Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

14 kwietnia 2016 roku

 

 
             

         Zebranie rozpoczął Sekretarz Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak powitaniem wszystkich uczestników i wyjaśnieniem co było powodem nadzwyczajnego naszego spotkania.

 Po krótkim wprowadzeniu Sekretarz Koła dokonał uroczystego wręczenia legitymacji nowoprzyjętemu członkowi naszego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej

mł. chor. w st. spocz. Kazimierzowi DEJEWSKIEMU.

     
 

 
     
 

Legitymację odbiera mł. chor. w st. spocz. Kazimierz Dejewski.

 
     

  Następnie zostały wręczone życzenia imieninowe naszym solenizantom:

Ryszardom,  Robertom,  Jerzym  i  Markom.

     
 

 
     
 

Życzenia z rąk sekretarza Koła mjr w st. spocz. Piotra Szymczaka odbiera mł. chor. w st. spocz. Ryszard Koniecko.

 
     
     
 

 
     
 

Życzenia z rąk sekretarza Koła mjr w st. spocz. Piotra Szymczaka odbiera kpt. rez. Robert Nagrodzki.

 
     
     
 

 
     
 

Po wręczeniu życzeń pamiątkowe zdjęcie z Jerzymi.
Od lewej: mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, ppłk w st. spocz. Jerzy Miszkowicz,
st. chor. sztab. rez. Jerzy Michno, ppłk w st. spocz. Jerzy Kowal.

 
     
     
 

 
     
 

Po wręczeniu życzeń pamiątkowe zdjęcie z Markami.
Od lewej: mjr w st. spocz. Piotr Szymczak,  ppłk w st. spocz. Marek Kiersztyn, kpt. w st. spocz. Marek Kowalski, st. chor. sztab. rez. Marek Lewandowski,
st. chor. sztab. rez. Marek Borowski.

 
     

         W dalszej kolejności prowadzący zebranie Piotr Szymczak poinformował o frekwencji, która wynosiła 65,5% oraz przedstawił porządek zebrania.

         Do proponowanego porządku zebrania kol. Józef Kiziuk zgłosił wniosek, aby w zaistniałej sytuacji Koło nasze podjęło Uchwałę wyrażającą nasze stanowisko. Wniosek został przegłosowany i porządek zebrania przedstawiał się następująco:

   1.      Zapoznanie z sytuacją Związku Żołnierzy Wojska Polskiego po ostatnich działaniach MON,

   2.      Sytuacja naszego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej,

   3.      Propozycja i program uroczystości 35-lecia ZŻWP w Pile,

   4.      Budżet Koła,

   5.      Podjęcie Uchwały wyrażającej stanowisko naszego Koła,

   6.      Wolne wnioski,

         Porządek zebrania przyjęty został jednogłośnie.

     
 

 
     
 

Ogólny widok uczestników zebrania.

 
     

         Przechodząc do realizacji pierwszego punktu porządku zebrania głos zabrał Sekretarz Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, który na wstępie omówił treść Oświadczenia Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku.

         Następnie odczytał treść pisma Ministra Obrony Narodowej podpisanego przez wz. Bartłomieja Grabskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej dotyczącego:

Rozwiązania

Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej

a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego.

     
 

 
     
 

Głos zabiera Sekretarz Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP mjr w st. spocz. Piotr Szymczak.

 
     

         Do wyżej przedstawionych dokumentów odnieśli się Koledzy członkowie naszego Koła posiłkując się m.in. artykułami ukazującymi się w prasie i na stronach internetowych a dotyczących byłych żołnierzy zawodowych i naszego Związku.

         Głos m.in. zabrali: kol. Andrzej Wierzba, kol. Maciej Smirnow, kol. Józef Kiziuk.

     
 

 
     
 

Głos zabiera chor. w st. spocz. Maciej Smirnow.

 
     

         Przechodząc do drugiego punktu porządku zebrania Sekretarz Koła stwierdził, że nowa sytuacja w jakiej znalazł się nasz Związek wymusza korektę planów działania Koła na 2016 rok i tak:

    - nie odbędą się zawody strzeleckie;

    - Zarząd proponuje zmianę obchodów 35-lecia naszego Związku

            (szczegóły zostaną omówione w następnym pkt. porządku);

    - zmieni się miejsce spotkania opłatkowego członków Koła;

    - nie ulegną zmianie: spotkanie koleżeńskie i terminy zebrań.

     
 

 
     
 

Uczestnicy zebrania.

