Zebranie sprawozdawcze.

KOŁA NR 10 ZŻWP im. Ziemi Wałeckiej w Wałczu 

w dniu  03 lutego 2012 roku.

 

 
     

W dniu 03 lutego 2012 roku odbyło się zebranie członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej w Wałczu. Celem zebrania było podsumowanie minionego roku 2011 i zatwierdzenie zamierzeń na rok 2012.

     
 

 
     

      Zebranie otworzył Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski, przywitał wszystkich zebranych, poinformował o frekwencji i przedstawił plan zebrania. Do planu zebrania nie było zastrzeżeń   –   przyjęty został jednogłośnie.

          Plan przedstawiał się następująco:

              Informacja o naszym zmarłym Koledze Brunonie Klein.

  1.    Informacja o stanie członków i ich obecności.

  2.    Przyjęcie nowych członków.

  3.    Sprawozdanie ze stanu finansów Koła.

4.    Informacja o składkach członkowskich na 2012 rok.

5.    Sprawozdanie komisji rewizyjnej z oceny działania Koła w 2011 roku.

  6.    Ocena realizacji zamierzeń w 2011 roku.

  6.1. Szczegółowa analiza zamierzeń roku 2011.

  7.    Zamierzenia planowane na 2012 r. – omówienie wg opracowanego planu.

  8.    Rozdanie planów kalendarzowych i ogłoszenie przerwy

  9.    Dyskusja nad przedstawionym planem i głosowanie nad jego przyjęciem.

 10.   Wolne wnioski i dyskusja nad nimi.

         
 

 

 
         
  W trakcie zebrania jest możliwość obejrzenia Kroniki naszego Koła.   Członkowie naszego Koła.  
         

 

         Przed realizacją poszczególnych punktów zebrania Prezes Koła Witold Kowalski wspomniał sylwetkę zmarłego Kolegi Brunona KLEIN.

 „... Koledzy!

 Jak wszyscy wiecie 05 stycznia bieżącego roku zmarł nasz Kolega Brunon Klein, oficer a później pracownik cywilny JW. 2016. W dniu 09 stycznia pożegnaliśmy Brunona na zawsze na Cmentarzu – Chrząstkowo w Wałczu. Kim był Brunon?...”

 W tym miejscu Prezes wspomniał Jego drogę życiową, a na zakończenie powiedział:

 „... Jego spokojny charakter był przyczyną utrzymywania dobrych stosunków ze swoimi kolegami zarówno z okresu służby wojskowej jak i pracy jako pracownik cywilny wojska.

Jego śmierć wielu kolegów odczuwa jak odejście części naszego życia, które nie da się powtórzyć. Gdy żegnamy bliskich zawsze powracają jak przestroga słowa poety.

                              ” Śpieszmy  się  kochać  ludzi,  bo  tak  szybko  odchodzą”

            Koledzy! Proszę wszystkich o powstanie i chwilą ciszy oddajmy hołd zmarłemu Brunonowi.”

         W pierwszym punkcie zebrania  wystąpił Sekretarz Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, który poinformował uczestników o stanie Koła, powiedział m.in.:

 „... w roku sprawozdawczym zostało skreślonych z listy członków 3 kolegów. Przyjętych zostało pięciu nowych członków, a są to: kpt. Adam DROP, ppłk Jan CIOSEK, chor. sztab. rez. Roman JURKIEWICZ, sierż. sztab. rez. Dariusz KUCH, chor. sztab. w st. spocz. Józef KIZIUK. Stan osobowy w roku  sprawozdawczym zwiększył się do stanu 63.”

             W punkcie drugim zebrania Prezes przedstawił przyjętego przez Zarząd Koła zgodnie  z  § 59 p 7  nowego członka  Kolegę  płk w st. spocz. Ryszarda Mizerskiego i wręczył legitymację członkowską ZŻWP.

         
 

 

 
         
  Kolega Ryszard Mizerski odbiera legitymację członkowską.   Witold Kowalski przedstawia nam sylwetkę nowego członka Kolegę Ryszarda Mizerskiego.  
         

         Korzystając z okazji Prezes Koła złożył życzenia imieninowe solenizantom, którzy obchodzą swoje święto w miesiącu lutym, a są to:

          chor. w st. spocz. Maciej Smirnow   i   st. sierż. sztab. rez. Mieczysław Borkowski

         
 

 

 
         

         Następnie zabrał głos Skarbnik Koła st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Rojewski, który przedstawił bardzo dokładnie sprawy finansowe Koła nr 10, a na zakończenie powiedział:

          „... Koledzy!  Chociaż rok 2011 obfitował w wiele wydarzeń, a w szczególności obchody XXX-lecia Związku to jednak udało nam się zamknąć na plusie. Niewiele tego było, ale się wyrobiliśmy ...”

