Z E B R A N I E

Członków  Koła  nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu.

28 listopada 2017 roku

 

Zebranie  prowadził  Prezes  Koła  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak.

     
 

 
     
 

Prezes mjr Piotr Szymczak powitał zebranych członków Koła Nr 10 i przedstawił porządek zebrania.

 
     

        Prezes na wstępie powitał wszystkich Kolegów, zapoznał uczestników z frekwencją, która wynosiła 57,37%  oraz przedstawił porządek zebrania:

   1. Wspomnienie o zmarłych: ppłk Józefie Pospiesznym, Witoldzie Konstantynowiczu i kpt. Ireneuszu Kukawce;

   2. Złożenie życzeń imieninowych Kolegom: Marianowi Kosakowi, Zdzisławowi Kępie, Andrzejowi Wierzbie i Andrzejowi Stecowi;

   3. Złożenie życzeń Jubileuszowych z okazji 70-tej rocznicy urodzin: Ryszardowi Koniecce i Edwardowi Rurarzowi;

   4. Informacja o działalności Koła i Zarządu od ostatniego zebrania;

   5. Informacja z posiedzenia Zarządu Koła w dniu 21.11.2017 r.- propozycja poszerzenia Zarządu Koła;

   6. Informacja nt.  SPOTKANIA OPŁATKOWEGO  w dniu 19 grudnia 2017 r. ;

   7. Propozycje do Planu Zamierzeń na 2018 rok;

   8. Wolne wnioski.

     Innych dodatkowych wniosków do proponowanego porządku zebrania  nikt nie zgłosił,  porządek  został poddany pod głosowanie i przyjęty do realizacji.

         
     
         
  Andrzej Wierzba, Piotr Szymczak, Józef Domińczak.   Ogólny widok sali i uczestników zebrania.  
         

W  punkcie pierwszym  porządku zebrania  kolega  Grzegorz Rutkowski wspomniał o zmarłych Kolegach:

     
 

 
     
 

Kol. Grzegorz Rutkowski przedstawia sylwetki i przebieg
służby wojskowej zmarłych ostatnio Kolegów.

Z prawej Skarbnik Koła Andrzej Wierzba.

 
     

    30 października 2017 roku w Wałczu w wieku 85 lat zmarł
ppłk  w st. spocz. Józef  POSPIESZNY.

Ostatni z najstarszych oficerów łącznościowców jednostek i instytucji wałeckiego garnizonu. Jego wojskowa droga to:
w latach 1952-1955 nauka w Oficerskiej szkole Łączności w Sieradzu;   w latach  1955-1962 dowódca plutonu - szef łączności batalionu piechoty w 49 pułku piechoty 14 Dywizji Piechoty 1Korpusu Armijnego w Wałczu;  w latach 1962 - 1965 dowódca kompanii łączności w pułku czołgów w Stargardzie Szczecińskim; w latach 1965-1971 dowódca kompanii łączności w 49 pułku piechoty (od 1968 r. pułk zmechanizowany) w Wałczu;  w latach 1971 - 1975 szef łączności 49 pułku zmechanizowanego w Wałczu;  od  07 czerwca 1975 roku  do 04 stycznia 1991 roku - Szef Garnizonowego Węzła Łączności w Wałczu.

     Od 05 lutego 1998 roku był aktywnym członkiem naszego Koła nr 10  im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP  w Wałczu.

        W imieniu uczestników Ceremonii Pogrzebowej, która odbyła się w dniu 04 listopada 2017 roku na Cmentarzu Komunalnym Wałcz Dolne-Miasto, słowa pożegnania wygłosił Jego wieloletni wychowanek płk Marian Bobelak.

   16 listopada 2017 roku zmarł w Wałczu w wieku 84 lat Witold  KONSTANTYNOWICZ.

     Zmarły swoją służbę wojskową rozpoczął w naszej jednostce już w roku 1956 w Warszawie. Pełnił obowiązki dowódcy plutonu, samodzielnej kompani WSD, dowódcy batalionu WSD. Do Wałcza wraz ze swoją kompanią został skierowany w 1964 roku i pozostał w nim na zawsze.

   Był oficerem błyskotliwym, szybko podejmował dobre decyzje. Bardzo wymagający od swoich podwładnych. Był dobrym organizatorem, odwaga cywilna była jego wyróżniającą cechą charakteru. W życiu prywatnym koleżeński i sympatyczny Kolega. Ostatnie pożegnanie Witolda odbyło się na Cmentarzu Komunalnym Wałcz - Chrząstkowo w dniu 18 listopada 2017 r.

   Jeszcze chciałbym poinformować, że w dniu 13 listopada 2017 roku Rodzina, a konkretnie Córki Beata i Renata sprowadziły  prochy zmarłego w Wałczu w dniu 2 lipca 1976 roku w wieku 36 lat kapitana Ireneusza KUKAWKĘ.

