UROCZYSTE  ZEBRANIE

Członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu

z okazji Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 12 czerwca 2014 roku

 

         W dniu 12 czerwca 2014 roku o godz. 17.30 w sali Klubu Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W  w  Wałczu  odbyło  się  Uroczyste  Zebranie  członków  Koła  nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

     
 

 
     
 

Płk w st. spocz Witold Kowalski wita wszystkich uczestników zebrania.
Od lewej: st. chor. sztab. Bogusław Tarnowski, ppłk Wiesław Gwóźdź, gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski, płk w st. spocz. Wacław Stępyra,
z prawej mjr w st. spocz. Piotr Szymczak.

 
     

         Na wstępie  Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski powitał wszystkich obecnych a szczególnie serdecznie przywitał Gości Honorowych, którymi byli:

             Dowódca 100 batalionu łączności Pan ppłk Wiesław Gwóźdź;

             Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu -

                                              - ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki;

             Zastępca Prezesa d/s organizacyjnych Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile -

                                              - Pan płk w st. spocz. Wacław Stępyra;

             Pomocnik dowódcy 100 batalionu łączności d/s podoficerów -

                                             - Pan st. chor. sztab. Bogusław Tarnowski;  

             Podoficer  z 100 batalionu łączności -

                                             - Pan st. sierż. Artur Januchowski.

     
 

 
     
 

Od lewej: st. chor. sztab. Bogusław Tarnowski, ppłk Wiesław Gwóźdź, gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski, płk w st. spocz. Wacław Stępyra.

 
     

         Witold Kowalski poinformował zebranych o frekwencji, która wynosi na dzisiejszym zebraniu 70.43%, wobec tego zebranie jest prawomocne. Przedstawił porządek zebrania i poddał go pod głosowanie. Porządek został przyjęty i Prezes przystąpił do jego realizacji.

          Pierwszym punktem porządku zebrania było uczczenie chwilą ciszy naszych zmarłych Kolegów żołnierzy:

      Prezydenta RP gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego;

     ppłk  Mariana Wiśniewskiego  - byłego zastępcę d.s. liniowych 1 Pułku Łączności i 2 Brygady Łączności w latach 1973 - 1977 - służył w naszej jednostce jak jeszcze stacjonowała w Warszawie;

      ppłk  Sylwestra Krzyżagórskiego  -  byłego zastępcę d. s. politycznych 1 Pułku Łączności w latach 1971 - 1972;

     mjr  Henryka Laszczkowskiego  - byłego żołnierza 1 Pułku Łączności i 2 Brygady Łączności, dowódcę plutonu, dowódcę kompanii szkolnej Szkoły Podoficerskiej, Komendanta Poligonu Szkolnego, Oficera Operacyjnego Sztabu 2 Brygady Łączności, członka naszego Koła - ZŻWP;

      st. sierż. sztab.  Andrzeja Szymańskiego  -  byłego członka Orkiestry Garnizonowej w Wałczu, operatora radiolinii operacyjnej w batalionie radioliniowo- kablowym w 2 Brygadzie Łączności, a ostatnio płatnik finansowy w 104 batalionie zabezpieczenia.

     
 

 
     
 

Uczestnicy chwilą ciszy uczcili naszych zmarłych Kolegów.

 
     

         Następnie Witold Kowalski przedstawił nowego Kolegę st. chor. sztab. rez. Jerzego Michno członka naszego Koła i wręczył legitymację członkowską. Uczestnicy przyjęli go brawami.

     
 

 
     
 

Jerzy Michno odebrał legitymację członkowska z rąk prezesa Koła Witolda Kowalskiego.

 
     

         W dalszym punkcie zebrania Witold Kowalski przedstawił wniosek, aby powiększyć Zarząd Koła o dwie osoby, zgłosił kandydatów i jednocześnie umotywował kandydatury:

gen. bryg. rez. Janusza Sobolewskiego   i   st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzeja Wierzbę.

         Wniosek został poddany pod głosowanie i uzyskał akceptację członków.

          Następnym punktem zebrania były wyróżnienia:

         
 

 

BRĄZOWĄ  ODZNAKĄ

"ZA  ZASŁUGI  DLA  ZWIĄZKU  

ŻOŁNIERZY  WOJSKA  POLSKIEGO"

odznaczony został  

mjr w st. spocz. Józef Domińczak.

 
         
         
 

 

 
         
 

Aktu odznaczenia w towarzystwie Prezesa  i Sekretarza Koła dokonał Zastępca Prezesa d/s organizacyjnych Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile -
- Pan płk w st. spocz. Wacław Stępyra.

