ZEBRANIE

 20 luty 2014 roku

 

       W dniu 20 lutego 2014 roku o godz.17.30 w Sali Klubu Brygady Wsparcia Dowodzenia odbyło się zebranie członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu.

         Rozpoczynając zebranie Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski przywitał wszystkich członków, a szczególnie serdecznie powitał Burmistrza Miasta Wałcz - Panią Bogusławę Towalewską.

         Poinformował o frekwencji i stwierdził, że zebranie jest prawomocne, przedstawił jego porządek, który został przegłosowany i poprosił Panią Burmistrz Bogusławę Towalewską o zabranie głosu.

     
 

 
     
 

Prezes Koła Witold Kowalski wita Panią Burmistrz Bogusławę Towalewską.
\W środku Sekretarz Koła Piotr Szymczak.

 
     

         Pani Burmistrz w swoim wystąpieniu powiedziała m.in.:

          "Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie na Wasze spotkanie, gdyż mam okazję przedstawić  problemy, które występują w naszym mieście, a jak Panom wiadomo problemów do rozwiązania jest bardzo dużo...

         ... Najważniejsze było uchwalenie budżetu na 2014 rok, wiele samorządów miało z  tym problem, nam się udało uchwalić, chociaż z trudnościami, ale jest i teraz musimy się skupić,  aby jak najlepiej go zrealizować. Ja sobie zdaję sprawę, że nie wszystkich on zadowala, ale jest to wynikiem wcześniej rozpoczętych i obecnie finalizowanych projektów inwestycyjnych, do których był niezbędny duży wkład własnych środków finansowych...

         ... Jednym z największych realizowanych projektów w mieście  -  to unowocześnienie kanalizacji (130 mln).

         ...Rok 2014 będzie rokiem bardzo trudnym, gdyż musimy na każdym kroku oszczędzać  a w takim wypadku, kiedy brakuje pieniędzy to każda instytucja to odczuje. Udało nam się przełożyć spłacanie kredytu na okres późniejszy.

         ...Musieliśmy podjąć bardzo trudną decyzję, ale konieczną  -  zwiększenie podatku...

         ...Wiele kontrowersji  wzbudza  również pozycja w budżecie naprawy grodzic nad  Jez. Raduń,  uszkodzonych po ostatniej wichurze. Została już wyłoniona firma, która zbada, czy był to błąd w projekcie,  czy w wykonaniu  i  dopiero wówczas będziemy mogli występować o roszczenie pokrycia kosztów naprawy...

         ....Pozwólcie jeszcze, że poruszę gospodarkę śmieciową, którą ponownie musimy rozpatrzeć, gdyż aktualny stan budzi wiele wątpliwości, tak naszych jak i mieszkańców Wałcza.

         ...Proszę Panów ja w bardzo wielkim skrócie przedstawiłam występujące problemy, na tym bym zakończyła, jeżeli są jakieś pytania bardzo chętnie odpowiem."

 

         Po wystąpieniu Pani Burmistrz pytania m.in. zadawali:

          Kolega Tadeusz Zarywka  -  "W centrum miasta przy Pogotowiu jest duża niezagospodarowaną działka  - moje pytanie - czy działka ta ma jakieś przeznaczenie?, czemu się jej nie sprzeda?"

         Kolega  Erwin Bittner  -  "Czy miasto ma wpływ na tereny wokół dawnego "WIDOKU"?"  i  drugie  pytanie odnośnie śmieci  -  "Na  ul. Poniatowskiego jest śmietnik  i  tam żadnej segregacji nie ma,  jak to się ma do tych co zdeklarowali segregację śmieci?"

         Kolega Janusz Sobolewski   -  Podziękował za zwięzłe przedstawienie spraw  związanych z naszym miastem i zapytał o sposoby komunikowania się Urzędu Miasta z mieszkańcami Wałcza  - "Czy jest możliwość (finansowa) transmisji TV posiedzeń Rady Miasta, czy może do informowania w szerszym zakresie będzie może wykorzystany portal Urzędu Miasta?."

