Z E B R A N I E

 
     

          W dniu 26 września 2013 roku o godz.17.30  w  Sali Klubu Brygady Wsparcia Dowodzenia odbyło  się  zebranie  członków  Koła  nr  10 im. Ziemi Wałeckiej Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  w  Wałczu.

          Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski otwierając zebranie powitał wszystkich członków  zebrania  oraz zaproszonego na zebranie  przedstawiciela Starostwa Powiatu Wałeckiego Zbigniewa Wolnego  –  Sekretarza Urzędu.

         Na  zebranie  zaproszony  był  Starosta  Powiatu Wałeckiego pan  Bogdan  Wankiewicz,  jednak  w  tym  czasie służbowo przebywał  w  Warszawie.

             
 

 
Od lewej: Skarbnik Koła nr 10 – Tadeusz Rojewski,
Sekretarz Starostwa Powiatowego w Wałczu  –  Zbigniew Wolny,
Prezes Koła nr 10 ZŻWP im. Ziemi Wałeckiej  –  Witold Kowalski,
Sekretarz Koła nr 10  –  Piotr Szymczak.
             
       
             
   

Członkowie Koła nr 10 uczestniczący w zebraniu.

   
             

         Przed rozpoczęciem zebrania Prezes Koła wspomniał naszych Kolegów, którzy odeszli już na wieczny spoczynek:

 st. sierż. sztab. Andrzeja PIETRYKOWSKIEGO  – zmarł 30 kwietnia  2013  roku w Złotowie.

 st. sierż. sztab. Grzegorza PIASKOWSKIEGO     – zmarł   03  czerwca  2013  roku w  Wałczu. 

 mjr. Jana JUSZKIEWICZA    –  zmarł    21  czerwca   2013  roku  w  Wałczu. 

 sierż. Grzegorza   MRUGAŁĘ  –  zmarł    14   sierpnia  2013  roku  w  Wałczu.

           Poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie Ich pamięci chwilą ciszy, a kolega Józef Kozłowski odegrał melodię             „ŚPIJ  KOLEGO”.

         
     
         
 

Uczestnicy zebrania chwilą ciszy uczcili zmarłych Kolegów.

 
         

         Po oddanym hołdzie zmarłym Kolegom Prezes Koła zapoznał członków z porządkiem zebrania, który przedstawiał się następująco:

  1. Uczczenie pamięci zmarłych Kolegów.  
  2. Wręczenie legitymacji związku  nowo przyjętych do Koła nr 10  
       gen. bryg. Janusza Sobolewskiego,  st. chor. sztab. Mieczysława  Lenkiewicza,  
       st. sierż. sztab. Józefa Kozłowskiego.  
  3. Wręczenie aktu nominacji na wyższy stopień wojskowy kol. Henrykowi  Wlaziowi.  
  4.  Złożenie życzeń imieninowych Kolegom:  Bogdanowi Mikołajczakowi,   
                        Franciszkowi Nitce,  Franciszkowi Szoździe.  
  5. Prelekcja Sekretarza Starostwa Powiatu Wałeckiego Pana Zbigniewa Wolnego  
                        nt. „Informacja o problemach Starostwa Waleckiego”.  
  6. Przedstawienie obszernego zapisu audiowizualnego z  wycieczki 18 maja 2013 roku  
     „Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego”–   przedstawi  kol. Grzegorz Rutkowski.  
  7. Spotkanie koleżeńskie z okazji „70-lecia bitwy pod Lenino” –   kol. Piotr Szymczak  
  8. Organizacja zaplanowanej na 22.10.2013 r. Mszy św. za zmarłych Kolegów  
                                                               przedstawi  –  Prezes Witold Kowalski  
  9. Wydanie odznak związkowych   –   kol. Piotr  Szymczak  
  10. Wolne wnioski  

       Porządek zebrania poddany został pod głosowanie i został przyjęty przez uczestników zebrania.

         Następnie  Prezes Koła Witold Kowalski  i  Sekretarz Koła Piotr Szymczak wręczyli legitymacje członkowskie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nowym Kolegom. 

