ZEBRANIE

w dniu  27 września  2012 roku.

 
     

W dniu 27 września 2012 roku odbyło się zebranie członków Koła nr 10. Na zebranie byli zaproszeni również Koledzy nie zrzeszeni.   Obecnych na zebraniu było 33 członków i 6-ciu Kolegów zaproszonych. 

         Temat zebrania:

                 Realizacja zadań Koła i Związku w zakresie obrony praw

i interesów członków, sposoby integracji środowiska. 

         
    Prezes Koła Witold Kowalski wita przybyłych na zebranie zaproszonych gości i członków Koła. Widoczni od lewej: Jan  Ciosek,  Ryszard  Mizerski, Jan  Malec  i  Witold  Bień.  
         

                  Na wstępie Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski powitał wszystkich zebranych mówiąc m.in.;

          „KOLEDZY!  Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym zebraniu, a szczególnie Witam Pana Leszka Jóźwika Prezesa Klubu Miłośników Miasta Wałcza. Pan Jóźwik jest z zawodu historykiem, Jego pasją jest historia miasta Wałcza, w którym był nauczycielem, wizytatorem, Naczelnikiem Miasta. Dzisiaj zgodził się przedstawić nam historię naszego miasta w zdjęciach z dawnych lat w zestawieniu ze stanem obecnym.

         Witam zaproszonych na nasze zebranie Kolegów niezrzeszonych, witam również naszych członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej.

         Proszę Pana Leszka Jóźwika o wygłoszenie prelekcji.” 

         
    Koledzy z uwagą wsłuchują się w słowa Pana Leszka Jóźwika.

Wśród nich zaproszeni Koledzy: Jan Suchenek, Artur Smutek, Erwin Bitner, Jan Celuch.

 
         

Od lewej: Jan Ciosek, Ryszard Mizerski, Jan Malec, Józef  Domińczak, Witold Bień, Edward Sielski, Jerzy Miszkowicz, za Nimi stojący  Witold  Kowalski.

         
    Członkowie Koła i zaproszeni Goście z uwagą wysłuchują  przekazywanych informacji. Od lewej: Wirowski, Fryza, Suchodolski, Borowski, Kowalski, Drop, Suchenek, za nimi: Kuśmierek, Krzymieniewski, Smutek, Bitner, Kuźmiński.  
 

 

     

   Pan Leszek Jóźwik pogłębił naszą wiedzę na temat miasta w którym przez długie lata służyliśmy w wojsku i obecnie mieszkamy. Niektórzy z nas przebywają w Wałczu już ponad 40 lat, a jednak niektóre zdjęcia z lat poprzednich sprawiały nam trudności w ich umiejscowieniu.      

   Powiedział nam również, że Wałecki Klub Miłośników Miasta wydaje Rocznik popularno – naukowy pod Jego redakcją – są to „ZESZYTY  WAŁECKIE” , z którego można czerpać wiele wiadomości na temat naszego miasta i okolic. Aktualnie wydano już Nr 7, który Pan Leszek nam pokazał i wspomniał co miedzy innymi jest w nim zawarte.
 

 

     

Po prelekcji i odpowiedzi na pytania ogłoszono 10 minutową przerwę.

     

 

 
 

  Prezes Koła Witold Kowalski przedstawia „Porządek zebrania”. Obok Sekretarz Koła nr 10 Piotr Szymczak.  
         

         Po przerwie Prezes Koła Witold Kowalski przedstawił „Porządek zebrania”, który przedstawiał się następująco:

      1. Informacja o wycieczce do Szczecina, Osieku i zawodach strzeleckich.

     2. Informacje organizacyjne o finansach Koła

     3. Dyskusja na temat główny zebrania

     4. Propozycje do przemyślenia przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym

     5. Przeprowadzenie głosowania w sprawie zakupu termosów kawowych.

                              PRZERWA

     6. Prenumerata Głosu Weterana i Rezerwisty

     7. Informacja o zamierzeniach jeszcze w 2012 roku

     8. Wolne wnioski i zapytania

          Do  przedstawionego „Porządku zebrania” uwag nie było i został przyjęty do realizacji.