    Dotychczas spoczywał w swojej rodzinnej miejscowości Węgrzynowo k/Makowa Mazowieckiego. Od teraz spoczywa na  Cmentarzu Komunalnym Dolne-Miasto w Wałczu.

Wielu z nas tu obecnych znało osobiście kpt. Ireneusza Kukawkę, dowódcę kompanii zaopatrzenia.

         
     
         
  Na zakończenie swojej wypowiedzi kol. Grzegorz poprosił wszystkich o powstanie,
aby "CHWILĄ  CISZY" uczcić  zmarłych  Kolegów:
JÓZEFA,  WITOLDA,  IRENEUSZA.
  Kolega Józef Kozłowski zagrał melodię
"ŚPIJ  KOLEGO
".
 
         

Złożenie życzeń imieninowych:

         
     
         
  Prezes Koła Piotr Szymczak wręcza życzenia imieninowe Marianowi Kosak.   Prezes Koła Piotr Szymczak wręcza życzenia imieninowe Zdzisławowi Kępie, z prawej - Andrzej Wierzba.  
         
     
         
  Prezes Koła Piotr Szymczak wręcza życzenia imieninowe Andrzejowi Wierzbie, z lewej - Zdzisław Kępa.   Prezes Koła Piotr Szymczak składa życzenia imieninowe Andrzejowi Stecowi.  
         

        Następnie prowadzący zebranie mjr w st. spocz. Piotr Szymczak przeszedł do następnego punktu porządku zebrania  -  złożenie życzeń Jubilatom, a byli to:

mjr  w st. spocz.  Edward  RURARZ i mł. chor. w st. spocz. Ryszard  KONIECKO,

którzy  obchodzili 70-tą rocznicę urodzin.

       Odczytał treść nadesłanych życzeń Jubileuszowych od Prezesa Zarządu Rejonowego w  Pile mjr w st. spocz. Zygmunta Jelińskiego oraz życzenia od członków naszego Koła i po odczytaniu wręczył je Jubilatom.

     
 

 
     
 

Piotr Szymczak prezentuje odczytane życzenia przesłane
od Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP z Piły.

 
     
                 
         
                 
  Z rąk Prezesa Koła Piotra Szymczaka życzenia Jubileuszowe otrzymuje Ryszard Koniecko,
z prawej - drugi Jubilat Edward Rurarz.
 
                 
         
                 
  Z rąk Prezesa Koła Piotra Szymczaka życzenia Jubileuszowe otrzymuje Edward Rurarz,
z lewej - drugi Jubilat Ryszard Koniecko.
 
                 
     
 

 
     
 

Jubilat  -  Ryszard Koniecko demonstruje otrzymane życzenia.
Z lewej widoczni: Szczepan Grzelczak, Marek Kowalski, Waldemar Michalak.

 
     

         W punkcie 4 porządku zebrania Prezes Koła Piotr Szymczak poinformował uczestników o działalności Zarządu Koła od ostatniego zebrania do dnia dzisiejszego, m.in. powiedział:

       " - w dniu 12 października odbyło się Spotkanie Koleżeńskie, którego organizatorami byli koledzy Marek Borowski i Andrzej Wierzba;

        - w dniu 24 października Kolega płk Witold Bień obchodził 80-tą rocznicę urodzin, z tej okazji Zdzisław Kępa i Grzegorz Rutkowski udali się do Jubilata i złożyli w imieniu wszystkich naszych członków życzenia;

       - w dniu 24 października była odprawiona Msza Święta  za zmarłych Kolegów  w  Kościele Garnizonowym Wałcz;

       - w dniu 30 października koledzy z Koła: Józef Domińczak, Grzegorz Rutkowski, Andrzej Stec, Andrzej Wierzba i Henryk Wlaź  zapalili  znicze na grobach Kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę. Zapalono również znicz na Cmentarzu Wojennym Wałcz-Bukowina i przy Pomniku Pomordowanych w Katyniu.

      - w dniu 11 listopada delegacja Koła nr 10: Józef Domińczak, Andrzej Wierzba, Andrzej Stec, Henryk Wlaź złożyła kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

       - w dniu 23 listopada  Kolega  płk Ryszard Mizerski  obchodził 85-tą  rocznicę urodzin. Z tej okazji trzej koledzy z  Zarządu  Koła:  Piotr Szymczak, Grzegorz Rutkowski  i Henryk Wlaź w dniu 24 listopada udali się do Jubilata i w imieniu wszystkich członków Koła złożyli Jubilatowi życzenia.

       Wszystkim Kolegom, którzy aktywnie byli zaangażowani w organizację tych przedsięwzięć jak również uczestnikom za udział serdecznie dziękuję.

