W dniu 24 listopada 2016 roku

odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu.

        

Uczestników zebrania sprawozdawczo-wyborczego powitał
Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski.

     
 

 
     
 

Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski wita uczestników zebrania
i zaproszonych Gości.

Z lewej Sekretarz Koła nr 10 mjr w st. spocz. Piotr Szymczak.

 
     
         
     
         
  Uczestnicy zebrania sprawozdawczo-wyborczego.  
         

Szczególnie  serdecznie przywitał zaproszonych Gości:

      -  Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  w Pile

                                                       – Pana  mjr rez. mgr  Zygmunta  JELIŃSKIEGO

      -  Wiceprezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile

             ds. organizacyjnych          – Pana  płk  w st. spocz. Wacława STĘPYRĘ

      -  sympatyka naszego Koła      – Pana  płk  w st. spocz. Mariana BOBELAKA

     
 

 
     
 

Od lewej: płk w st. spocz. Wacław Stępyra i mjr rez. Zygmunt Jeliński.

 
     

         Po powitaniu zapoznał uczestników z frekwencją, która wynosiła 68,25% i poprosił Kolegę Domińczaka i Rutkowskiego o wspomnienie zmarłych ostatnio Kolegów.

     
 

 
     
     
     

Józef Domińczak wspomniał zmarłego w dniu 15 października 2016 r. w Wałczu

podpułkownika Jerzego  BIERKĘ.

Długoletniego  żołnierza 5 i 1 Pułku Łączności oraz 2 Brygady Łączności. Wieloletniego dowódcę kompanii remontowej i kierownika Zintegrowanych Warsztatów Technicznych oraz pod koniec czynnej służby - starszego inżyniera Brygady ds. TI.

Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym Wałcz-Chrząstkowo.

     
 

 
     
     
     

Grzegorz Rutkowski wspomniał zmarłego w dniu 15 października 2016 r. w Wałczu

st. chor. sztab. Jana  SOBIESKIEGO.

Długoletniego  żołnierza 1 Pułku Łączności i 2 Brygady Łączności. Operatora aparatowni łączności i technika kompanii TI. W ostatnich latach czynnego członka naszego Koła ZŻWP.

Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym Wałcz-Chrząstkowo.

 

oraz  zmarłego w dniu 17 listopada 2016 r. w Wałczu

st. chor. sztab. Wacława TATURA

 Pan Wacław całe swoje życie związał z wojskiem, orkiestrą wojskową i z muzyką. Nieprzerwanie od lat 60-tych był szefem Orkiestry Garnizonowej. Jego wielką pasją była gra na akordeonie. Po odejściu w 1996 roku do rezerwy dalej grywał ze swoimi Kolegami z orkiestry, a w wolnych chwilach uczył młodych adeptów muzyki.

Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym Dolne Miasto w Wałczu.

         
     
         
         
         

    Po wypowiedziach Kolegów Witold Kowalski poprosił uczestników o powstanie, aby uczcić zmarłych Kolegów:
płk Jerzego Bierkę, st. chor. sztab. Jana Sobieskiego, st. chor. sztab. Wacława  Tatura

CHWILĄ  CISZY,

a Kolega Józef Kozłowski zagrał melodię ŚPIJ  KOLEGO.

         
     
         
         
         

      Po wybraniu protokólantów zebrania, Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Problemową, Prezes Koła Witold Kowalski udzielił głosu Sekretarzowi Koła Piotrowi Szymczakowi, który szczegółowo omówił poszczególne lata działalności Koła zwracając uwagę na:

         - stan członków i frekwencja na zebraniach;
         - organizacja imprez kulturalno-towarzyskich (majówki, wycieczki, spotkania);
         - uroczyste obchodzenie jubileuszy urodzin członków Koła;
         - udział w zawodach sportowych;
         - organizacja Mszy Świętej za zmarłych Kolegów i stawianie zniczy na Ich grobach;
         - organizacja Spotkań Opłatkowych;
         - udział w uroczystościach wręczenia nowego Sztandaru Zarządowi
                             Rejonowemu ZŻWP w Pile w dniu 14 sierpnia 2014 roku;
         - organizacja w dniach 27-28 czerwca 2015 roku IV Spotkania Pokoleń;
         - udział w obchodach 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
                zorganizowanych przez Zarząd Rejonowy w Pile w dniu 10 czerwca 2015 roku;
         - udział w uroczystościach organizowanych przez patronacką jednostkę wojskową;
         - udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych
                         przez
administrację samorządową;

         
     
         
  Uczestnicy zebrania sprawozdawczo-wyborczego.  
         