          Pierwszym punktem była informacja o zorganizowanych wycieczkach do Szczecina i Osieka, jak również o zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile. Kolega Grzegorz Rutkowski przygotował z tych trzech imprez prezentacje i w postaci slajdów wszyscy uczestnicy mieli możliwość obejrzenia obu wycieczek i zawodów strzeleckich.

         Nasza drużyna w składzie: Waldemar Michalak, Jan Sobieski i Leszek Nickowski wywalczyła II miejsce. Więcej danych na temat tych zawodów jest zawartych w naszej Kronice Koła. 

     

 

 
 

 

Od lewej: Czesław Dobrzański, Józef  Pośpieszny, Marian  Bobelak, Jerzy Poszepczyński, Czesław Wirowski.

 
         

      W punkcie  drugim  informacje organizacyjne i finansowe  przekazał Sekretarz Koła Piotr Szymczak mówiąc m.in.:

          „Koledzy!

         Nasz Skarbnik  z przyczyn osobistych nie mógł uczestniczyć w naszym zebraniu, ale upoważnił mnie do tego,  abym przekazał,  że kondycja finansowa naszego Koła  jest dobra.  Prosił  tylko, aby  Ci  nieliczni  już  Koledzy opłacili składkę członkowską. Informuję jeszcze, że w czasie przerwy można wpłacać ustaloną kwotę 5 zł na termosy kawowe.”

         Punkt trzeci naszego programu to dyskusja na główny temat naszego zebrania nawiązujący do § 10 Statutu w podpunktach 1 do 6 a mianowicie:

Realizacja zadań Koła i Związku w zakresie obrony praw

i interesów członków, sposoby integracji środowiska.

         Na wstępie Prezes Koła Witold Kowalski zapoznał uczestników z wystąpieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen dyw. w st. spocz. Adama Rębacza w związku z akcją sprawozdawczo-wyborczą.

         Następnie przeszedł do omówienia:

 § 10.1.1 – Obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych środowiska. Organizowanie opieki specjalnej paliatywnej. ( Leczenie paliatywne jest ukierunkowane na niesienie ulgi w cierpieniu – uśmierzanie dolegliwości jest ważną składową leczenia objawowego), wolontariatu i koleżeńskiej samopomocy dla osób chorych i niedołężnych, a także pomocy socjalnej dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi.

         „Tu Koledzy nasuwają się pytania na które musimy sobie odpowiedzieć:

         1. Jak realizować zapis statutu w rzeczywistych warunkach naszego Koła

                                                                                             w zakresie praw nabytych?

         2. Jak zorganizować pomoc socjalną naszego środowiska?”

§ 10.2.2 – Integracja byłych i obecnych żołnierzy poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych rocznicach wydarzeń związanych z czynem zbrojnym żołnierza polskiego, organizowanie podróży wojskowo – historycznych i krajoznawczych oraz uroczystości rodzinnych i rocznicowych.

   „Tu nasuwają się następujące pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć:

          1. Jak realizować integrację naszego środowiska i w jakim zakresie jest to możliwe?

         2. Jakie są możliwości integracji ze środowiskiem żołnierzy służby czynnej?” 

     

 

 
 

 

Członkowie Koła i zaproszeni Goście z uwagą wysłuchują przekazywanych informacji.

 
         

      W punkcie  czwartym porządku zebrania Prezes Koła Witold Kowalski przedstawił kilka propozycji do przemyślenia przed czekającym nas zebraniem sprawozdawczo – wyborczym. Były to między innymi takie propozycje:

         1. Przemyśleć, czy wybór Prezesa Koła dokonywać w sposób pośredni czy bezpośredni.

         2. Zastanowić się, aby przyszły Zarząd wybrać w składzie ośmioosobowym tzn.

               Prezes Koła;  Sekretarz Koła – Zastępca Prezesa;  Skarbnik Koła;

               Członek Zarządu ds. społecznych;  Członek Zarządu ds. edukacyjno – wojskowych; 

               Członek Zarządu ds. legislacyjnych;  Członek Zarządu ds. edycyjnych;

               Członek Zarządu ds. kroniki i dokumentacji audiowizualnej. 

     

 

 
 

 

Członkowie Koła nr 10.

Od lewej: Maciej Smirnow, Ryszard   Włodarek, Henryk   Laszczkowski, Józef  Kiziuk, Czesław Dobrzański Józef  Pośpieszny.

 
         

         W dalszej części Prezes powiedział:

         „Koledzy!

