ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
NASZEGO KOŁA

 
     

W dniu 24 stycznia 2013 roku w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 Wszystkich zebranych powitał Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski, a szczególnie serdecznie przywitał zaproszonych Gości:

          -  Członka Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  w Pile

                              – Pana  ppłk w st. spocz.  Józefa  KANIECKIEGO,

          -  Komendanta 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olesznie

                              – Pana  ppłk  Mirosława  SOWIŃSKIEGO,

                                Pana mł. chor. sztab. rez. Krzysztofa SMODISA.

  Poinformował również zebranych, że na zebraniu miał być jeszcze jeden Gość - Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu ksiądz prałat ppłk Władysław Maciej KOZICKI, jednak powiadomił wcześniej, że z przyczyn służbowych nie może uczestniczyć w spotkaniu.

         
 

 
         
 

Prezes Koła nr 10 Witold Kowalski wita przybyłych Gości i członków Koła.

 
         

         Na wstępie Prezes poinformował, że zebranie jest prawomocne. Na prowadzącego zebranie wybrało Sekretarza Koła nr 10 Piotra Szymczaka, a na protokolanta Jerzego Srokę.

         
 

 

Sekretarz  Koła nr 10 Piotr Szymczak przystąpił do przeprowadzenia zebrania.

 
         

         Po wypowiedziach członków ustalono i przegłosowano, że wybór Prezesa na następną kadencję nastąpi w głosowaniu jawnym.

Do Komisji Problemowej zostali wybrani Koledzy: Florian Woźniak, Jan Ciosek, Leszek Nickowski.

Prowadzący zebranie poprosił Prezesa Koła nr 10 płk w st. spocz. Witolda Kowalskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności Koła za kadencję 2009 – 2012.

         
 

 

 
         
 

Prezes  Koła nr 10 Witold Kowalski przedstawia sprawozdanie z 4-letniej działalności Koła.

 
         

Prezes Koła nr 10 Witold Kowalski swoje wystąpienie rozpoczął słowami:

          „KOLEDZY! Zakończyła się IX kadencja działalności naszego Koła. Na dzisiejszym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym powinniśmy dać ocenę czterech lat działalności i wypracować program na X kadencję.

         Wszyscy jak tu jesteśmy przez minione cztery lata wypełnialiśmy nasze zobowiązania wobec organizacji zgodnie z wymaganiami Statutu oraz możliwościami wynikającymi z naszej osobistej predyspozycji. Przez okres minionej kadencji nie odnotowano żadnego negatywnego zdarzenia. Przez te minione cztery lata wielu Kolegów wykazało się inicjatywą, aktywnym uczestnictwem w zamierzeniach i koleżeńską postawą...”

          W dalszym swoim wystąpieniu omówił cele jakie Koło realizowało w czasie trwania tej kadencji, a w szczególności podkreślił:

 

         Obronę praw i interesów byłych żołnierzy zawodowych:

          W tym punkcie wspomniał o pozbawionych dodatkowych świadczeniach jakie emeryci wojskowi posiadali, które były przez lata rekompensatą za niezbyt wysokie pobory. Z analizy wynika, że średnia emerytura żołnierza, który zakończył służbę przed 1999 rokiem jest niższa od odchodzącego obecnie około 48%.

         Prezes przedstawił przedsięwzięcia jakie Koło podejmowało, aby poprawić sytuację materialną emerytów wojskowych, by mogli godnie żyć.

 

         Integrację środowiska byłych i obecnych żołnierzy poprzez:

          -  z inicjatywy Zarządu organizowano rocznicowe spotkania okrągłych Jubileuszy

             naszych Kolegów, którym wręczano kwiaty i pamiątkowe życzenia;

          -  18  czerwca 2010  roku  członkowie   Koła  zorganizowali   III  Spotkanie  Pokoleń,

              w   którym  wzięło   udział    121    byłych   żołnierzy    zawodowych   i   10   Gości

              Honorowych, zakończone biesiadą koleżeńską;

          -  każdego  roku  w  grudniu organizowane były spotkania opłatkowe  w  Sali Tradycji

             100 batalionu łączności, w których udział brali członkowie Koła,  zaproszeni Goście

             z  Władz  Powiatu  i  Miasta,  Dyrektorzy  Wałeckiego Centrum Kultury  i  Muzeum

              Ziemi Wałeckiej,  Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu, Dowództwo oraz liczna

              reprezentacja żołnierzy pełniących służbę  w  Brygadzie Wsparcia Dowodzenia;