      Po przedstawieniu podsumowania kadencji przez Sekretarza Koła Piotra Szymczaka, została wyświetlona 50-cio minutowa multimedialna prezentacja przygotowana przez Kolegę Grzegorza Rutkowskiego zawierająca wszystkie omawiane przedsięwzięcia, które organizowało nasze Koło, jak również i te, w których nasi członkowie uczestniczyli w czasie czteroletniej kadencji.

         
     
         
  Kolega Grzegorz Rutkowski przedstawia multimedialną prezentację z czteroletniego okresu działalności Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP.
(Na prawym zdjęciu jeden ze slajdów tej prezentacji - IV Spotkanie Pokoleń)
 
         
     
 

 
     
 

Członkowie Koła z zainteresowaniem oglądają przygotowaną prezentację.

 
     
     
 

 
     
 

Skarbnik Koła Kolega Andrzej Wierzba.

 
     

    Następnie skarbnik Koła Kolega Andrzej Wierzba przedstawił "Sprawozdanie o dochodach i wydatkach zrealizowanych do dnia 24 listopada 2016 roku w Kole nr 10 im. Ziemi Wałeckiej w Wałczu.

     
 

 
     
 

Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej Kolega Józef Domińczak.

 
     

    Z kolei przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej Kolega Józef Domińczak przedstawił "Sprawozdanie statystyczne za okres w latach 2013 - 2016 z działalności Komisji Socjalno-Bytowej Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej.

     
 

 
     
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kolega Marek Kiersztyn.

 
     

    I na koniec przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kolega Marek Kiersztyn przedstawił "Protokół z przeprowadzonej kontroli działalności Koła nr 10  w latach 2013 -2016".

    Następnie Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski wraz z Sekretarzem Koła mjr w st. spocz. Piotrem Szymczakiem  wręczyli  życzenia  imieninowe  naszym solenizantom:

     
 

 
     
 

Od lewej: płk w st. spocz. Zdzisław  Kępa,  st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Wierzba, mł. chor. w st. spocz. Andrzej  Kierepka.

 
     

Życzenia imieninowe odbierają:

             
       
             
 

płk w st. spocz. Zdzisław  Kępa

 

st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Wierzba

  mł. chor. w st. spocz. Andrzej  Kierepka  
             

W Y R Ó Ż N I E N I A

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżnił

 DYPLOMEM  UZNANIA

Za wieloletni wysiłek i ogrom pracy włożony w codzienne funkcjonowanie Związku

i organizację wielu cennych dla naszego środowiska przedsięwzięć oraz wsparcie

statutowych działań Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

następujących Kolegów:

ppłk w st. spocz. Grzegorza Rutkowskiego,   mjr w st. spocz. Józefa Domińczaka,

mjr w st. spocz. Piotra Szymczaka,   st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzego Poszepczyńskiego,

st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzeja Wierzbę,   mł. chor. Henryka Wlazia.

     
 

 
     
 

Wręczenia Dyplomów dokonał Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile mjr rez. Zygmunt Jeliński z Prezesem Koła nr 10 płk w st. spocz. Witoldem Kowalskim.

 
     
             
       
             
             
             

Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile mjr rez. Zygmunt Jeliński wyróżnił Dyplomem Uznania następujących Kolegów:

ppłk w st. spocz. Jerzego Miszkowicza, ppłk w st. spocz. Józefa Pośpiesznego,

kpt. w st. spocz. Waldemara Michalaka i st. chor. sztab. w st. spocz. Józefa Kiziuka.

     
 

 
     
 

Wyróżnieni Dyplomem Uznania.

 
     
         
     
         
 

Dyplom odbiera Jerzy Miszkowicz.

 

Dyplom odbiera Józef Pośpieszny.

 
         
     
         
 

Dyplom odbiera Waldemar Michalak.

