P L A N   P R A C Y  NA  2 0 1 3 ROK

  Głównymi celami Związku są :   Członkowie związku są zobowiązani :

1-Integralność środowiska byłych i obecnych żołnierzy zawodowych wokół spraw obronnych państwa polskiego oraz tradycji narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność,
2-wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej,
3-utrzymanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.

1-Przestrzegać statutu i uchwał władz Związku,
2-realizować cele Związku, brać aktywny udział w jego działalności
i propagować go na zewnątrz,
3-przestrzegać zasad honoru i godności oraz obyczajów żołnierzy WP, zasad współżycia społecznego i umacniać więzi koleżeńskie,
4-dbać o dobre imię związku,
5-
należeć do jednego z kół Związku, opłacać składki członkowskie.

 

Statut Związku §1.p2.p4

  Statut Związku §15
       
 

„Być człowiekiem honoru, to znaczy wypełniać cały szereg czynności w swojej pracy z poczucia obowiązku, wewnętrznej powinności, nie zaś ze względu na przewidywane korzyści. To znaczy nie zawodzić pokładanego przez innych zaufania i czuć się związanym podjętymi prze siebie obowiązkami”

 

Maria Szyszkowska

 

 

       

 

              

 Kalendarzowy plan zasadniczych zamierzeń
Koła nr 10 ZŻ WP na 2013 rok.

 

   

Zamierzenia

Miesiące 2013 roku

Uwagi

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 27                       Klub godz. 17,30
Walne zebranie koła       25         26   28   Klub godz. 17,30
Posiedzenia Zarządu Koła 17 14 14 18 16 20     18 17 21   Klub godz. 17,30
Wieczorek z okazji Dnia Kobiet     8                   Klub 18,00-23.00
Wpłaty i odprowadzenie składek członkowskich 17 14 14 18(15) 16       18(30)       Klub godz. 17,30
Majówka Szlakiem umocnień Wału Pomorskiego.                         wg oddz. planu

Wycieczka jednodniowa do Kołobrzegu lub Trójmiasta

                       

wg oddz. planu

Wieczorek koleżeński

                 

12

   

Klub godz. 18,00

Spotkanie opłatkowe

                     

20

Godz. 17,30

Msza za zmarłych kolegów                  

22

   

Godz. 18,00

Zawody strzeleckie

        Rejon. do 30   do 30 Centr.        

Posiedzenie plenarne ZR

    15     14       20   13  
Centralne obchody święta Związku i Sejmik GW i R w Gnieźnie.          

14

             
IX Zjazd Delegatów      

19

               

Piła

X Krajowy Zjazd Delegatów ZŻWP      

 

          24-25        

 

Telefony kontaktowe zarządu: prezes 502046187 sekretarz 664459312
                                                                  skarbnik 504896545  członek zarządu 606384712.
  lub poprzez adres poczty elektronicznej przez operatora podany na stronie internetowej WWW.2brygada.walcz.paak.net
 

Warunki konieczne i wystarczające, aby plan rocznych zamierzeń zrealizować.

  Składki członkowskie:

1-Organizatorzy muszą mieć poczucie służebnej roli dla innych Kolegów,
2-
Obecność członka w zamierzeniach koła jest obowiązkiem honorowym.,
3-
Nieobecności w zamierzeniach podlega honorowemu samorozliczeniu, to znaczy powód nieobecności powinien być taki ,że przez większość członków byłby uznany za wystarczający.
4-Rozliczenie z nieobecności na planowanych zamierzeniach towarzysko- wycieczkowych, w jakiejkolwiek formie innej jak w p.3 jest niedopuszczalne.
5-Nieobecności na zebraniach koła trzeba usprawiedliwić podając przyczynę sekretarzowi Koła.

Statut dopuszcza płacenie składek w dwu częściach po 50% składki rocznej do 15 kwietnia i do 30 września. Jednak ze względu na potrzeby finansowe koła zarząd zwraca się z prośbą, aby składki w całości wpłacić w pierwszym terminie.

Składki wpłacać można podczas każdego zebrania Koła oraz podczas posiedzeń zarząd, koła które planowane są w Klubie Garnizonowym w terminach jak wykazano w planie zamierzeń.

Składki oraz wszelkie wpłaty na imprezy organizowane przez Koło można wpłacać na konto koła (w tytule wpłaty podając np.: składka za I-XII 2012 r. lub na 8 marca, lub darowizna)

 Nr rachunku bankowego koła:

Tadeusz Rojewski Bank PEKAO S.A. Odział w Wałczu

NR  25 1240 3712 1111 0010 2987 2339