          -  innym  rodzajem  integracji  były wycieczki organizowane  przez Koło  do  różnych

              części naszego  regionu,  uczestniczyli  w  nich członkowie Koła wraz  z  rodzinami

              m. in.  zwiedziliśmy:    Tuczno,    Borne-Sulinowo,    Szczecin,    Muzeum  Kultury

              Ludowej  w Osieku:

          -   w  dniu  05 marca 2010 roku  zorganizowano  wieczorek  z  okazji  Dnia  Kobiet;

          -   w dniu 03 czerwca 2011 roku bardzo uroczyście obchodzono  XXX-lecie  Związku,

              w wieczorze  uczestniczyli  członkowie  Koła  i  liczni zaproszeni Goście z Wojska,

              Policji, Władz Powiatu i Miasta; w części oficjalnej była prelekcja gen bryg Janusza

              Sobolewskiego o służbie  naszych  żołnierzy  w  Afganistanie,  następnie  wystąpiły

              dwa zespoły śpiewacze  z Wałcza  „CHABRY” i  „CZEREMCHA,  na zakończenie

              zostało wręczonych wiele wyróżnień.

  

         Kultywowanie w środowisku członków Związku tradycji walk o niepodległość:

          -  każdego roku 12 października  organizowane były spotkania  koleżeńskie,  podczas

              których jest krótkie wprowadzenie o znaczeniu na losy Polaków bitwy pod Lenino,

              a dalsza część wieczoru jest poświęcona wspomnieniom z lat służby wojskowej;

          -  09  maja  2009  roku  zorganizowano  majówkę  „Szlakiem  przełamania  umocnień

              Wału Pomorskiego” przez I Armię Wojska Polskiego;

          -  w  ramach   wspomnień   o   historii  walk  żołnierzy  Wojska  Polskiego  zwiedzano

              umocnienia  i  stan   obecny  umocnień  Wału  Pomorskiego  w  Wałczu,  Dobrzycy

             i  Zdbicach oraz nieistniejącą już Izbę Pamięci w Zdbicach;

          -  w  ostatnich  dniach października  w  latach  2011  i  2012  z  inicjatywy Koła i przy

             dużym  zaangażowaniu  kapelana ks. prałata  ppłk Władysława Macieja  Kozickiego

             zostały  odprawione   Msze  Św.   za   zmarłych   Kolegów  żołnierzy  zawodowych,

             z Rodzinami zmarłych, z Kolegami z Koła, z Pocztami Sztandarowymi 100 batalionu

             łączności  i  Zarządu  Rejonowego  z  Piły,  a  muzyczną  oprawę  wykonali Koledzy  

             z byłej Orkiestry Garnizonowej;     

         -  każdego  roku  w  przededniu  Dnia  Zmarłych  członkowie  z  Koła  zapalają  znicze

             na  grobach  zmarłych  Kolegów,  którzy  pochowani  są  na  wałeckich Cmentarzach

             i  na  Cmentarzu  Wojennym  żołnierzy  poległych  w  walkach  o  przełamanie  Wału

             Pomorskiego.

 

         Upowszechnianie wiedzy i umiejętności poprzez:

          -  prowadzenie  strony  internetowej,  gdzie  na  bieżąco  można  śledzić  działalność

              naszego Koła i przeczytać sprawozdania z realizowanych przedsięwzięć;

          -  czterech   Kolegów   pod  kierunkiem   redakcyjnym   Marka   Kiersztyna  napisało

             „Historię  –  JW. 2016”    i   dzięki   życzliwości   Starosty   Wałeckiego   Bogdana 

             Wankiewicza, Burmistrza  Miasta  Wałcz  Zdzisława Tuderka i Dyrektora Muzeum

              Ziemi Wałeckiej Pani Magdaleny Suchorskiej-Roli została wydana drukiem i każdy

              nasz członek Koła ją otrzymał, jeden egzemplarz został przekazany do Sali Tradycji

              100 batalionu łączności:

          -  prelekcja o naszym mieście Wałcz, którą przeprowadził Pan Leszek Jóźwik Prezes

              Klubu Miłośników Miasta Wałcza;

          -  wykład   o   historii   i   roli   Ordynariatu   Polowego,  który  prowadził  Proboszcz

              Wojskowej Parafii  w  Wałczu  ks. prałat  ppłk  Władysław  Maciej  Kozicki;

          -  drużyny z naszego Koła zawsze na organizowanych zawodach strzeleckich zajmują

              czołowe miejsca – w 2009 roku I miejsce i tytuł najwszechstronniejszej drużyny,

              w 2011 roku i 2012 roku II miejsca w zawodach.