 

Dyplom odbiera Józef Kiziuk.

 
         

Zarząd Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu wyróżnił DYPLOMEM UZNANIA następujących Kolegów:

mjr w st. spocz. Mieczysława Fryzę, ppłk w st. spocz. Wiesława Wysockiego,

kpt. rez. Adama Dropa, kpt. rez. Roberta Nagrodzkiego,

st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzego Michno,

st. chor. sztab. w st. spocz. Szczepana Grzelczaka - nieobecny na zebraniu,

chor. w st. spocz. Jana Golonkę - nieobecny na zebraniu,

st. chor. sztab.  Romana  Jurkiewicza - nieobecny na zebraniu.

     
 

 
     
 

Sekretarz Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak odczytuje nazwiska wyróżnionych.

 
     
         
     
         
 

Dyplom odbiera Mieczysław Fryza.

 

Dyplom odbiera Wiesław Wysocki.

 
         
     
         
  Dyplom odbiera Adam Drop i Robert Nagrodzki.   Dyplom odbiera Jerzy Michno.  
         

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Uchwałą nr 11/2016/K Kapituły Krzyża Związku Żołnierzy WP z dnia 22.11. 2016 r.

w sprawie nadania Krzyża Związku Żołnierzy WP odznaczył

KRZYŻEM ZŁOTYM Z GWIAZDĄ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Pana  płk  Witolda  KOWALSKIEGO.

         
     

 
     
         
         
 

 

 

Odznaczenie wręczył Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile mjr rez. Zygmunt Jeliński.

 

 
         
         
       
     
         
 

 

 
 

 

 

Odznaczony płk Witold Kowalski bardzo wzruszony podziękował za tak wspaniałe  wyróżnienie.

 

 
     
         

Przystąpiono do wręczenia życzeń Jubileuszowych.

 Jubilat st. chor. sztab. Józef Kiziuk  obchodził  70-tą Rocznicę Urodzin.

         
     
         
  W imieniu własnym i Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile
życzenia
złożył Prezes mjr Zygmunt Jeliński.
 
         
             
       
             
 

W imieniu członków Koła nr 10 i własnym życzenia złożyli: Prezes płk w st. spocz. Witold  Kowalski  oraz Sekretarz  mjr  w st. spocz. Piotr  Szymczak.

 
             
             
       
             
             
             

    Jubilatowi Witoldowi Kowalskiemu, który 75-lat ukończył w czerwcu, ale choroba uniemożliwiła Mu spotkać się z nami, życzenia w imieniu własnym i Kolegów  złożył Sekretarz Koła mjr Piotr Szymczak.

         
     
         
         
     
         
         
             
       
             
  Życzenia i drobny upominek wręcza Jubilatowi Kolega Marian Bobelak.  
             
         
   
         
 

Wspólne zdjęcia uczestników zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

 
 

 

 
 

 
         

Następnie ogłoszono przerwę, w czasie której Jubilaci poczęstowali uczestników lampką szampana.

         
    Nasz 75-latek Witold Kowalski zaprosił Kolegów do konsumpcji wspaniałego Jubileuszowego tortu.  
         
     
         
 

Jak przystało na Jubilata, podziałem tortu Kolega Witold zajął się osobiście.
Koledzy przed konsumpcją zaśpiewali Jubilatom  -  STO  LAT.

 
         
   

 

Po przerwie zabrał głos Prezes Koła nr 10

 Witold Kowalski, a w swoim wystąpieniu

powiedział:

 

 
         
         

     "Szanowni Koledzy!

         Nasze Koło stało się rozpoznawalne w rejonie i na szczeblu centralnym. Cieszyło się uznaniem jednostek wojskowych, z którymi prowadziliśmy wzorową współpracę  (szkoda,  że postanowieniem MON jednostki otrzymały zakaz współpracy z naszym związkiem). Władze samorządowe miasta i powiatu były nam przychylne.

         Wprowadziliśmy do naszego planu zamierzeń wiele nowych imprez i spotkań. Członkowie Koła mieli okazję spotykać się średnio osiem razy w roku. W odróżnieniu od tendencji malejącej w rejonie i Związku liczby członków, nasze Koło rosło. W czasie dwu ostatnich kadencji  liczba członków wrosła 25%. Znamienny jest fakt, że odejścia członków, z wyjątkiem dwu, spowodowane były przyczynami obiektywnymi, zmiana miejsca zamieszkanie lub śmierć.