         Kolega Józef Pośpieszny   -  Pytał o sprawy związane  z  Cmentarzem Komunalnym - "Opłaty na cmentarzu  -  wjazd na cmentarz, mycie pomnika i wywóz śmieci?"

     
 

 
     
 

Pani Burmistrz Bogusława Towalewska odpowiada na pytania Kolegów.
Obok Piotr Szymczak i Witold Kowalski.

 
     

Na wszystkie zadane pytania Pani Burmistrz Kolegom odpowiedziała. 

         Po odpowiedzi na pytania Prezes Koła Witold Kowalski podziękował Pani Burmistrz za przybliżenie nam problemów naszego miasta i ogłosił 10 minutową przerwę.

         Po przerwie przystąpiono do dalszej realizacji planu zebrania, który w dalszej części przedstawiał się następująco:

                             3.   Przyjęcie nowych członków i wręczenie legitymacji.
                             4.   Złożenie życzeń jubilatowi.
                             5.   Złożenie życzeń solenizantom.
                             6.   Analiza pracy Koła w 2013 roku.
                             7.   Propozycja zorganizowania wieczorku w dniu 8-go marca.
                             8.   Propozycja majówki i wycieczki.
                             9.   Wpłata na Sztandar Związku.
                           10.   Zasady obchodzenia Jubileuszy.
                           11.   Problemy socjalne.
                           12.   Sprawy związkowe.
                           13.   Dyskusja i wolne wnioski.

          Nowo przyjętych członków do Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP przedstawił Prezes Koła Witold  Kowalski:

ppłk w st. spocz  Jerzy  KOWAL

kpt. rez.  Robert  NAGRODZKI

kpt. rez.  Waldemar  WRZESZCZ

     
 

 
     
 

Prezes Koła płk  w st. spocz. Witold Kowalski i Sekretarz mjr w st. spocz. Piotr Szymczak wręczają legitymacje nowym członkom.
Od lewej: Od lewej: kpt. rez. Robert Nagrodzki, kpt. rez. Waldemar Wrzeszcz,
ppłk w st. spocz. Jerzy Kowal.

 
     

         Po wręczeniu legitymacji  Prezes  Koła Witold Kowalski pogratulował nowym członkom dobrego wyboru oraz życzył owocnej wspólnej pracy w naszym Kole. Poprosił Kolegów do pamiątkowego zdjęcia.

     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie nowo przyjętych członków.
Od lewej: kpt. rez. Robert Nagrodzki, kpt. rez. Waldemar Wrzeszcz,  ppłk w st. spocz. Jerzy Kowal, płk w st. spocz. Witold Kowalski,
mjr w st. spocz. Piotr Szymczak
.

 
     

         Nowo przyjęty do naszego Koła Kolega kpt. rez. Robert NAGRODZKI obchodził Jubileusz ukończenia 45-go roku życia. Z tej okazji Sekretarz Koła mjr w st. spocz. Piotr  Szymczak odczytał przygotowane życzenia Jubileuszowe, a w imieniu wszystkich kolegów wręczył je Jubilatowi Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski.

          Następnie Sekretarz Koła Piotr Szymczak oczytał przygotowane życzenia imieninowe dla dwóch solenizantów:

chor. w st. spocz. Macieja SMIRNOWA

st. sierż. sztab. rez. Mirosława BORKOWSKIEGO

 a w imieniu wszystkich kolegów wręczył je Prezes Koła Witold Kowalski.

     
 

 
     
 

Koledzy słuchają odczytywane życzenia.
Od lewej: Witold Kowalski, Robert Nagrodzki,
Mirosław Borkowski, Maciej Smirnow, Piotr Szymczak
.

 
     
 

 
     
 

Jubilat i Solenizanci przyjmują życzenia z  rąk  Prezesa  i  Sekretarza  Koła.
Od lewej: Robert Nagrodzki, Mirosław Borkowski, Maciej Smirnow.

