ZEBRANIE ZARZĄDU

 16 stycznia 2014 roku

 
 

W dniu 16 stycznia 2014 roku o godz. 17.30 w lokalu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu odbyło się Posiedzenie Zarządu Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

 

    Pierwszym punktem Posiedzenia Zarządu było uczczenie 70-tej rocznicy urodzin członka naszego Koła.

         
 

 

W dniu 5 stycznia  2014  r.  nasz  Kolega

st. sierż. sztab. w st. spocz. Henryk BARWIŃSKI

  obchodził

  Jubileusz  70  rocznicy  urodzin.

 
         

 

       Z tej okazji po uzgodnieniu z Zarządem Koła JUBILAT wyraził zgodę, aby spotkanie z Nim odbyło się na Posiedzeniu Zarządu w dniu16 stycznia 2014 roku.

       W spotkaniu uczestniczyli: Witold Kowalski, Piotr Szymczak, Tadeusz Rojewski, Jan  Sobieski, Jubilat st. sierż. sztab. w st. spocz. Henryk  BARWIŃSKI,  Grzegorz Rutkowski, Henryk Wlaź, Leszek Nickowski, Janusz Sobolewski, Marek Kiersztyn, Maciej Smirnow.

      Na wstępie głos zabrał Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski, który powiedział:

  „Koledzy zanim poproszę Kolegów Piotra i Leszka o odczytanie pięknie  przygotowanych  przez Grzegorza okolicznościowych życzeń z okazji Jubileuszu 70 lat Kolegi Henryka  Barwińskiego  pozwólcie, że kilka słów powiem o Henryku.

         Henryka zapamiętałem jako niezwykle skromnego i grzecznego człowieka. Zapamiętałem  jako podoficera zdyscyplinowanego, bardzo rzetelnie wykonującego swoje obowiązki.

         Henryku!  Mam szczególnie miły obowiązek złożyć Ci w imieniu Kolegów z Koła nr 10 i własnym serdeczne życzenia pomyślności i długich jeszcze lat życia w zdrowiu z okazji ukończenia 70-ciu lat.

         Drogi Kolego! Jak już jestem przy głosie, to z okazji zbliżających się imienin, życzę Ci dużo zdrowia i spokojnych lat dalszego życia i przekazuję również życzenia od wszystkich członków naszego Koła.

         Teraz proszę Kolegów Piotra i Leszka o odczytanie życzeń okazji Jubileuszu.” 

     
 

 
     
 

Prezes Koła Witold Kowalski wręcza  Jubilatowi Henrykowi Barwińskiemu życzenia imieninowe.

 
     
 

 
     
 

Jubilat Henryk Barwiński dziękuje za życzenia i za miłe słowa wypowiedziane przez Prezesa.

 
     
 

 
     
 

Sekretarz Koła nr 10 Piotr Szymczak odczytał nadesłane życzenia od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile kpt. mgr Zygmunta Jelińskiego.

 Na zdjęciu od lewej: Witold Kowalski, Jubilat  Henryk  Barwiński, Piotr Szymczak.

 
     
 

 
 

 

 
 

Członek Zarządu Leszek Nickowski odczytał przygotowane na tą okazję życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP.

Na zdjęciu od lewej: Leszek Nickowski, Jubilat  Henryk  Barwiński, Witold Kowalski, Piotr Szymczak.

 
     
     

 

             
       
             
 

Życzenia  od  Prezesa  Zarządu Rejonowego  z  Piły kpt. mgr Zygmunta Jelińskiego.

 

Życzenia  od  Członków  Koła  nr  10  im.  Ziemi Wałeckiej Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  w  Wałczu.

 
             
 

 
     
 

Od lewej: Jubilat Henryk Barwiński, Witold Kowalski, Piotr Szymczak.

 
     

            Po wręczonych życzeniach i wzniesionym toaście lampką szampana Jubilat  podziękował za pamięć, za życzenia i za to wspaniałe spotkanie. Porosił Kolegów do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

     
 

 
     
 

Od lewej: Tadeusz Rojewski, Jan Sobieski, Leszek Nickowski, Jubilat Henryk Barwiński, Witold Kowalski, Piotr Szymczak, Janusz Sobolewski, Grzegorz Rutkowski, Maciej Smirnow, Henryk Wlaź, przy stole siedzi Marek Kiersztyn.

 
 

 

 

     Po wykonaniu zdjęcia na przygotowanym torcie zapalono świeczki, które 70-latek  musiał  zdmuchnąć.       

     
 

 
     
 

Jubilat sprawnie zdmuchnął świeczki.Od lewej: Tadeusz Rojewski, Jan Sobieski, Leszek Nickowski, Witold Kowalski, Piotr  Szymczak,  Janusz  Sobolewski.

 
     

     Przed przystąpieniem do konsumpcji Jubileuszowego tortu Prezes Koła Witold Kowalski  złożył  życzenia imieninowe jeszcze jednemu naszemu solenizantowi

 mł. chor. w st. spocz. Henrykowi Wlaziowi.

     
         
         
 

Prezes Witold Kowalski złożył i wręczył solenizantowi Henrykowi Wlaziowi życzenia imieninowe.brZ prawej Sekretarz Koła nr 10 Piotr Szymczak.

 
         

     Następnie Witold Kowalski poprosił naszego Jubilata Henryka Barwińskiego o przybliżenie nam przebiegu swojej służby wojskowej.