         W dzisiejszym sprawozdaniu przedstawianym w formie  audiowizualnej, na naszej stronie internetowej i na kartach Kroniki można prześledzić pracę Koła.

       Dokonania naszego Koła przez ostatnie osiem la to wynik pracy wielu Kolegów: Sekretarza Zarządu Piotra Szymczaka, zastępcy Prezesa Janusza Sobolewskiego, Członków Zarządu: Grzegorza Rutkowskiego, Henryka Wlazia, Tadeusza Rojewskiego, Andrzeja Wierzby, Leszka Nickowskiego, Jana Sobieskiego, Macieja Smirnowa,  jak  również Przewodniczącego Komisji Socjalno-Bytowej Józefa Domińczaka, który wzorowo wykonuje powierzone zadania.

         Z przyjemnością wymienię jeszcze Kolegę Mariana Bobelaka, chociaż nie  jest członkiem naszego Koła, to zawsze kiedy jest potrzeba służy nam z pomocą.

         Gdybym chciał  wymienić  nazwiska  wszystkich,  którzy  przejawiali  swój aktywny wkład w różne zamierzenia powinienem przeczytać listę członków naszego  Koła.

         Wszystkim Wam Koledzy za te osiem lat dziękuję. Kierowanie  naszym Kołem  przez dwie kadencje było dla mnie zadaniem honorowym i zaszczytnym.

     
 

 
     
 

Po wystąpieniu Witolda Kowalskiego prowadzący zebranie Piotr Szymczak wraz z Komisją Skrutacyjną przystąpił do przeprowadzenia wyborów.

 
     

         Po wyborze kandydatów i dokonaniu głosowania, Komisja Skrutacyjna zebrała karty i udała się w celu napisania protokółu.

         Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Borowski w przedstawionym protokóle stwierdził, że do Zarządu Koła nr 10 zostali wybrani:  Piotr Szymczak,  Grzegorz Rutkowski,  Andrzej Wierzba, Jerzy Sroka, Józef Domińczak, Maciej Smirnow, Henryk Wlaź, Adam Drop, Robert Nagrodzki.

          Nowy skład Zarządu udał się na pierwsze posiedzenie w którym uczestniczył Prezes  Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły Pan mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński.

     
 

 
     
 

Prezes Zarządu  Rejonowego  ZŻWP z  Piły Pan  mjr rez. mgr  Zygmunt  Jeliński ogłasza wyniki wyborów osób funkcyjnych zarządu Koła.

 
     

Po krótkim pierwszym posiedzeniu Prezes Zarządu  Rejonowego  ZŻWP z  Piły

Pan  mjr rez. mgr  Zygmunt  Jeliński ogłosił,  że:

Prezesem Koła nr 10 ZŻWP im. Ziemi Wałeckiej został wybrany

                                         –   mjr w st. spocz.  Piotr  Szymczak;

 -  Wiceprezesem  Koła nr 10 ZŻWP im. Ziemi Wałeckiej   został wybrany 

                                         –   mjr w st. spocz.  Józef  Domińczak;

Sekretarzem został wybrany

                                        –   kpt. rez.  Adam  Drop;

Skarbnikiem został wybrany   –   st. chor. sztab. w st. spocz.  Andrzej Wierzba;

Członkami Zarządu zostali wybrani:  –   mł. chor. w st. spocz.  Henryk  Wlaź,

                                                                   –   kpt. rez. Jerzy Sroka,

                                                                   –   chor. w st. spocz. Maciej Smirnow,

                                                                   –   ppłk w st. spocz.  Grzegorz  Rutkowski,

                                                                   –   kpt. rez. Robert Nagrodzki.

 Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany: 

                                                                   –   ppłk w st. spocz.  Marek  Kiersztyn,

                  Członkami zostali wybrani:   –   ppłk w st. spocz.  Wiesław  Wysocki,

                                                                   –   kpt. rez.  Roman Jaworek.

      Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły Pan mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński w imieniu własnym i swojego zastępcy płk w st. spocz. Wacława Stępyry pogratulował wybranym, życząc dalszych sukcesów w pracy.

      Podziękował ustępującemu Prezesowi i całemu Zarządowi za przygotowane sprawozdanie z działalności Koła, bardzo ładną prezentację multimedialną oraz sprawne przeprowadzenie zebrania.

     Członek Komisji Programowej Kolega Bogdan Mikołajczak odczytał podjętą uchwałę programową wskazującą kierunki pracy Koła w latach 2017–2021. Uchwała  zaleca  Zarządowi  Koła planowanie a członkom aktywne uczestnictwo w następujących zamierzeniach:

     1.     Dbać o wzrost liczby członków Koła;

     2.     Dbać o przyjazne stosunki z jednostkami wojska , władzami samorządowymi  

                i organizacjami społecznymi;

     3.     Uczestniczyć w uroczystościach państwowych i lokalnych;

     4.     Doskonalić wycieczki poznawczo-historyczne zachęcając kolegów do

               licznego udziału rodzin;

     5.     Kontynuować pamięć o kolegach, odwiedzając chorych i w ciężkiej sytuacji

                życiowej oraz wystawiając znicze na grobach i organizując msze;

     6.     Na dwa walne zebrania Koła zapraszać osoby z poza wojska w celu wygłaszania

               prelekcji;

       7.     Doskonalić organizowanie rocznic (pożycia małżeńskiego) jubileuszy urodzin;

       8.     Uzupełniać wiedzę z zakresu zmian w ustawach o zabezpieczeniu emerytalnym

                żołnierzy.

W czasie dyskusji wystąpili Koledzy:

             
       
             
  st. chor sztab. w st. spocz.
Marek Borowski
  ppłk w st. spocz.
Marek Kiersztyn
  st. chor. w st. spocz.
Józef Kiziuk.
 
             

         Po zakończonej dyskusji nowy Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak zabierając głos powiedział:

       "Koledzy! Za wieloletni wysiłek, włożoną pracę w funkcjonowanie i wzrost szeregów naszego Koła, a w ostatnich dwóch kadencjach jako jego Prezes, propagowanie wielu przedsięwzięć  integrujących naszych członków   -  na  podstawie  Statutu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego §57 ust. 1 pkt. 7 stawiam wniosek o nadanie Koledze płk w st. spocz. Witoldowi Kowalskiemu tytułu

   Honorowego Prezesa Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

      Wniosek poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie.

     
 

 
     
 

Na zakończenie zebrania sprawozdawczo-wyborczego zabrał głos nowo wybrany Prazes Koła.

 
     

Następnie nowy Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, powiedział:

  Koledzy!

      Na wstępie mojego wystąpienia bardzo dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mi funkcji Prezesa tak  licznego Koła. Mam  świadomość z odpowiedzialności za  jego kondycję, ale kondycja Koła to nie tylko działalność Zarządu - choć w dużej mierze tak. O jego sile decydować będzie nasze zaangażowanie  -  wszystkich członków Koła.

     W tym miejscu proszę o liczny udział na zebraniach oraz wszystkich imprezach organizowanych przez władze samorządowe naszego Miasta i Powiatu, jak również organizowane przez nasze Koło.

    Dziękuję Prezesowi mjr rez. Zygmuntowi Jelińskiemu i Jego Zastępcy płk w st. spocz. Wacławowi Stępyrze z Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile za udział w naszym zebraniu, za te budujące słowa wypowiedziane o naszej działalności jak również za przyznane wyróżnienia.

    Jeszcze raz dziękuję naszemu już Honorowemu Prezesowi Witoldowi Kowalskiemu za te dwie kadencje, które były wzorem do dalszego naśladowania. Jestem przekonany, że będziesz nam Witoldzie służył radą i pomocą kiedy zajdzie ku temu potrzeba.

    Gratuluję wszystkim wyróżnionym oraz wybranym do nowych władz, jestem przekonany, że wspólnie dobrze wykonamy postawione przed nami zadania.

     Dziękuję za uczestnictwo, za przedstawione problemy. Spotkamy się na Spotkaniu Opłatkowym 15-go grudnia.

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonał:                Henryk Wlaź.