 
         
         
 

 

 

MEDALEM

"XXX-LECIA  ZWIĄZKU 

ŻOŁNIERZY  WOJSKA  POLSKIEGO"

zostali wyróżnieni:

 ppłk  Mirosław  Sowiński

                               chor. sztab. w st. spocz. Jan Sobieski.

 

 
         
         
 

 
         
 

Aktu odznaczenia Jana Sobieskiego w towarzystwie Prezesa i Sekretarza Koła dokonał Zastępca Prezesa d/s organizacyjnych Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile -
- Pan płk w st. spocz. Wacław Stępyra.

 
         
         
 

 

ODZNAKĄ  HONOROWĄ

"ZA  ZASŁUGI  DLA  ZWIĄZKU 

ŻOŁNIERZY  WOJSKA  POLSKIEGO"

odznaczeni zostali:

ppłk w st. spocz.  Marek Kiersztyn

mjr w st. spocz.  Piotr Szymczak

st. chor. sztab w st. spocz.  Tadeusz Rojewski

 
         
     
 

 
     
 

Pan płk w st. spocz. Wacław Stępyra odznacza Marka Kiersztyna.

 
     
 

 
     
 

Piotr Szymczak odbiera odznaczenie i gratulacje od Wacława Stępyry i Witolda Kowalskiego.

 
     
 

 
     
 

Pan płk w st. spocz. Wacław Stępyra w towarzystwie Prezesa i Sekretarza Koła odznacza Tadeusza Rojewskiego.

 
     

WPISEM  DO

"HONOROWEJ  KSIĘGI  ZASŁUŻONYCH"

Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile

 został wyróżniony

 ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski

     
 

 
     
 

Pan płk w st. spocz. Wacław Stępyra w towarzystwie Prezesa Koła wręcza Grzegorzowi Rutkowskiemu akt wyróżnienia.

 
     

DYPLOMEM  UZNANIA

Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP w Wałczu

 wyróżnieni zostali:

kpt. rez.  Jerzy Sroka

chor. sztab. w st. spocz.  Józef Kiziuk

chor. w st. spocz.  Maciej Smirnow

chor. sztab. w st. spocz.  Leszek Nickowski

mł. chor. sztab. rez.  Krzysztof Smodis

     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie wyróżnionych z Prezesem Koła.
Od lewej: Jerzy Sroka, Józef Kiziuk, Maciej Smirnow, Leszek Nickowski, Witold Kowalski.

 
     

st. sierż. sztab. w st. spocz.  Józef  Kozłowski

st. sierż. sztab. w st. spocz.  Jan  Frelkowski

     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie wyróżnionych z Prezesem i Sekretarzem Koła.
Od lewej: Józef Kozłowski, Jan Frelkowski, Witold Kowalski, Piotr Szymczak.

 
     

kpt. rez.  Waldemar  Michalak

     
 

 
     
 

Waldemar Michalak odbiera dyplom i gratulacje od Witolda Kowalskiego.

 
     

         Po wręczonych wyróżnieniach zrealizowany został jeszcze jeden bardzo miły punkt naszego planu zebrania, a mianowicie Witold Kowalski złożył życzenia imieninowe naszym zbliżającym się solenizantom:

  Janowi  Kuśmierkowi,   Janowi  Frelkowskiemu,  Janowi  Golonce,
Janowi  Sobieskiemu,  Janowi  Cioskowi.

     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie solenizantów z Prezesem Koła.
Od lewej: Jan Kuśmierek, Jan Frelkowski, Jan Golonka, Jan Sobieski,
Jan Ciosek i Witold Kowalski.

 
     

         Następnie st. sierż. w st. spocz. Janusz Szmiłyk odebrał z rąk Witolda Kowalskiego  legitymację członkowską naszego Koła.

     
 

 
     
 

Janusz Szmiłyk odbiera z rąk Witolda Kowalskiego legitymację członkowską.

 
     

         Po wręczeniu wyróżnień zabrał głos Prezes Koła Witold Kowalski, który powiedział:

  "Szanowni Goście, Koledzy!

          Pozwólcie, że podczas naszego uroczystego zebrania w skrócie przypomnę historię naszego Związku.

         Związek Żołnierzy Wojska Polskiego obchodził w 2011 roku 30. rocznicę  powstania. Idea zorganizowania stowarzyszenia, które broniłoby interesów społecznych  i socjalnych żołnierzy zawodowych, zwolnionych z czynnej służby wojskowej, zrodziła się dużo wcześniej  - po raz pierwszy w  okresie dużej redukcji kadry zawodowej Wojska Polskiego  w 1957 roku. Obowiązująca wówczas ustawa emerytalna nie gwarantowała zwalnianym żołnierzom zawodowym wszystkich uprawnień, jakie posiadali w czasie pełnienia służby czynnej..."

