemu pierwszemu Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia, płk Jarosławowi Mice poprzedniemu Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia, Dowódcom 100 batalionu łączności: ppłk Robertowi Wierzbińskiemu, płk Marianowi Matoszce obecnie Szefowi Sztabu Brygady, ppłk Wiesławowi Gwoździowi obecnemu Dowódcy. Dowódcom 104 batalionu zabezpieczenia: ppłk Mirosławowi Sowińskiemu, ppłk Krzysztofowi Łukaszczykowi, dowódcy 102 batalionu ochrony mjr Sławomirowi Gembarskiemu oraz wszystkim żołnierzom uświetniającym swoją obecnością a często i zaangażowaniem organizacyjnym nasze uroczystości.

Szczególnie ciepło i serdecznie dziękujemy za wielokrotnie okazywaną nam pomoc Władzom Samorządowym Powiatu i Miasta Wałcz: Panu Staroście Bogdanowi Wankiewiczowi, Panu Burmistrzowi Miasta Wałcz Zdzisławowi Tuderkowi, Zastępcom Burmistrza Pani Jolancie Wegner, Panu Maciejowi Zarębie, Paniom:  Dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej Magdalenie Suchorskiej-Roli, Dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury Małgorzacie Laskowskiej-Iwanowicz. Dziękujemy wszystkim urzędnikom instytucji samorządowych, którzy nasze problemy zawsze rozpatrywali ze zrozumieniem. Dziękujemy członkom chórów, którzy uświetniali i dzisiaj uświetniają nasze spotkania.

Wszystkim zgromadzonym na tej sali dziękuję za wysłuchanie mojego wystąpienia. Do tych z Państwa co się może trochę nudzili powiem, że już tak jest przyjęte – jubilat ma prawo trochę przynudzić.”

         Głos zabrał Starosta Powiatu Wałeckiego Bogdan Wankiewicz, który bardzo serdecznie podziękował za zaproszenie i złożył życzenia wszystkim członkom naszego Związku:

         „Z okazji 30 – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu w imieniu Zarządu Powiatu składam Panom serdeczne gratulacje oraz podziękowanie za wniesiony wkład i osobiste zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz obronności kraju w Powiecie Wałeckim.

         Żywię nadzieję, że Panów dotychczasowa aktywność w budowaniu społecznego zaplecza sił zbrojnych i promowaniu zawodu żołnierza Rzeczpospolitej Polskiej będzie się dalej rozwijać.

         Życzę Panom dalszych sukcesów w działalności społecznej, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.”

          „Indywidualnym dyplomem i  upominkiem wyróżniam dwóch Kolegów:

- Sekretarza Koła nr 10  –  Kolegę mjr w st. spocz. Piotra Szymczaka

- Skarbnika Koła nr 10  –  Kolegę st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusza Rojewskiego.”

         
     
 

 

 

 

 
 

Starosta Powiatu Wałeckiego składa życzenia i wyróżnia naszych Kolegów:  mjr w st. spocz. Piotra Szymczaka  i  st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusza Rojewskiego.

 
         

 

         Następnie głos zabrał Sekretarz Miasta Wałcz – Eugeniusz Wilczyński, który w imieniu Burmistrza Miasta Wałcz – Zdzisława Tuderka i swoim przekazał na ręce Prezesa członkom naszego Koła serdeczne życzenia – oto ich treść:

          „Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 10 w Wałczu już od trzech dziesięcioleci umiejętnie kultywuje tradycje Wojska Polskiego i wałeckiego garnizonu, wspierając ideę wierności Ojczyźnie i służby dla Niej.

         Na Pana ręce składam gratulacje i serdeczne podziękowania dla wszystkich członków Koła za aktywną działalność na rzecz Związku oraz udaną współpracę z władzami miasta, organizacjami społecznymi i kombatanckimi.

         Życzę zasłużonej satysfakcji z wieloletniej służby dla naszego miasta i kraju oraz wszelkiej pomyślności w realizacji nowych zamierzeń.”

          Burmistrz Miasta indywidualnie wyróżnił upominkiem Prezesa Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej płk w st. spocz. Witolda Kowalskiego, a wszystkim członkom przekazał „Przewodnik z mapami tras” zatytułowany „WAŁCZ – Wędrówki po mieście i okolicach” autorstwa Pana Leszka Jóźwika.