         Aby zamierzenia organizacyjne naszego Koła przebiegały sprawnie i bez nadmiernego obciążenia poszczególnych członków proszę o przemyślenie powołania dwuosobowych zespołów:

         - zespół ds. społecznych

         - zespół ds. edukacyjno turystycznych

         - zespół ds. legislacyjnych

         Taki układ organizacyjny powoduje, że realizację prac Koła rozkłada się na 14 osób według przypisywanych tematów i dodatkowo trzy osoby Komisji Rewizyjnej. Jeżeli przyjmiemy  zasadę dwu kadencyjności prac to przy naszym stanie ilościowym Koła teoretyczna możliwość powtórzenia udziału w pracach czynnych Koła jest raz na 24 lata.”

         W punkcie piątym zostało przeprowadzone głosowanie w sprawie zakupu termosów i jednocześnie wyrażenie zgody na wpłatę składki na realizację zakupu.

         Każdy otrzymał kartkę na której miał się wypowiedzieć pisząc odpowiednio:

                 Za  –  tak                   przeciw  –  nie               nie wiem  –  ?

W wyniku głosowania wniosek uzyskał aprobatę członków, jeden głos był przeciwny i jeden wstrzymujący się.

         Po głosowaniu nastąpiła 10 minutowa przerwa

     

 

 
 

 

W czasie przerwy Koledzy rozpoczęli wpłacanie ustalonej stawki na zakup termosów.

Widoczni  na  zdjęciu  od lewej: Jan Kuśmierek, Józef Kiziuk, Józef Domińczak, Marek Kowalski, Witold Bień, Henryk Laszczkowski, Andrzej Wierzba, Adam Drop, Jerzy Sroka, Witold Kowalski, Marek Borowski i zbierający składkę Piotr Szymczak.

 
         

         Po przerwie Prezes w kilku słowach zachęcił Kolegów do prenumeraty i czytania Głosu Weterana i Rezerwisty.

        W punkcie siódmym Prezes przypomniał o czekających nas jeszcze w tym roku zamierzeniach, a mianowicie:

         - Wieczór Koleżeński w dniu 12 października – wpłat należy dokonać do dnia 05.10.

         - Msza Św. za zmarłych Kolegów w dniu 23 października o godz. 18.00

     Wybrano jednocześnie Kolegów do:

         Pocztu Sztandarowego: Jerzy Sroka, Andrzej Wierzba, Roman Jurkiewicz

         Do przywiezienia Sztandaru z Piły: Maciej Smirnow

         Koledzy do odczytania nazwisk: Leszek Nickowski, Jan Sobieski,

                                                               Tadeusz Rojewski, Józef Kiziuk

                  - Zebranie Koła w dniu 29 listopada

          O ostatnim zamierzeniu w tym roku jakim będzie Spotkanie Opłatkowe porozmawiamy na następnym zebraniu.

          Ostatni punkt zebrania to wolne wnioski i zapytania.

          Głos zabrał Józef Kiziuk, który wyraził swój pogląd i niezadowolenie, że przegraliśmy w Sądach sprawę waloryzacji naszych emerytur.

          Kolega Marek Borowski wyraził swoją dezaprobatę przeciwko tajnemu głosowaniu w sprawie zakupu termosów. Stwierdził, że na poprzednim zebraniu podał propozycję, aby do naszych składek dopłacić drobną sumę, którą można byłoby wykorzystać na zakup termosów i to nie spotkało się z aprobatą, a teraz urządza się tajne głosowanie.

          Kolega Adam Drop wypowiedział się, że w ramach prowadzonych w koszarach z żołnierzami zajęć programowych ma możliwość przekazania informacji na temat naszego Związku i w swoim pododdziale będzie to czynił. 

         Kolega Artur Smutek nawiązując do integracji byłych i obecnych żołnierzy poinformował, że można wiele zamierzeń organizować wspólnie z jednostką, takich jak: obchody świąt państwowych i wojskowych, wycieczek czy też spotkań koleżeńskich. 

         Po wyczerpaniu wypowiedzi uczestników, wniosków i zapytań Prezes Witold Kowalski zakończył zebranie. Podziękował wszystkim zaproszonym Kolegom i członkom za uczestnictwo.

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski
Zdjęcia wykonał:                   Henryk Wlaź