         Jubilat st. sierż. sztab. w st. spocz. Henryk Barwiński przedstawiając nam przebieg   swojej służby wojskowej powiedział:

   Koledzy! Pozwólcie, że na wstępie przyznam, że jestem bardzo mile zaskoczony i wzruszony  tak uroczystym przyjęciem mnie z okazji moich urodzin. Postaram się przedstawić bardzo krótko przebieg mojej służby wojskowej, ale z góry przepraszam, jeżeli zadrży mi głos, to ze wzruszenia.

   Urodziłem się 5 stycznia 1944 roku w Mikułowicach pow. Opatowski. Ukończyłem szkołę podstawową, a następnie Technikum Mechaniczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. W październiku 1963 roku zostałem powołany do odbycia służby wojskowej w JW. 2016 w Warszawie.  

   Służbę odbywałem jako elew Szkoły Podoficerskiej po ukończeniu której awansowałem do stopnia kaprala w specjalności wojskowej  – radiotelegrafista.

   W tym czasie dowódcą kompanii radiowej był kpt. Szczubliński,  później kpt. Śniegowski  i  Palarski. Przydział dostałem do batalionu (w tym czasie) kpt. Jana Tracza do kompanii dowodzonej przez  kpt. Piotrowskiego.  Po  jakimś czasie  do  łączności  radiowo-telefonicznej  przydzielono nowy sprzęt – była to centrala radiowa CRDK-4. Mnie wysłano na kurs do Sieradza, który ukończyłem z wynikiem dobrym i zacząłem pracować i szkolić załogi na ten sprzęt.

   Ja i moja załoga osiągnęliśmy wysoki poziom w obsłudze nowego w tym czasie sprzętu.

   Później nastąpiło przeniesienie jednostki do Wałcza, t.j. w 1964 roku. Jazda eszelonami,  ustawianie  sprzętu  i  namiotów, obozowisko  było   nad  jeziorem  (poligon 49 Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego). Czekała nas ogromna praca  w  przygotowaniu  zaplecza  –  koszar  –  garaży  –  warsztatów naprawczych.

   Powoli  życie  koszarowe przybierało ustalone  normy.  Ja ze „swoimi” K-4 trafiłem do II batalionu dowodzenia kpt. Tracza do 8 kompanii  pod dowództwem  (wówczas) kpt. Bogdana Mikołajczaka.

   W latach 1970 skierowano mnie na kurs do Wojskowego Instytutu Łączności (WIŁ) – Zegrze, który trwał cały rok. „Budowaliśmy” i uczyliśmy się całkiem nowego sprzętu „transmisji i informacji” TI oraz  jego zastosowania na szczeblach łączności wojska. B-2 od nazwisk inżynierów konstruktorów:  mjr inż. Borkowski  i  mjr inż. Bochenek.

   Następnie po powrocie z Zegrza do Wałcza  –  tak  się złożyło, że przysłano nam  rosyjski sprzęt P-227, który obsługiwaliśmy w batalionie dowodzonym przez ppłk Tadeusza Wójcickiego.  Dowódcą  kompanii  był  por. Piątek.

   Z batalionu TI przeniosłem się zmieniając specjalność do Służby Uzbrojenia i  Elektroniki.  Kurs  specjalistyczny w COSUiE  w  Olsztynie ukończyłem z wyróżnieniem.

   W Jednostce 2016  pełniłem obowiązki starszego mechanika broni strzeleckiej.  Złożyłem  parę  wniosków racjonalizatorskich, usprawniających remonty i obsługę sprzętu.

   Chcę nadmienić, że w czasie pełnienia służby angażowałem  się społecznie biorąc udział  w  Radzie  Podoficerów Zawodowych,  jako Przewodniczący w Sądzie Koleżeńskim i w Komisji Socjalno-Bytowej.

   Służbę wojskową zakończyłem w 1997 roku po 33latach i 5 miesiącach. W trakcie jej trwania byłem awansowany, wielokrotnie wyróżniany za Zasługi dla Obronności Kraju, jak również odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

   Kończąc  to krótkie  wspomnienie  –  życzę  wszystkim Kolegom,  z  którymi służyłem i los pozwolił mi ich spotkać  –  zdrowia i pomyślności.

          Jubilat po swoim wystąpieniu wzniósł toast:

„Koledzy życzę nam wszystkim dużo zdrowia,
abyśmy się jeszcze długo spotykali”.

          Po miłym przebiegu 1-go punktu Posiedzenia Zarządu, przystąpiono do realizacji pozostałych, a mianowicie:

2. Analiza zadań Związku i zadania Koła nr 10, jakie powinno wykonać;  integracja, staranie o członków, obowiązki członka jako wizytówka honoru;

3. Analiza wykonania planu pracy Koła nr 10 w 2013 roku;

4. Omówienie planu pracy Koła nr 10 na 2014 rok;

5. Poddać do przemyślenia propozycję wyróżnień w 2014 roku;

6. Podziękowanie Pani  Burmistrz  za udział w Spotkaniu Opłatkowym i zaproszenie na zebranie Koła w lutym;

7. Przyjęcie nowych członków;

8. Wolne wnioski i dyskusja.

       Po wyczerpaniu wszystkich punktów posiedzenia, Prezes Koła  Witold Kowalski podziękował uczestnikom za przybycie i zakończył posiedzenie.

 

         Materiał zebrał i opracował:   Grzegorz Rutkowski

         Zdjęcia wykonał:   Henryk Wlaź.