 

         Udział w uroczystościach wojskowych i państwowych

          -  członkowie naszego Koła brali czynny udział w organizowanych uroczystościach

              z okazji świąt państwowych;

         -  udział w uroczystościach wojskowych obchodzonych w 100 batalionie łączności.

 

         Na zakończenie swego wystąpienia Prezes Koła powiedział:

          „ Wszystkie przypomniane zamierzenia organizowane przez Koło byłyby niemożliwe bez udziału Kolegów z organizacji. Zarząd zrezygnował z początkowego zamiaru wymieniania z nazwiska Kolegów mniej i bardziej aktywnych. Uważamy wyszczególnienie listy wyróżnień z okazji XXX-lecia Związku jest wymownym świadectwem aktywności Kolegów w Kole.

         Muszę jednak wspomnieć benedyktyńską pracę dokumentacyjną naszego Koła wykonywaną przez kol. Marka Kiersztyna i Grzegorza Rutkowskiego przy prowadzeniu wzorcowej strony internetowej o naszym Kole, oraz kol. Henryka Wlazia i Grzegorza Rutkowskiego w prowadzeniu Kroniki Koła.

         Koledzy! Koło nasze dzięki postawie prezentowanej przez Kolegów cieszy się dobrą opinią wśród dowództw jednostek wojskowych, władz samorządowych i dyrektorów kilku instytucji. Wielokrotnie jako Zarząd spotykaliśmy się z Ich życzliwością i przychylnością w załatwianiu naszych próśb. Zarząd Koła jest zapraszany na wszelkie uroczystości wojskowe i lokalne. Bierzemy w nich zawsze udział.

         Koledzy! Zarząd stwierdza, że praca w Kole w latach 2009 – 2012 przebiegała sprawnie, w atmosferze koleżeńskiej a Prezes Zarządu stwierdza, że przewodzenie pracom ustępującego Zarządu to zaszczyt i honor.”

 

         Całość wystąpienia Prezesa Koła była poparta przygotowaną  przez Kolegę Grzegorza Rutkowskiego projekcją multimedialną uwzględniającą  wszystkie omawiane przedsięwzięcia w czasie czteroletniej kadencji.

         
 

 

 
         
Kolega Grzegorz Rutkowski podczas prezentacji multimedialnej.
         
 

 
         
 

Członkowie Koła i zaproszeni Goście w czasie zebrania.

 
         

         Po przedstawieniu sprawozdania Prezes Koła Witold Kowalski podziękował wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób udzielali pomocy przy realizacji organizowanych przez Koło przedsięwzięciach, a pamiątkowymi  grawertonami zostali uhonorowani:

                            -  Pan  ppłk   Mirosław  SOWIŃSKI

                            -  Pan  mł. chor. sztab. rez.  Krzysztof  SMODIS

                            -  ks. prałat  ppłk  Władysław  Maciej  KOZICKI

             
       
             

 

         
  Z rąk Prezesa Koła nr 10 płk w st. spocz. Witolda Kowalskiego  
         
     
         
  grawerton odbiera ppłk Mirosław Sowiński   grawerton odbiera mł. chor. sztab. rez. Krzysztof Smodis  
         

         Ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki nie mógł być obecny na zebraniu i grawerton został wręczony w terminie późniejszym, a poniżej zdjęcia z tego spotkania.

         
     
         
  Na zdjęciach delegacja Koła: Witold Kowalski, Grzegorz Rutkowski i Henryk Wlaź.  
         

 

W dalszej części zebrania Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  –  Kolega Marek Kiersztyn przedstawił protokół kontrolny, w którym Komisja nie stwierdziła punktów negatywnych.    

    

         Następnie zabrał głos jeden z uhonorowanych Gości  naszego zebrania – Komendant 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olesznie ppłk Mirosław Sowiński.

         Na wstępie swojego wystąpienia wyraził słowa uznania za przedstawione sprawozdanie z działalności naszego Koła, podziękował za wyróżnienie i zapewnił, że zawsze w przyszłości, kiedy się zwrócimy o pomoc  w realizacji naszych przedsięwzięć to jej nie odmówi.