         
     
         
 

Witold Kowalski odbiera upominek z rąk Eugeniusza Wilczyńskiego.

 

W tych torebkach dźwiganych przez Prezesa znajdują się wspomniane przewodniki.

 
         

        Prezes Zarządu Rejonowego płk w st. spocz. Jan Tyczyński w swoim wystąpieniu nawiązał do wygłoszonego referatu przez płk Kowalskiego stwierdzając, że Związek nasz jest potrzebny, że wiele problemów rozwiązuje, ale jest jeszcze wiele do zrealizowania.

Bardzo ciepło wyraził się o działalności naszego Koła, najliczniejszego w rejonie pilskim, jak również o przygotowaniu i wystroju sali do naszego spotkania.

W imieniu Zarządu Rejonowego i swoim życzył wszystkim członkom dalszych sukcesów a na ręce Prezesa naszego Koła przekazał życzenia i wyrazy szacunku z Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podpisane przez Prezesa Związku gen. dyw. w st. spocz. Adama Rębacza i Sekretarza Generalnego płk w st. spocz. Jana Kacprzaka tej treści:

„W roku 30-lecia istnienia naszego Związku wyrażamy w imieniu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nasze, serdeczne żołnierskie podziękowania za osobiste zaangażowanie i wytrwałość w niełatwej działalności społecznej.

Osobisty wkład wniesiony w rozwój i umacnianie struktur naszego Związku i pełna poświęcenia praca na rzecz naszego środowiska oraz owocne działania w dziedzinie obronności kraju zasługują na najwyższe uznanie i szacunek całego naszego środowiska.

Prosimy również przyjąć nasze najlepsze życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz dalszych sukcesów w działalności społecznej.

         
     
         
  Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile płk w st. spocz. Jan Tyczyński.   Serdeczny uścisk Prezesów  
         

         Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wałczu podinsp. Zbigniew Podchorodecki, który w imieniu Komendanta – nadkom. Jacka Cegieły, policjantów i własnym złożył członkom naszego Koła serdeczne życzenia: 

         „Z okazji XXX lat istnienia Związku w imieniu policjantów Komendy Powiatowej policji w Wałczu, pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.

         Państwa długoletnia służba jak i aktywne działania po przejściu w stan spoczynku dobitnie wskazują na wysoki stopień Waszego zaangażowania w pracy społecznej na rzecz społeczności miasta Wałcza jak i samego Związku.

         Podtrzymywanie 30 letniej tradycji Związku jest przykładem „oddania się dla munduru” nie tylko w Waszej służbie ale jako aspekt Waszego codziennego życia, również na emeryturze, co jest chwalebne i powinno stanowić przykład dla następnych pokoleń.

         Niech świętowany jubileusz będzie powodem do zadowolenia, ale również bodźcem do dalszego działania.

         Życzymy sukcesów i satysfakcji na niwie życia osobistego oraz dobrego zdrowia.”

         
     
         
  Podinsp. Zbigniew Podchorodecki przekazuje życzenia na ręce Witolda Kowalskiego.  
         

Po wystąpieniach zaproszonych Gości zaprezentował się nam Ukraiński Zespół Śpiewaczy „CZEREMCHA” w którego repertuarze znalazły się ukraińskie i łemkowskie piosenki ludowe.

         
     
         
   Ukraiński Zespół Śpiewaczy „CZEREMCHA”.    Zespołowi od lat towarzyszą muzycy Jerzy Bochenek i Andrzej Wiśniewski  
         
         
     
         
  W imieniu wszystkich uczestników podziękowanie dla Ukraińskiego Zespołu Śpiewaczego „CZEREMCHA” za wspaniały występ przekazali: chor. sztab. w st. spocz. Leszek Nickowski i st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Rojewski.  
         

            Po świetnym występie Zespołu „CZEREMCHA” nadszedł moment na wyróżnienia z okazji XXX-LECIA Związku.

