Z E B R A N I E

CZŁONKÓW  KOŁA  NR 10 im. Ziemi Wałeckiej

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

16  lutego 2017 roku.

 

 
             
             
             

               Walne Zgromadzenie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej otworzył Prezes mjr  w stanie spoczynku Piotr Szymczak. Otwierając zebranie powiedział: 

         "Witam Kolegów na naszym pierwszym w tym roku zebraniu i na wstępie rozpoczniemy od przyjemnych momentów jakie mamy w naszym Kole.

         Wręczymy nieodebrany przez Kolegę st. chor. sztab. w st. spocz. Romana Jurkiewicza (przeszkodziła choroba)  Dyplom Uznania, którym został wyróżniony na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, następnie złożymy życzenia imieninowe naszym Solenizantom i Jubilatom."

     
 

 
     
 

Prezes Koła mjr w st. spocz Piotr Szymczak odczytał treść wyróżnienia.

 
     
         
       
         
  St. chor. sztab. w st. spocz. Roman Jurkiewicz odbiera DYPLOM UZNANIA.  
         

Następnie wręczone zostały życzenia naszym Solenizantom, a byli to:

mł. chor. w st. spocz. Kazimierz DEJEWSKI,

mjr rez. Roman JAWOREK.

     
 

 
     
 

Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak odczytuje treść życzeń imieninowych.

 
     
         
     
         
 

Życzenia imieninowe odbiera mł. chor. w st. spocz. Kazimierz Dejewski.

 

Życzenia imieninowe odbiera mjr rez. Roman Jaworek.

 
         

Po wręczeniu życzeń imieninowych Piotr Szymczak odczytał życzenia

od członków Koła dla Kolegów Jubilatów:

kpt. rez. Jerzego SROKI, który ukończył 60 lat,

st. chor. w st. spocz. Franciszka SZOZDY, który ukończył 65 lat.

     
 

 
     
 

Życzenia Jubileuszowe kpt. rez. Jerzego Sroki.

 
     
 

 
     
 

Życzenia Jubileuszowe st. chor. sztab. w st. spocz. Franciszka Szozdy.

 
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie Jubilatów z Prezesem Koła mjr w st. spocz. Piotrem Szymczakiem.
Z lewej kpt. rez. Jerzy Sroka, z prawej st. chor. sztab. w st. spocz. Franciszek Szozda.

 
     

         Następnie Piotr Szymczak odczytał nadesłane życzenia Jubileuszowe od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile mjr w st. spocz. Zygmunta Jelińskiego jak również przygotowane życzenia od członków naszego Koła dla:

 mł. chor. w st. spocz. Kazimierza DEJEWSKIEGO,

który ukończył 70 lat.

             
       
             
  Życzenia od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile mjr w st. spocz. Zygmunta Jelińskiego.   Życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
             
     
 

 
     
 

Piotr Szymczak po odczytaniu życzeń wręczył je Jubilatowi Kazimierzowi Dejewskiemu.

 
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie Jubilata mł. chor. w st. spocz. Kazimierza Dejewskiego z Prezesem Koła nr 10 mjr w st. spocz. Piotrem Szymczakiem.

 
     
         
     
         
 

Nasz siedemdziesięciolatek  mł. chor. sztab. w st. spocz. Kazimierz Dejewski
zaprosił Kolegów na lampkę szampana i poczęstowania się wspaniałym tortem.

 
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         

         Po tym uroczystym rozpoczęciu Prezes Koła zapoznał uczestników z frekwencją, która wynosiła 69,35% i przedstawił porządek zebrania, a  przedstawiał się on następująco:

    1.   Omówienie i zatwierdzenie Planu zasadniczych zamierzeń Koła na 2017 rok;

    2.   Przedstawienie planu przebiegu Dnia Kobiet;

    3.   Zapoznanie z planem wycieczki do Kórnika;

    4.   Przedstawienie stanu finansów Koła;

    5.   Uchwała Nr 1/II/2017 w sprawie uchwalenia składek członkowskich Koła;

    6.   Tezy do programu pracy Koła;

    7.   Zasady dobrego odżywiania;

    8.   Wolne wnioski i pytania.

         Przedstawiony porządek zebrania po przegłosowaniu został zaakceptowany.

 

 W punkcie pierwszym Prezes Piotr Szymczak omówił

Kalendarzowy plan zasadniczych zamierzeń Koła nr 10 ZŻWP na 2017 rok

który po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji.

     
 

 
     
 

Prezes Koła nr 10 mjr w st. spocz. Piotr Szymczak omawia zasadnicze zamierzenia.

 
     

         Realizując punkt drugi porządku zebrania Prezes omówił organizację spotkania z okazji Dnia Kobiet, podając miejsce spotkania, termin i wysokość składki z terminem wpłaty do 20-go lutego. Szczególną uwagę zwrócił na frekwencję, gdyż spotkanie będzie możliwe jeżeli będzie co najmniej 15 par.

     
 

 
     
 

Uczestnicy zebrania.

 
     

       Skarbnik Koła Andrzej Wierzba omówił organizację jednodniowej wycieczki zaplanowanej na dzień 19-go maja do miejscowości:   ROGALIN - KÓRNIK - BORÓWIEC.