 
     

         W punkcie trzecim Sekretarz Koła Piotr Szymczak przedstawił propozycję Zarządu Koła, aby uroczyste obchody z okazji 35-lecia ZŻWP połączyć z organizowanymi obchodami przez Zarząd Rejonowy w Pile, które zaplanowano na dzień 10.06.2016 roku (piątek) w hotelu "RODŁO". Powiedział m.in.:

            "Koledzy! Propozycja zmiany miejsca obchodów 35-lecia podyktowana jest uniknięciem niewygodnej i niezręcznej sytuacji jaka obecnie powstała.

           Zawsze na nasze uroczystości zapraszani byli: Dowódca Brygady, Dowódca Garnizonu, Dowódcy Jednostek. W tej sytuacji obecność Ich jest wątpliwa - nie chcemy, aby Ci dowódcy zajmowali w tej sprawie jakiekolwiek stanowisko.

         Jeżeli macie Koledzy jakieś inne propozycje to proszę je przedstawić. Ja jeszcze krótko przedstawię proponowany przez Zarząd Rejonowy w Pile program tych uroczystości"

         Program uroczystości w Pile przedstawia się następująco:

 10.00 - 10.20   -  występ chóru,

 10.20 - 10.25   -  uroczyste otwarcie,

 10.25 - 10.40   -  przedstawienie porządku uroczystości,

 10.40 - 11.00   -  30 lat ZŻWP -  gen. bryg. w st. spocz. Zenon Kułaga,

 11.00 - 11.20   -  co zrobiono w ostatnich 5-ciu latach przedstawi, Prezes Zarządu Rejonowego,

 11.20 - 11.45   -  przerwa kawowa,

 11.40 - 12.15   -  wręczenie wyróżnień,

 12.15 - 13.00   -  wystąpienia gości,

 13.00 - 13.25   -  występ sygnalistów myśliwskich - GORAJ - melodie wojskowe  na rogach,

 13.20 - 13.30   -  zakończenie,

        13.45        -  obiad.

          Organizacja wyjazdu wygląda następująco:

  - wyjazd do Piły autokarem  -  miejsce zbiórki  -  parking przed Klubem

                     na ul. Mazowieckiej godz.  9.00;

  - opłata za udział 50 zł.   -   wpłata do 15 maja 2016 roku;

  - mile widziana liczna frekwencja, zwłaszcza Kolegów wytypowanych

                     do wyróżnienia;

         Po wystąpieniu Sekretarza nie było innych propozycji, wobec powyższego zaakceptowano propozycję Zarządu Koła.

         
     
         
 

Uczestnicy zebrania.

 
         

         W punkcie czwartym porządku zebrania wystąpił Skarbnik Koła Andrzej Wierzba, który zapoznał uczestników ze stanem finansów, powiedział m.in.:

        "Koledzy! Na dzień dzisiejszy stan naszych finansów jest dobry, składkę członkowską opłaciło już 81% Kolegów, myślę, że pozostali uczynią to w najbliższym czasie. Nawiązując do obchodów 35-lecia naszego Związku to informuję, że pieniądze na wyróżnienia naszych członków zostały już przekazane a wypożyczony autobus z PKS Wałcz do Piły będzie opłacony przez nasze Koło.

         Koledzy! Przypominam, że jest jeszcze kilka miejsc na wycieczkę do Wolina."

     
 

 
     
 

Głos zabiera Skarbnik Koła st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Wierzba.

 
     

         Realizując piąty punkt porządku zebrania zespół redakcyjny w składzie:

Kol. Józef Kiziuk, kol. Marek Borowski, kol. Robert Nagrodzki i kol. Andrzej Wierzba przedstawili Uchwałę Koła następującej treści:

         W związku z rozwiązaniem porozumienia współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu w pełni popierają stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku wyrażone w Oświadczeniu z dnia 12.01.2016 roku.

         Członkowie Koła stanowczo sprzeciwiają się formie rozwiązania porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Podane przepisy prawne wskazują na czysto polityczny charakter podważania legalności naszego Związku.

         Uchwała poddana pod głosowanie została przyjęta większością głosów.

     
 

 
     
 

St. chor. sztab. w st. spocz. Józef Kiziuk odczytuje treść Uchwały.

 
     

         Na zakończenie Sekretarz Koła Piotr Szymczak podziękował uczestnikom za przybycie i za aktywne uczestnictwo w zebraniu. Prosił jednocześnie, aby jak najliczniej zaprezentować nasze Koło w organizowanych w Pile uroczystościach jubileuszowych.

 

Materiał zebrał i opracował:      Grzegorz Rutkowski.
Zdjęcia wykonał:                       Henryk Wlaź.