 
     

         Po realizacji bardziej przyjemnych punktów porządku zebrania, Prezes Koła Witold  Kowalski przedstawił analizę z realizacji planu pracy Koła w 2013 roku. Z wypowiedzi wynikało, że z planu został niezrealizowany tylko jeden punkt,  mianowicie spotkanie  z  okazji Dnia Kobiet.  Prezes wyraził swoje zdziwienie, dlaczego Koledzy nie chcą spotkać się wspólnie z małżonkami.  Dotychczas udało się to zorganizować tylko jeden raz.  Poprosił Kolegów, aby w tym roku nam się to udało. (Wieczorek przy muzyce kosztowałby 40 zł. od osoby).

         Wszystkie pozostałe zaplanowane przedsięwzięcia udało się zrealizować, jednak Prezes prosił,  aby więcej Kolegów angażowało się w ich realizację. Podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani.

     
 

 
     
 

Prezes Koła Witold Kowalski realizuje kolejne punkty zebrania.
Od lewej widoczni: Janusz Sobolewski, Erwin Bitner, Józef Kozłowski, Franciszek Nitka, Tadeusz Kuźmiński, Ryszard Koniecko, Józef Pośpieszny,
Ryszard Mizerski i Józef Domińczak.

 
     

         W dalszej wypowiedzi Witold Kowalski omówił punkty Planu na 2014 rok,  jednocześnie zwracając uwagę na większe zaangażowanie się członków w ich realizację.

         Przypomniał  o zasadach obchodzenia Jubileuszy Urodzin naszych członków.  70, 75-latków na posiedzeniach Zarządu, a od 80-latków i powyżej na  Sali Tradycji.  (Organizacyjnie składka uczestników i zaproszonych Kolegów po 10 zł. na kwiaty, tort i szampan. Na życzenie Jubilata dopuszcza się inną formę organizacyjną).

         Wspomniał również o przygotowaniu systemu do rozwiązywania spraw trudnych, a jest ich coraz więcej.

     
 

 
     
 

Członkowie Koła nr 10 im Ziemi Wałeckiej podczas zebrania.
Z lewej: Sobolewski, Bittner, Kozłowski, Nitka, Kuźmiński, Koniecko, Pośpieszny, Piątek, Kowal, Mikołajczak, Ciosek;

Z prawej: Domińczak, Mizerski, Bień, Grzelczak, Lenkiewicz, Wysocki, Górko.

 
     

         Przechodząc do realizacji punktu  -  Sprawy Związkowe  -  Sekretarz Koła Piotr Szymczak zapoznał członków Koła z pismem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień ze Szczecinka w sprawie zmian stopni wojskowych i co w tej sprawie zrobiło nasze Koło.

         Zwrócił  się  do nowoprzyjętych członków Koła  o pobranie  po zakończeniu zebrania znaczków związkowych i statutów związku.

          Skarbnik Koła Tadeusz Rojewski  przedstawił dokładne rozliczenie finansowe Koła  za 2013 rok. Zapoznał członków ze stanem faktycznym wpłat składek na 2014 rok. Przypomniał i prosił Kolegów o terminowe wpłaty.

         Przedstawił ilu Kolegów wpłaciło już na nowy Sztandar.

     
 

 
     
 

Skarbnik Koła Tadeusz Rojewski przedstawia rozliczenie finansowe...
Z lewej: Smirnow, Włodarek, Fryza. Kuśmierek, Zarywka, Nagrodzki, Woźniak, Wrzeszcz, Dobrzański, Drop, Borkowski;
Z prawej: Rojewski, Rutkowski, Sobieski, Biliński, Szozda, Poszepczyński, Kowalski Miszkowicz,  Kiersztyn,  Miler,  Kuch.

 
     
 

 
     
 

Członkowie Koła nr 10 im Ziemi Wałeckiej podczas zebrania.
Od lewej: Szczepan Piątek, Jerzy Kowal, Bogdan Mikołajczak, Jan Ciosek.

 
     

         Na zakończenie zebrania każdy otrzymał "Kalendarzowy plan zasadniczych zamierzeń Koła nr 10 ZŻWP".

     
 

 
     

         Prezes przypomniał o apelu na darowiznę 1% przy rozliczaniu podatku.

         Po wyczerpaniu wszystkich punktów planu zebrania Prezes Witold Kowalski podziękował za uczestnictwo i zakończył zebranie.

 

Materiał zebrał i opracował:       Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia:               Henryk Wlaź.