          W dalszej części wypowiedzi uzasadnił potrzebę istnienia takiego Związku i przedstawił sytuację społeczną z wiosny 1981 roku, która w pełni dojrzała do utworzenia Związku. Ówczesne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej poparło inicjatywę utworzenia Związku.

         Wspomniał o powołanym Prezydium Komitetu Założycielskiego z pułkownikiem Romanem Lesiem na czele, jak również o podpisanym w dniu 12 czerwca 1981 roku pierwszym "Porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych", w którym szczegółowo określono zobowiązania stron.

         Zaznaczył, że w dniach 13 - 14 czerwca 1981 roku w Warszawie odbył się Pierwszy Założycielski Zjazd Krajowy na którym wybrano naczelne władze: Zarząd Główny, Główna Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński. Na pierwszego Prezesa wybrano pułkownika Romana Lesia.

         W dalszej wypowiedzi stwierdził, że kolejne Krajowe Zjazdy wyznaczały najważniejsze zadania  a czas między nimi wypełniony był mozolną pracą w wykonywaniu tych zadań. W czasie 33 lat  istnienia  związek zmieniał swoją nazwę na Związek Byłych  Żołnierzy Zawodowych  i  Oficerów  Rezerwy  Wojska  Polskiego  a  następnie  na  Związek  Żołnierzy  Wojska  Polskiego.

          Dalsza część wypowiedzi poświęcona była historii naszego Koła, w niej Prezes powiedział:

      "... Szanowni Goście! Koledzy!

          Tak się zaczęło 33 lat temu...  w Kole  nr 10  im. Ziemi  Wałeckiej Związku Byłych  Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego przy  2  Brygadzie Łączności a obecnie przy 100 bł  BWD WKP-W.

          W  dniu 25 marca 1981 roku na zaproszenie Dowództwa Jednostki  Wojskowej  2016  przybyli  na zebranie do jednostki niżej   wymienieni    byli    żołnierze    zawodowi odbywający zawodową  służbę wojskową  w  JW. 2016: 

mjr rez. Tadeusz Turek,    ppłk rez. Stanisław  Nowakowski,    ppłk rez.  Andrzej Łabuś,    ppłk rez.  Edward  Sielski,    mjr rez.  Antoni  Kupiński,    mjr rez.  Aleksander  Władoń,    mjr rez.  Stanisław  Mędrzycki,    ppłk  rez.  Jan  Malec,    mjr  rez.  Konstanty   Załęcki,    kpt. rez.  Marian   Kaja,        mjr rez.  Szczepan   Kielmas,       st. sierż. rez.  Adolf   Szyszka,  st. sierż. rez. Jan Antoszczak.

          Z tej grupy Kolegów został wyłoniony pierwszy Zarząd,  którego Prezesem został kol. ppłk rez. Andrzej Łabuś, Wiceprezesem wybrany został kol. mjr rez. Stanisław Mędrzycki a Sekretarzem kol. mjr rez. Tadeusz Turek.

         Na dzień 1 stycznia 1982 roku Koło ZBŻZ przy JW. 2016 zrzeszało 14 członków, w tym:

          oficerów starszych   –   9,      oficerów młodszych   –   1,      podoficerów   –   4..."

          W dalszej części swojej wypowiedzi Witold Kowalski wspomniał o wszystkich Zarządach Koła na przestrzeni tych lat, o ich wkładzie w rozwój naszego Koła, jak również o bardzo dobrej współpracy z wszystkimi dowódcami naszej jednostki patronackiej.

          Na zakończenie swojej wypowiedzi powiedział:

    "... Szanowni Goście! Koledzy!

          Obecny stan koła na dzień 10.06.2014 roku liczy 71 członków w tym:

               generałów - 1,       oficerów - 37,       chorążych - 24,       podoficerów - 9.

          Dziękuję za wysłuchanie mojego wystąpienia, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości i obejrzenie zdjęć i filmów przygotowanych przez księdza prałata ppłk Władysława Macieja Kozickiego i generała Janusza Sobolewskiego.

         Po projekcji przeniesiemy się na zewnątrz Klubu, gdzie Henio Wlaź wykona pamiątkowe zdjęcie i rozpoczniemy naszą biesiadę. Życzę wszystkim miłego spotkania."

      Tak jak wspomniał Prezes Koła tuż po Jego wystąpieniu odbył się wyjątkowy pokaz krótkometrażowych filmów księdza  prałata  ppłk Władysława Macieja Kozickiego  z  muzyką  oraz  pokaz  zdjęć generała Janusza Sobolewskiego z operacji Wojska Polskiego w Iraku i Afganistanie.  Komentarz do filmów i zdjęć udzielili ich autorzy.