          Prezes Koła nr 10 Witold Kowalski został wyróżniony przez Zarząd Główny Związku wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

       (Wyróżnienie to odebrał na uroczystym spotkaniu Związku Rejonowego w Pile)

     
   
     

 Dyplomem uznania Zarządu Głównego Związku został wyróżniony

Ppłk w st. spocz.  Edward SIELSKI

 

         
   

Statuetką za zasługi dla Związku wyróżnieni zostali:

Starosta Powiatu Wałeckiego  –  dr Bogdan WANKIEWICZ
Zastępca Szefa P6  –  gen. bryg. Janusz SOBOLEWSKI
Dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej  – płk Jarosław  MIKA
Zastępca Dowódcy-Szef Sztabu BWD WKP-W – płk Marian MATOSZKA

Szef Wydz.Operac. i Plan. NCSA MONS
w Belgii  –   ppłk Robert WIERZBIŃSKI
Były Prezes Koła nr 10  –  ppłk w st. spocz. Czesław WIROWSKI


(płk Jarosław MIKA i ppłk Robert WIERZBIŃSKI z przyczyn służbowych nie mogli odebrać statuetki osobiście)

 
         

     Wyróżnienie odbierają z rąk płk w st. spocz. Jana Tyczyńskiego, a gratulacje od Prezesa Koła nr 10 płk w st. spocz. Witolda Kowalskiego i Sekretarza Koła mjr w st. spocz. Piotra Szymczaka:

         
     
         
  dr Bogdan Wankiewicz   gen. bryg. Janusz Sobolewski  
         
         
     
         
  płk Marian Matoszka  

ppłk w st. spocz. Czesław Wirowski

 
         

Medalem XXX – LECIA ZŻWP zostali wyróżnieni:

           
   

Burmistrz Miasta Wałcz  –  mgr Zdzisław TUDEREK
Dowódca Garnizonu Wałcz  –  płk Adam POLOWY
Dowódca 100 batalionu łączności  –
ppłk Wiesław GWÓŹDŹ
Dowódca 104 batalionu ochrony – ppłk Krzysztof ŁUKASZCZYK
ppłk w st. spocz. Bogdan MIKOŁAJCZAK
ppłk w st. spocz. Czesław WIROWSKI
ppłk rez. Marek KIERSZTYN
mjr w st. spocz. Henryk LASZCZKOWSKI
mjr w st. spocz. Grzegorz RUTKOWSKI
kpt. w st. spocz. Ryszard WŁODAREK

    (ppłk Bogdan Mikołajczak i kpt. Ryszard Włodarek zostali uhonorowani na Spotkaniu Rejonowym w Pile, natomiast Zdzisław Tuderek i płk Adam Polowy z przyczyn służbowych odbiorą medal w innym terminie)

 
           

         Medal z rąk Prezesa Zarządu Rejonowego płk w st. spocz. Jana Tyczyńskiego,  gratulacje od Prezesa Koła nr 10 płk w st. spocz. Witolda Kowalskiego i Sekretarza Koła nr 10 mjr w st. spocz. Piotr Szymczak otrzymują:

         
     
         
  ppłk Wiesław Gwóźdź   ppłk Krzysztof Łukaszczyk  
         
         
     
         
  ppłk w st. spocz. Czesław Wirowski   mjr w st. spocz. Henryk Laszczkowski  
         
         
     
         
  ppłk rez. Marek Kiersztyn   mjr w st. spocz. Grzegorz Rutkowski  
         

 Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód został uhonorowany książką „HISTORIA JW. 2016”, wręczyła ją Dyrektor Muzeum Wałeckiego Pani Magdalena Suchorska-Rola.

     
   
     
  Magdalena Suchorska-Rola i płk Wojciech Kucharski.  
 

 

 

Odznaką 4-tej klasy za zasługi dla ZŻWP ...

         
   

 

1. ppłk Jan MALEC      (odebrał w Pile)

2. ppłk Edward SIELSKI

3. st. sierż. sztab. Henryk WLAŹ

 

 
         

Pan płk w st. spocz. Jan Tyczyński odznacza:

         
     
         
  ppłk w st. spocz. Edwarda Sielskiego,   st. sierż. sztab w st spocz. Henryka Wlazia.  
         