            Członkowie Koła oklaskami przyjęli deklarację Pana Pułkownika Sowińskiego.

     
 

 
     
 

Głos zabiera ppłk Mirosław Sowiński.
Z prawej Członek Zarządu Rejonowego z Piły  ppłk w st. spocz. Józef Kaniecki.

 
     

Prowadzący zebranie ogłosił 15 minutową przerwę

         Po przerwie planowana była dyskusja nad realizacją zadań. Stwierdzono jednak, że sprawozdanie było tak szczegółowo opracowane i poparte materiałami audiowizualnymi, że nie ma co nad nimi dyskutować.

 

         Prowadzący zebranie Kolega Piotr Szymczak przystąpił do realizacji wyborów.

         Padła propozycja, aby nowy Zarząd składał się z minimum 7 osób i propozycja została przyjęta poprzez głosowanie. Poproszono o zgłaszanie propozycji kandydatów. Kolega Józef Pośpieszny zgłosił wniosek o pozostawienie aktualnego składu i do niego wybrać jeszcze dwóch kandydatów.

         Wniosek  został   przyjęty  i  zgłoszono  następujących  kandydatów:   Witold Kowalski, Piotr  Szymczak,   Tadeusz   Rojewski,  Henryk  Wlaź,   Jan  Sobieski,   Grzegorz   Rutkowski i  Leszek  Nickowski. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie.

          Wybór Komisji Rewizyjnej. Kolega Ryszard Włodarek zgłosił propozycję ponownego składu Komisji w składzie: Maciej Smirnow, Marek Kiersztyn i Wiesław Wysocki. Wymienieni Koledzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

          Przystąpiono do podawania kandydatów na IX  Rejonowy Zjazd Delegatów  w Pile. Padła propozycja, aby wybrać cały nowy Zarząd i do tego jeszcze wytypować dwie wybrane przez zebranie osoby. Padły z sali dwie kandydatury: Witold Bień i Wiesław Wysocki. Zaproponowano zamknięcie listy.

          Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani:  

                 Mieczysław  Fryza,  Marek  Borowski,   Ryszard  Włodarek.

     
   
     
 

Prowadzący zebranie przekazuje odpowiednie druki Komisji Skrutacyjnej.
Od lewej: Mieczysław Fryza, Marek Borowski, Piotr Szymczak, Ryszard Włodarek.

 
     

         Ustalono, że głosowanie będzie na listę kandydatów. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zaproponował głosowanie na członków Zarządu tak jak wyżej zaproponowano nazwiska Kolegów. Listę kandydatów  na członków Zarządu przegłosowano jednogłośnie.

         Następnie jednogłośnie został przegłosowany skład Komisji Rewizyjnej.

         Jednogłośnie przegłosowano skład delegatów na IX Zjazd Rejonu Pilskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

         Komisja Skrutacyjna udała się do napisania protokółu z głosowań.

         Nowy Zarząd udał się na pierwsze posiedzenie, w którym uczestniczył Członek Zarządu Rejonowego z Piły Pan ppłk w st. spocz. Józef  Kaniecki.

     
   
     
 

Po zakończonej przerwie oczekiwanie na wznowienie obrad.
Od lewej: Grzegorz Rutkowski, Witold Kowalski, Bogdan Mikołajczak, Józef Kaniecki.

 
     

 

         Po przerwie w trzeciej części zebrania Przedstawiciel Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły ogłosił, że:

          -  Prezesem Koła nr 10 ZŻWP im. Ziemi Wałeckiej został wybrany ponownie

                                                                  –  płk w st. spocz. Witold Kowalski,

         -  Sekretarzem został wybrany    –   mjr w st. spocz. Piotr Szymczak

         -  Skarbnikiem został wybrany   –   st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Rojewski

         -  Członkami Zarządu zostali:     – st. sierż. sztab w st. spocz. Henryk Wlaź

                                                                  –  chor. sztab. w st. spocz. Jan Sobieski

                                                                  –  chor. sztab. w st. spocz. Leszek Nickowski

                                                                  –  mjr w st. spocz. Grzegorz Rutkowski

          Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany: 

                                                                       –   ppłk w st. spocz. Marek Kiersztyn

                                               Członkami:    –   ppłk w st. spocz. Wiesław Wysocki

                                                                       –   chor. w st. spocz. Maciej Smirnow

          Przedstawiciel Zarządu Rejonowego pogratulował wybranym i życzył im dalszych sukcesów w pracy.