          „... Co do PRELIMINARZA budżetowego Koła nr 10 ZŻWP na rok 2012 to po dokładnym rozplanowaniu naszych przychodów i rozchodów, chcielibyśmy zakończyć rok z rezerwą budżetową w wysokości 324 zł.         Teraz przejdę do bardziej szczegółowego omówienia poszczególnych punktów, jeśli będą pytania odpowiem, a pełna dokumentacja jest do wglądu. ...” 

          W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił zasady obliczenia składki członkowskiej i jej wpłacania:

         „Koledzy! Oświadczenia o wysokości emerytur, które złożyliście w 2010 roku zostały powiększone o wskaźnik waloryzacji w 2011 roku, czyli o 3,1% i od tej nowej kwoty wg starych zasad została naliczona nowa składka. Zasady wpłacania nie zmieniły się. Prosiłbym tylko o terminowe ich wpłacanie.”

             Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Kiersztyn omówił wyniki kontroli przeprowadzonej podczas styczniowego posiedzenia Zarządu Koła, a na zakończenie powiedział:

         „... Dokumentacja Koła prowadzona jest właściwie a wszelkie wydatki finansowe były uzasadnione i są właściwie udokumentowane.”

          Oceny realizacji zamierzeń roku 2011 dokonał Prezes Koła Witold Kowalski mówiąc m.in.:

         „... Koledzy jak wiecie realizacja zamierzeń przebiegała zgodnie z planem i z naszymi oczekiwaniami. Przyczyniło się do tego to, że Koło nasze, a właściwie nasi członkowie, są zgranym i zdyscyplinowanym zespołem. Zrealizowane zamierzenia roku ubiegłego docenił Zarząd Rejonowy w Pile i przyznał nam plakietkę z napisem:

 Dla Zarządu Koła nr 10 za osiągnięcia w 2011r.

          Koledzy! O naszej działalności jest dużo informacji na stronie internetowej Związku, naszego Koła i na łamach Głosu Weterana i Rezerwisty. Za działalność tą wielu naszych członków uzyskało wyróżnienia związkowe szczebla rejonowego i centralnego. Wszystkie te zamierzenia udało się zrealizować dzięki Wam wszystkim, a w szczególności dzięki aktywności takich Kolegów jak:

-   Grzegorza Rutkowskiego, który prowadzi całą działalność edytorską;

-   Marka Kiersztyna prowadzącego stronę internetową www.2brygada.walcz.paak.net ;

-   Czesława Wirowskiego, który aktywnie pomaga w systemie powiadamiania;

-   Waldemara Michalaka za pomoc w powiadamianiu i dokumentację zdjęciową;

-  Macieja Smirnowa za przywiezienie i odwiezienie Sztandaru Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Rejonu Piła;

-  Jana Frelkowskiego,  Romana Jurkiewicza,  Jerzego Sroki  za  uczestnictwo w poczcie Sztandarowym;

-  Leszka Nickowskiego, Józefa Kiziuka, Tadeusza Rojewskiego, Jana Sobieskiego za odczytanie nazwisk zmarłych Kolegów w czasie Mszy św.;

-   Leszka Nickowskiego za piękną informację o bitwie pod Monte Cassino w czasie wycieczki do Tuczna;

-   Józefa Domińczaka za pracę nad ewidencją i monitoringem trudnych życiowych spraw;

-   Jana Sobieskiego za organizację i udział w zawodach strzeleckich;

-   Tadeusza Rojewskiego za wzorowe prowadzenie finansów naszego Koła;

-  Henryka Wlazia za benedyktyńską pracę w prowadzeniu kroniki przy współudziale Grzegorza Rutkowskiego;

-         Piotra Szymczaka za prowadzenie dokumentacji Koła i koleżeńskie wspieranie mnie podczas wszystkich organizowanych przedsięwzięć w całym roku;

 Koledzy! Wszystkim Wam, którzy aktywnie uczestniczyliście w naszych zamierzeniach –  bardzo serdecznie dziękuję. Z dumą mogę powiedzieć:

 być powiernikiem Waszego zaufania to wielki dla mnie honor i zobowiązanie.”