 

         
   

 

Odznaką honorową za zasługi dla ZŻWP:

 ppłk w st. spocz. Bogdan MIKOŁAJCZAK
 
mjr w st. spocz. Józef DOMIŃCZAK
                 (odebrali w Pile)

 

 
         

 

Wpisem do Księgi Zasłużonych Organizacji Rejonowej ZŻWP w Pile:

         
     
         
 

 

ppłk w st. spocz. Bogdan MIKOŁAJCZAK
ppłk rez. Marek KIERSZTYN                     
mjr w st. spocz. Józef DOMIŃCZAK          

kpt. w st. spocz. Ryszard WŁODAREK
    

 

 
     

Dyplomem uznania Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile:

         
   

 1. Zastępca  Burmistrza Miasta Wałcz – mgr Jolanta WEGNER
 2. Dyrektor Muzeum Wałcza – mgr Magdalena SUCHORSKA-ROLA
 3. Kierownik Klubu, Główny instruktor –  kpt. rez. Robert JAKUBIAK
 4. płk w st. spocz. Witold BIEŃ
 5. płk w st. spocz. Tadeusz WÓJCICKI
 6. ppłk w st. spocz. Czesław WIROWSKI
 7. ppłk rez. Marek KIERSZTYN
 8. mjr w st. spocz. Józef DĄBROWSKI
 9. mjr w st. spocz. Piotr SZYMCZAK
10. mjr w st. spocz. Mieczysław FRYZA
11.    st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz ROJEWSKI
12. chor. sztab. w st. spocz. Jan SOBIESKI
12.    st. sierż. sztab. w st. spocz. Ryszard KONIECKO

 
         

 

         
     
         
  Dyrektor Muzeum Wałeckiego Mgr Magdalena Suchorska-Rola.   Członkowie ZŻWP Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej.  
         

 

Dyplomem uznania Zarządu Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej:

         
   

 1.  mgr inż. Maciej ZARĘBA
 2.
     mgr Małgorzata LASKOWSKA- IWANOWICZ    
 3.  mjr Sławomir GEMBARSKI    
 4.  kpt Władysław CZACHOR
 5.  mjr. Jan MITRUS
 6.  mjr Ireneusz GÓRKO
 7.  st. sierż. sztab. Jan KUŚMIEREK
 8.  st. sierż. sztab. Jan FRELKOWSKI
 9.  ppłk Józef POŚPIESZNY
10. st. sierż. sztab. Henryk BARWIŃSKI
11. st. chor. sztab. Tadeusz ZARYWKA
12. st. chor. Józef SUCHODOLSKI
13. ppłk Jerzy MISZKOWICZ
14. ppłk Bohdan NAWROCKI
15. st. chor. sztab. Jerzy POSZEPCZYŃSKI
16. płk Waldemar SUCHECKI
17. płk Marian BOBELAK
18. st. sierż. sztab. Janusz KOZIELSKI
19. por. Sławomir PACHOLSKI
20. mł. chor. sztab. Krzysztof SMODIS
21.
   chor. sztab. Ireneusz KĘDZIERSKI

 
         

 

         
     
         
  Uhonorowani członkowie ZŻWP Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej.  
         

Po zakończeniu wyróżnień wystąpił Polski Zespół Śpiewaczy „CHABRY”, który powstał przy wałeckim Centrum Kultury w kwietniu 2003 roku. W swoim repertuarze ma polskie piosenki ludowe i popularne, wiele z nich zaprezentował nam dzisiaj.

         
     
         
  Grażyna Ustrzycka – Bochenek prezentuje nam Zespół „CHABRY”.   Zespołowi przygrywa dwuosobowa kapela Jerzy Bochenek i Andrzej Wiśniewski.  
     
         
     
         
 

W imieniu wszystkich uczestników podziękowanie dla Polskiego Zespołu Śpiewaczego „CHABRY” za wspaniały występ przekazali: chor. sztab. w st. spocz. Leszek Nickowski  i  st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Rojewski.

 
         

         Po oficjalnych wystąpieniach, wyróżnieniach  i występach zespołów artystycznych uczestnicy w dobrych nastrojach przystąpili do poczęstunku, który przygotowany był pod nadzorem Szefa Służby Żywnościowej 104 batalionu zabezpieczenia mł. chor. sztab.    Krzysztofa  SMODISA i 6-ciu wspaniałych kelnerów.