          Legitymacje członkowskie otrzymali:

                      gen bryg. rez. Janusz SOBOLEWSKI 

                      st. chor. sztab. w st. spocz.  Mieczysław LENKIEWICZ

                      st. sierż. w st. spocz.  Józef   KOZŁOWSKI

         
     
         
 

Legitymację z rąk Prezesa Koła płk w st. spocz. Witolda Kowalskiego
otrzymuje gen bryg. rez. Janusz Sobolewski.

 
         
 

 
         
 

Po otrzymaniu legitymacji Kolega Janusz podziękował Prezesowi,
Zarządowi Koła  i  wszystkim  członkom  za  serdeczne przyjęcie do naszej organizacji.

Zaproponował również, że będzie Mu miło jeżeli będziemy zwracali się do
Niego po prostu Janusz.

 
         
     
         
 

Legitymację z rąk Prezesa Koła płk w st. spocz. Witolda Kowalskiego
otrzymuje st. chor. sztab. w st. spocz. Mieczysław Lenkiewicz.

 
         
     
         

Legitymację z rąk Prezesa Koła płk w st. spocz. Witolda Kowalskiego
otrzymuje st. sierż. w st. spocz. Józef  Kozłowski.

    Po  przyjęciu  nowych  członków  odegrany  został  przez  kol.  Józefa  Kozłowskiego  sygnał Wojska Polskiego

                                                   „SŁUCHAJCIE  WSZYSCY”.

 Witold  Kowalski  odczytał  akt mianowania  na  wyższy  stopień  wojskowy st. sierż. sztab.  Henryka Wlazia i życzenia od Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej.

Z dniem 16 lipca 2013 roku Minister Obrony Narodowej mianował nie będącego w czynnej służbie wojskowej st. sierż. sztab. Henryka Wlazia do stopnia młodszego  chorążego.

         
     
         
  Akt mianowania na wyższy stopień i życzenia z tej okazji.  
         
     
         
 

Z rąk Prezesa Koła Witolda Kowalskiego Henryk Wlaź otrzymuje
akt mianowania oraz beret Wojsk Lądowych już z nowym stopniem wojskowym,

Skarbnik Koła Tadeusz Rojewski wręczył nowo mianowanemu wiązankę kwiatów.

 
         
   
         
 

Prezes Koła Witold Kowalski odczytuje życzenia od
Dyrektora Departamentu Kadr MON gen. dyw. w st. spocz. Andrzeja Wasilewskiego.

 
         

         Kolega  Henryk  Wlaź  serdecznie podziękował Prezesowi Koła za tak ważne wyróżnienie jakim jest awans  na wyższy stopień wojskowy.  Powiedział  m.in.:

       „Koledzy!  To  była  inicjatywa  naszego  Prezesa  Koła, którą  poparli Koledzy  z  Zarządu. Wiem jakie trudności są, aby taki wniosek został przyjęty  i  zaakceptowany  przez  nasze władze wojskowe,   jednak  Prezes  Witold  Kowalski   szybko  nie  rezygnuje,  czego  dowodem  jest mój  awans.   W  dowód wdzięczności  przekazuję Prezesowi na pamiątkę wykonane przeze mnie zdjęcia naszego miasta Wałcza”.

         
   
         
 

Mł. chor. w st. spocz. Henryk Wlaź wręczył Witoldowi Kowalskiemu
na pamiątkę wykonane zdjęcia naszego miasta – Wałcza.

 
         
   
         
 

Prezes Koła Witold Kowalski przystąpił do prowadzenia dalszej części zebrania.
 Z lewej: Sekretarz Starostwa Powiatowego w Wałczu  –  Zbigniew Wolny,

z prawej: Sekretarz Koła – Piotr Szymczak.

 
         

         Następnym  punktem  było  wręczenie  życzeń  imieninowych.  W  imieniu  wszystkich  członków  Koła  nr 10 życzenia wręczył Prezes Koła kol. Witold Kowalski.