        Koszt wycieczki 115 zł od osoby, wpłatę należy dokonać do końca kwietnia.

                W dalszej części swojej wypowiedzi Skarbnik Koła zapoznał uczestników z sytuacją finansową. Stwierdził, że stan finansów jest dobry, jesteśmy wypłacalni.

         
     
         
  Od lewej: Erwin Bittner, Józef Pośpieszny, Ryszard Mizerski,  Wiesław Wysocki, Andrzej Kierepka.   Od lewej: Józef Domińczak, Grzegorz Rutkowski, tyłem - Józef Dąbrowski.  
         

        Następnie Skarbnik odczytał treść Uchwały Nr 1/II/2017 w sprawie uchwalenia składek członkowskich Koła. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie.

     
 

 
     
 

Skarbnik Koła Andrzej Wierzba  odczytuje treść Uchwały Nr 1.

 
     

         Przechodząc do realizacji punktu szóstego planu zebrania Prezes Piotr Szymczak odczytał wypracowane na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym przez Komisję Programową tezy Uchwały Programowej wskazujące kierunki pracy Koła w latach 2017-2021.

     1.     Dbać o wzrost liczby członków Koła;

     2.     Dbać o przyjazne stosunki z jednostkami wojska , władzami samorządowymi  

                i organizacjami społecznymi;

     3.     Uczestniczyć w uroczystościach państwowych i lokalnych;

     4.     Doskonalić wycieczki poznawczo-historyczne zachęcając kolegów do

               licznego udziału rodzin;

     5.     Kontynuować pamięć o kolegach, odwiedzając chorych i w ciężkiej sytuacji

                życiowej oraz wystawiając znicze na grobach i organizując msze;

     6.     Na dwa walne zebrania Koła zapraszać osoby z poza wojska w celu wygłaszania

               prelekcji;

     7.     Doskonalić organizowanie rocznic (pożycia małżeńskiego) jubileuszy urodzin;

     8.     Uzupełniać wiedzę z zakresu zmian w ustawach o zabezpieczeniu emerytalnym

                żołnierzy.

         Po odczytaniu poddał Uchwałę pod głosowanie. Na 43 głosujących, 42 było za przyjęciem, przy jednym głosie wstrzymującym się.

     
 

 
     
 

Uczestnicy zebrania.

 
     

        W kolejnym punkcie głos zabrał kol. Zdzisław Kępa, który w bardzo przekonywujący sposób omówił zasady dobrego odżywiania i przedstawił nam książkę swego autorstwa na ten temat. Zaznaczył jednocześnie, że jest to część pierwsza natomiast część druga ukaże się prawdopodobnie w marcu.

             
             
       
             
 

Tak wygląda okładka tego opracowania.

 
             
     
 

 
     
 

Kolega Zdzisław Kępa przedstawia swoje opracowanie.

 
     

       W wolnych wnioskach głos zabrał kol. Józef Kiziuk i nawiązując do zadanego pytania na ostatnim zebraniu w sprawie uhonorowania Pani sołtys z Piecnika stwierdził, że była teraz rocznica wyzwolenia Piecnika i można było to zrobić.

     
 

 
     
 

Prezes Koła Piotr Szymczak odpowiada kol. Józefowi na zadane pytanie.

 
     

      Prezes Koła Piotr Szymczak odpowiadając na postawione pytanie poinformował, że sprawa ta została załatwiona. W rocznicę wyzwolenia wioski Piecnik 10 lutego delegacja Koła nr 10 w składzie: Piotr Szymczak, Józef Domińczak, Andrzej Wierzba, Henryk Wlaź, Grzegorz Rutkowski oraz sympatyk naszego Koła kol. Marian Bobelak wzięła udział w uczczeniu tej rocznicy.

        Pani sołtys Anna Kozioł została uhonorowana PODZIĘKOWANIEM i kwiatami, przed obeliskiem z tablicą pamiątkową zapalono znicze.

         Kolega Marian Bobelak krótko omówił przebieg walk o wyzwolenie wioski Piecnik i na zakończenie przekazał swoje opracowanie "Bitwa o Wał Pomorski" do korzystania przez młodzież.

         Prezes poinformował również, że pełna relacja z tej uroczystości wraz ze zdjęciami jest zamieszczona w naszej Kronice Koła.

         Przy okazji nadmienił, że na ostatnim zebraniu prosił Kolegów o większą frekwencję do udziału w uroczystościach rocznicowych, a mimo to w uroczystości wyzwolenia Wałcza wzięła udział tylko delegacja.

 

                Kolega Józef Kiziuk zaproponował, aby na początku każdego zebrania Prezes poinformował członków o pracy Zarządu Koła między zebraniami.

     
 

 
     
 

Prezes Koła Piotr Szymczak dziękuje za uczestnictwo w zebraniu.
Z lewej Józef Domińczak i Grzegorz Rutkowski.

 
     

       Na zakończenie zebrania Prezes Koła zwrócił się do uczestników, aby w dalszym ciągu zebrania nasze miały charakter koleżeński i przebiegały w miłej atmosferze.

       Kolejny raz prosił Kolegów o większe uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe.

                Podziękował za uczestnictwo i na tym zebranie zakończono.

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonał:                Henryk Wlaź.