          W dalszej swojej wypowiedzi stwierdził, że Koło nasze jest najliczniejszym Kołem w Rejonie Pilskim i bardzo prężnie działającym, podziękował Prezesowi Koła za wzorowe przygotowanie sprawozdania i bardzo dobre jego zobrazowanie prezentacją multimedialną.

     
   
     
  Przemawia Członek Zarządu Rejonowego w Pile ppłk w st. spocz Józef Kaniecki.  
     

         Członek Komisji Programowej Kolega Leszek Nickowski odczytał podjętą uchwałę programową wskazującą kierunki pracy Koła w latach 2013 – 2016. Uchwała zaleca Zarządowi Koła planowanie a członkom aktywne uczestnictwo w następujących zamierzeniach:

          1.   Powołać przy Kole  zespół legislacyjny, który  będzie  na  bieżąco śledził wszystkie

                uchwały  dotyczące  naszego  środowiska  i  wraz  z  Zarządem  Koła  opracowywać

                wnioski do nadrzędnych władz Związku;

         2.   Zwrócić szczególną uwagę na integrację pokoleniową i w niektórych zamierzeniach

                uczestniczyć  z  rodzinami.  Powołać  stały  zespół  organizacji  spotkań  i  imprez

                towarzyskich;

         3.   Większą uwagę zwrócić na integrację z żołnierzami pełniącymi służbę wojskową;

         4.   Wypracować formy dotarcia do młodzieży szkolnej z informacjami o historii

                Wałeckiego garnizonu i historii walk o Wał Pomorski;

         5.   W oparciu o Jednostki Wojskowe garnizonu podjąć próbę zorganizowania stałego

                 miejsca na: przechowywanie dokumentów Koła, posiedzeń Zarządu i eksponowanie

                 prac Koła;

         6.   Dalej prowadzić działania nad zwiększeniem liczby członków Koła;

         7.   W 2015 roku zorganizować Spotkanie Pokoleń z okazji 50-lecia wprowadzenia do

                Wałcza 5 Pułku Łączności;

         8.   W 2016 roku uroczyście przeprowadzić obchody XXXV-tej rocznicy powstania

                naszego Związku;

         9.   Utrzymywać i rozszerzać współpracę z organizacjami samorządowymi naszego

                 regionu i Jednostkami Wojskowymi garnizonu oraz Oddziałem Gospodarczym

                w Olesznie.

         
    Kolega Leszek Nickowski odczytuje zalecenia Komisji Programowej.  
         

         Jednogłośnie przegłosowano uchwałę programową na kolejną kadencję i absolutorium dla Zarządu Koła. 

         W dalszej części zebrania głos zabrał nowy przewodniczący, który w krótkich słowach podziękował za zaufanie i ponowny Jego wybór, ale zaznaczył, że jest zasmucony, że nie wybrano do Zarządu nowych członków, gdyż jak stwierdził: „byliby  nowi  członkowie  to  z  pewnością  realizowaliby  nowe  pomysły”.

     
   
     
 

Nowy Zarząd Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Od lewej: Tadeusz Rojewski, Leszek Nickowski, Piotr Szymczak, Witold Kowalski,

Grzegorz Rutkowski, Jan Sobieski, Henryk Wlaź.

 
     

         Zaapelował do członków Koła o aktywność w działaniach koła, podziękował za terminowe opłacanie składek członkowskich. Przypomniał o zobowiązaniach w sprawie zakupu termosów.

         Poinformował również informacyjnie o planowanych przedsięwzięciach ujętych w planie na rok bieżący: cztery zebrania członków, posiedzenia Zarządu, zorganizowanie majówki i wycieczki do Gdańska jak również o wieczorku koleżeńskim w październiku i spotkaniu opłatkowym w grudniu.

         Zaproponował powołanie zespołu legislacyjnego trzyosobowego w składzie:

Witold Bień,   Henryk Laszczkowski,   Adam Drop.

         Proponowana komisja turystyczna w składzie:

Leszek Nickowski,   Marek Kowalski,   Józef Suchodolski.

 

         Na zakończenie zebrania poprosił uczestników do wykonania wspólnego zdjęcia.

     
   
 

Kliknij aby powiększyć ...

 
  Wspólne zdjęcie uczestników zebrania sprawozdawczo-wyborczego.  
     

 

Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz  RUTKOWSKI

         Zdjęcia wykonał:           Henryk  WLAŹ