   Życzenia otrzymali  Koledzy:

                                       Bogdan Mikołajczak, Franciszek Nitka i Franciszek  Szozda.

         
     
         
 

Życzenia z rąk Prezesa Koła Witolda Kowalskiego
przyjmuje Bogdan Mikołajczak.

 
         

   

 

Życzenia z rąk Prezesa Koła Witolda Kowalskiegoprzyjmuje Franciszek Nitka.

 

 

 
         

 

 

Życzenia z rąk Prezesa Koła Witolda Kowalskiego przyjmuje Franciszek Szozda.

 

 

   
         

         Następnym punktem zebrania było wystąpienie Sekretarza Powiatu Wałeckiego  –  Pana Zbigniewa Wolnego. W imieniu Pana Starosty Bogdana Wankiewicza Sekretarz przedstawił nam sprawy związane z rozwojem naszego miasta, gminy i powiatu. Sekretarz swoje wystąpienie rozpoczął przygotowaną przez Starostwo projekcją zdjęć z dorobkiem  inwestycyjnym na rzecz naszego powiatu, gminy i miasta. Trzeba przyznać, że to co usłyszeliśmy i zobaczyliśmy to wielkie zmiany jakie dokonano w naszym regionie. Dowiedzieliśmy się, ile inwestycji budowlano – remontowych, drogowych i innych zostało już ukończonych a ile jest jeszcze do realizacji.

         
     
         
 

Członkowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali  i  obejrzeli wystąpienie  Sekretarza,
 po którym ze strony słuchających było wiele pytań,  na które Sekretarz

szczegółowo odpowiadał.

 
         

         Kończąc  swoją  prelekcję  Zbigniew Wolny złożył  Prezesowi  i  wszystkim  członkom  Koła serdeczne życzenia pomyślności, zdrowia  i  sukcesów w realizacji naszych zamierzeń związkowych.

Następnym punktem była prezentacja  zdjęć  z  podkładem muzycznym  z  Majówki, która  odbyła  się  w  dniu 18 maja 2013 roku  pod  hasłem:

                                          „Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego”.

Prezentację  przygotował  nasz kolega członek Zarządu Koła  Grzegorz  Rutkowski.

         
   
         
  Uczestnicy zebrania zainteresowani wyświetlanymi zdjęciami.  
         

         Po wystąpieniu Sekretarza Starostwa i prezentacji multimedialnej  z  Majówki Prezes Koła pozytywnie  odniósł się do wystąpienia  Zbigniewa Wolnego, uzupełnił niektóre wypowiedzi i dodał, że budowa obwodnicy to długotrwały i kosztowny proces i nie tak szybko zostanie zrealizowany.

         Podziękował również koledze Grzegorzowi za przygotowanie i prezentację  multimedialną  z „Majówki”.

          Następnie głos zabrał Sekretarz Koła Piotr Szymczak, który poruszył sprawę organizacji spotkania koleżeńskiego z okazji 70-tej rocznicy Bitwy pod Lenino. Członkowie Koła wyrazili zgodę i ustalili termin spotkania na dzień 11.10.2013 r.

         Po wystąpieniu Sekretarza Koła Piotra Szymczaka zabrał głos Skarbnik Koła Tadeusz Rojewski, który zapoznał kolegów z sytuacją finansową Koła.

         Po wystąpieniu Skarbnika  –  wolne wnioski. Pytania i propozycje członków, odpowiedzi Zarządu.

         Ostatnim punktem zebrania było wydanie odznak Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przez Sekretarza Koła  –  Piotra Szymczaka.

         
 

 

Tak prezentuje się nasza nowa odznaka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 
         
   
         
 

Członkowie   Koła  odbierają  odznaki i kwitują ich otrzymanie.
Odznakę  odbiera  Tadeusz  Kuźmiński, następni  Koledzy  oczekują.

 
         

         Po odebraniu odznak związkowych zebranie zakończono.

 

Materiał zebrał i opracował:    Grzegorz  Rutkowski

         Zdjęcia:     Henryk Wlaź, Grzegorz Rutkowski.