          W dalszym swoim wystąpieniu Witold Kowalski szczegółowo analizował realizację zamierzeń planu 2011 roku powiedział m.in.:

          „... Koledzy! Zasadnicze zamierzenia zostały zrealizowane zgodnie z planem. Z zaplanowanych zamierzeń nie doszła do skutku wycieczka do Gdańska i wieczorek z okazji Dnia Kobiet – mało chętnych. Niewielki udział w imprezach wycieczkowych zmusił nas do łączenia zamierzeń z Klubem Współpracy Międzynarodowej w Wałczu dla zapewnienia opłacalności finansowej. Takie zamierzenie turystyczne zostało zorganizowane w dniu 20 sierpnia 2011 roku  –  była to wycieczka do miejscowości Borne Sulinowo.

          Bardzo cieszy fakt dużego udziału Kolegów w spotkaniu z okazji  XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w którym wzięło udział 49 członków i w spotkaniu opłatkowym w którym wzięło udział 40 Kolegów. Uważam jednak, że na Mszy Św. odprawianej w intencji zmarłych Kolegów było nas za mało.

         Odnosząc się do frekwencji na zebraniach to średnio wynosi ona 68%, a nieobecności podczas zebrań kształtują się od 13 do 29 Kolegów, prosiłbym, aby postarać się o poprawienie tych wskaźników w bieżącym roku.

         Koledzy! 

Omówię teraz  najważniejsze przedsięwzięcia obecnego planu na rok 2012... ”

     
 

 
     

            Prezes Koła zapoznał uczestników z zamierzeniami na rok 2012 i terminami ich realizacji. Na dłużej zatrzymał się przy organizacji wieczorku z okazji Święta Kobiet, o którym m.in. powiedział:

          „... Koledzy! Warunkiem aby wieczorek doszedł do skutku musi być co najmniej 30 osób.  Jak wiecie z frekwencją organizowanego w ostatnim roku spotkania był problem i nie doszło do jego organizacji. Doszliśmy do wniosku, aby spotkanie to zorganizować wspólnie: członkowie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i członkowie Klubu Współpracy Międzynarodowej w Wałczu z osobami towarzyszącymi. Do udziału można również zaprosić przyjaciół nie będących członkami ZŻWP lub KWM.

         Czas wieczorku to 07 marca 2012 roku w godzinach 18.00 – 23.00, miejsce Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia (dawny Klub Garnizonowy), byłaby to kolacja przy muzyce. Koszt uczestniczenia 60 zł od osoby. Warunek organizacji to minimum 30 osób.

Wpłat dokonywać: członkowie ZŻWP –  u Kolegi Tadeusza Rojewskiego, członkowie KWM  –  u Pani Marii Flanc. Ostateczny termin wpłat 28 luty 2012 rok.

W przypadku odwołania imprezy z powodu małej liczby zgłoszonych zbierający zwracają pieniądze.

Koledzy! Co do planowanej wycieczki do m. Szczecin i m. Osiek,  to omówimy dokładnie na następnym zebraniu, nie mamy jeszcze konkretnych terminów. Więcej danych o planowanych wycieczkach będzie prezentowane na naszej stronie internetowej.

Dziękuję Kolegom za wysłuchanie, rozdamy teraz plany zamierzeń, proszę się z nimi zapoznać i po krótkiej przerwie prosiłbym o pytania i zatwierdzenie planu poprzez głosowanie.”

Po krótkiej przerwie nie było uwag do przedstawionego planu i został przegłosowany do realizacji jednogłośnie.

 Przystąpiono do realizacji ostatniego punktu zebrania – wolne wnioski i dyskusja.

  Głos zabrał Kolega Józef Kiziuk, który zaproponował, aby można było w deklaracji podatkowej wymienić konkretne koło dla którego 1%  odliczonego podatku odpisać.

Kolega Wiesław Wysocki wystąpił z zapytaniem, czy Zarząd Koła nie może wystąpić do Wałeckiego Domu Kultury, abyśmy dostawali pewną pulę wejściówek na organizowane imprezy.

Było również zapytanie, czy w Klubie może być czynny bufet jak to kiedyś bywało.

Na zadane pytania odpowiadał Prezes Koła. Wywiązała się dyskusja w której m. in. udział wzięli Koledzy: Bogdan Mikołajczak, Jerzy Poszepczyński, Marek Borowski, Ryszard Koniecko.

 Po zakończonej dyskusji Prezes Koła Witold Kowalski podziękował za uczestnictwo i na tym zebranie zakończono.

  

Materiały zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia:  Henryk WLAŹ