            Zaplecze żywnościowe było przygotowane na szóstkę pod każdym względem, widać to na zdjęciach.

         
     
         
  Kącik kawowy.   Zabezpieczenie dań na gorąco.  
         
         
     
         
  Stoliki przygotowane do poczęstunku.   Stół do ustawienia potraw.  
         

 

Dowódcy zadowoleni z obsługi przez kelnerów stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

         
     
         
  płk Matoszka, ppłk Łukaszczyk i gen. bryg. Sobolewski w otoczeniu obsługi kelnerskiej.   płk Wojciech Kucharski i obsługa kelnerska spotkania.  
         

W czasie trwania poczęstunku był czas, aby porozmawiać z Kolegami, powspominać czasy służby obejrzeć zdjęcia wyeksponowane w sali.

         Wystrój sali wykonany był pod czujnym okiem Kolegi płk rez. Mariana Bobelaka, który udostępnił nam swoje zbiory plansz ze zdjęciami. Pomagali przy tym Koledzy: Grzegorz Rutkowski, Jan Sobieski, Józef Domińczak, Henryk Wlaź i Leszek Nickowski.

         
     
         
  Plansze ze zdjęciami.   Ogólny widok sali z uczestnikami.  
         
         
     
         
  Kącik z kronikami Koła nr 10, które prowadzi Kolega Henryk Wlaź.   Pamiątki po Stryju Leszka Nickowskiego,  który walczył pod Monte Casino i tam zginął.  
         

Zainteresowanie wystrojem sali było bardzo duże, każdy z uczestników chciał się za wszelką cenę odnaleźć na wiszących zdjęciach, przy wielu z nich wywiązywała się dyskusja.

         
     
         
  Kolega Wysocki z pewnością nie chce się do czegoś przyznać.   ppłk Łukaszczyk i płk Matoszka wspominają wspólne ćwiczenia.  
         
         
     
         
  Płk Matoszka i płk w st. spocz. Kowalski.   Gen. bryg. Sobolewski, ppłk Gwóźdź i płk Kucharski.  
         

    Zawsze na takim koleżeńskim spotkaniu znajduje się czas na rozmowę i pamiątkowe zdjęcia, aby po latach znowu na nie popatrzeć jak na te, które wisiały na planszach już jako historia.

         
     
         
  Od lewej: Maciej Smirnow i Leszek Nickowski w głębi kpt. Robert Nazaruk.   Od lewej: Henryk Wlaź, Marian Bobelak, gen. bryg. Janusz Sobolewski, Florian Woźniak, Jan Tyczyński.  
         
         
     
         
  Od lewej: Jan Sobieski i st. chor. sztab. Krzysztof Kawczyński   Od lewej: Henryk Wlaź, Witold Kowalski, Tadeusz Rojewski i Grzegorz Rutkowski.  
         
         
     
         
  Od lewej: płk Wiesław Gwóźdź, Józef  Kaniecki, Jan Tyczyński, ppłk Krzysztof    Łukaszczyk, Witold Kowalski, płk Marian Matoszka   Od lewej: Edward Łaski, Florian Woźniak, płk Wojciech Kucharski, gen. bryg. Janusz Sobolewski, Witold Kowalski, Bogdan Mikołajczak, Marian Bobelak.  
         
         
         
     
         
  Od lewej: ppłk Krzysztof Łukaszczyk, Marian Kosak, Leszek Nickowski, gen. bryg. Janusz Sobolewski, Maciej Smirnow, Jan Frelkowski.   Od lewej: gen. bryg. Janusz Sobolewski, Waldemar Michalak, Jan Frelkowski.  
         

Koledzy wszystko co dobre szybko się kończy i nasze spotkanie również dobiegło  końca. Chociaż czas spędzaliśmy bardzo miło trzeba było się rozejść. Myślę, że uczestnicy spotkania będą je dobrze wspominać.

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz RUTKOWSKI

Dokumenty udostępnił: Witold KOWALSKI

Zdjęcia wykonali i dostarczyli:   Henryk WLAŹ,
                                               Waldemar MICHALAK,
                                               Grzegorz RUTKOWSKI.