         Na tle wszystkich filmów krótkometrażowych uczestnicy zebrania mogli posłuchać doskonałej muzyki takich kompozytorów i wykonawców jak Carl Orff  „Carmina Burana  o Fortuna”,  Andrew Lloyd Webbera  - „The Phantom of the Opera”,  Vangelis – „Conquest of paradise”, Maryla Rodowicz i innych.

         Reżyser ks. prałat ppłk Wł. M. Kozicki zrealizował całą serię krótkich filmów: od  filmów pokazujących życie codzienne w bazach przez filmy ukazujące humanitarne  działania  polskich żołnierzy w wioskach afgańskich aż do filmów  pokazujących  działania  bojowe polskich  pododdziałów.  Za  swoją  działalność  reżyser  został  nagrodzony nagrodą Ministra Obrony Narodowej.

     
 

 
     
 

Czołówka wyświetlanych filmów i zdjęć na temat:
"JW WP we współczesnych operacjach ekspedycyjnych".

 
     
 

 
     
 

Komentarzy do pokazanych filmów i zdjęć udzielali ich autorzy:
gen.  Janusz Sobolewski  i  ksiądz  prałat Władysław Maciej Kozicki.

 
     
 

 
     
 

Od lewej: chor. sztab. w st. spocz.  Jan  Sobieski, st. chor. sztab.  Bogusław  Tarnowski, ppłk  Wiesław  Gwóźdź.

 
     
         
     
         
 

Wszyscy uczestnicy zebrania z wielkim zainteresowaniem oglądali wyświetlane  filmy i zdjęcia.

 
         

         Głos zabrał również Zastępca Prezesa d/s organizacyjnych Zarządu Rejonowego  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile - Pan płk w st. spocz. Wacław  Stępyra. Na  wstępie przekazał podziękowanie Prezesa Zarządu Rejonowego za  zaproszenie na zebranie  i  zarazem przeprosiny, że nie mógł uczestniczyć w naszym zebraniu, gdyż przebywa na wyjeździe z młodzieżą.

         Pan płk Wacław Stępyra w imieniu Prezesa Zarządu Rejonowego i własnym pogratulował wyróżnionym, wyraził podziękowanie za dobrą pracę Zarządowi i członkom Koła, życzył wszystkim zdrowia i zadowolenia z pracy społecznej.

     
 

 
     
 

Głos zabiera Zastępca Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile d/s organizacyjnych Pan  ppłk w st. spocz. Wacław Stępyra.

 
     

         Przed zakończeniem części oficjalnej zebrania zabrał głos Kolega Andrzej Wierzba, który przypomniał o organizowanej w dniu 23 sierpnia b.r. wycieczce do Torunia. Przedstawił w skrócie plan wycieczki i kalkulację kosztów. Prosił, aby pieniądze na wycieczkę wpłacać do skarbnika w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2014 r.

         Po wypowiedzi Kolegi Andrzeja nastąpiła przerwa i uczestnicy zebrania zajęli miejsca przy stołach biesiadnych na terenie Klubu Brygady.

     
 

 
     
 

Uczestnicy zebrania podczas biesiady.

 
     
 

 
     
 

Jeszcze  jedno  zdjęciowe  ujęcie  z  naszej  biesiady.

 
     

Inna  grupa  Kolegów  przeniosła  się  do  pomieszczeń  Klubu.

     
 

 

 
 

 
     
 

Od lewej: Jan Frelkowski, Henryk Kędzierski, Marek Lewandowski, Jerzy Michno, Józef Suchodolski, Jan Kuśmierek, Marek Borowski, Roman Jurkiewicz, Mieczysław Lenkiewicz.

 
     
 

 
     
 

Od lewej: Jan Frelkowski, Henryk Kędzierski, Jerzy Michno, Józef Suchodolski, Henryk Wlaź, Jan Kuśmierek, Marek Borowski, Roman Jurkiewicz, Mieczysław Lenkiewicz.

 
     
 

 
     
 

Od lewej: Józef Kiziuk, Janusz Sobolewski, Adam Siuda, Waldemar  Wrzeszcz,Wiesław Wysocki, Florian Woźniak.

 
     
 

 
     
 

Od lewej: Marek Borowski, Jan Kuśmierek, Marek Lewandowski, Jerzy Michno, Czesław Wirowski, Jan Golonka.

 
     
 

 
     
 

Od lewej: Marek Borowski, Henryk Wlaź, Jerzy Michno, Czesław Wirowski, Jan  Golonka.

 
     

         Jak  to  zwykle  na  takich biesiadach bywa, Koledzy w niewielkich grupkach zainteresowań wspominali przebyte razem chwile do późnych godzin nocnych. Niestety każde spotkanie ma to do siebie, że trzeba je zakończyć.

 

Materiał zebrał i opracował:   Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia dostarczyli:     Henryk Wlaź  i  Grzegorz Rutkowski.