       Chciałbym  jeszcze poinformować Kolegów, że relacje z tych przedsięwzięć i zdjęcia znajdują się w Kronice Koła."

         
     
         
  Członkowie Koła Nr 10.
Ogólny widok prawej strony sali.
  Od lewej: Erwin Bittner, Jan Ciosek, Szczepan Piątek, Wiesław Wysocki.  
         
     
         
  Od lewej: Grzegorz Rutkowski, Ireneusz Górko,  Edward Rurarz, Erwin Bittner, Jan Ciosek.   Od lewej: Józef Kozłowski, Józef Kiziuk, Marek Borowski, Jan Kuśmierek, Jan Frelkowski.  
         
     
         
  Od lewej: Marek Kowalski, Waldemar Michalak, Ryszard Koniecko.   Na pierwszym planie: Zdzisław Kępa i  Czesław  Dobrzański.  
         

     Następnie Prezes Koła Piotr Szymczak poinformował członków, że w dniu 21 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Koła. Na posiedzeniu tym rozpatrzono prośbę Kolegi Józefa Domińczaka, który ze względu na stan zdrowia zrezygnował z funkcji wiceprezesa Koła i rozpatrywano problem dobrania do Zarządu Koła młodszych Kolegów.

       Prezes zaproponował, aby zgłaszać kandydatury młodszych wiekiem Kolegów. Zgłoszono 4 kandydatów, byli to płk Andrzej Stecst. chor. sztab. Marek Lewandowskichor. Grzegorz Maksymowiczkpt. Waldemar Michalak

      Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Zarządzie. W głosowaniu Koledzy zostali wybrali jednogłośnie.

Aktualnie skład Zarządu Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej przedstawia się następująco:

          Prezes Koła - mjr Piotr Szymczak,

          Sekretarz Koła - płk Andrzej Stec,

          Skarbnik Koła - st. chor. sztab. Andrzej Wierzba,

        Członkowie Zarządu: ppłk Grzegorz Rutkowski, mł. chor. Henryk Wlaź, kpt. Waldemar Michalak, kpt. Jerzy Sroka, st. chor. sztab. Marek Lewandowski, kpt. Robert Nagrodzki, chor. Grzegorz Maksymowicz.

     
 

 
     
 

Głos zabierał Skarbnik Koła Andrzej Wierzba.

 
     

  Skarbnik Andrzej Wierzba poinformował kolegów o rozliczeniu finansowym  Koła. Przedstawił wpływy i wydatki, które były niezbędne do funkcjonowania Koła.

    Prezes Koła Piotr Szymczak poinformował, że Spotkanie Opłatkowe odbędzie się 19 grudnia o godz. 18.30 w Klubie Brygady. Ustalono składkę, którą należy wpłacić do dnia 15-go grudnia do kol. Andrzeja Wierzby. Na spotkanie będą zaproszeni Goście w liczbie 10 osób.

   W  dalszej części zebrania  Prezes  Koła  mjr Piotr Szymczak poinformował  o głównych zamierzeniach  planowanych na  2018 rok.:  4 zebrania  Koła w  roku,  posiedzenia  Zarządu Koła  raz  w miesiącu oprócz miesiąca lipca  i  sierpnia,  Spotkanie Koleżeńskie,

Msza Święta za zmarłych Kolegów,  zapalenie zniczy na grobach zmarłych Kolegów, Spotkanie Opłatkowe.

     Poprosił  również członków Koła, aby inne swoje zamierzenia,  które uważają,  aby się znalazły w naszym planie zamierzeń,  zgłaszali do dnia12 grudnia.

         
     
         
  Prezes Koła Piotr Szymczak przedstawia główne zamierzenia na 2018 rok.   Ogólny widok sali.  
         

     W wolnych wnioskach zabrał głos kol. Józef Kiziuk, który poruszył sprawę pozyskiwania środków na działalność naszego Koła z instytucji państwowych i samorządowych. Inne stowarzyszenia korzystają z takich funduszy a nasze Koło nie. Warto by się tym zająć.

     
 

 
     
 

Głos zabiera kol. Józef Kiziuk.
Od lewej: Józef Kozłowski, Józef Kiziuk, Marek Borowski, Jan Kuśmierek, Jan Frelkowski.

 
     

    Kolega Marek Borowski w swoim wystąpieniu na wstępie przedstawił rozliczenie finansowe ze Spotkania Koleżeńskiego w dniu 12 października. W spotkaniu wzięło udział 32 uczestników. Koszty zostały rozliczone zgodnie z fakturami.

    Kolega Borowski miał również zastrzeżenia co do wyboru dodatkowych kolegów do Zarządu Koła,  stwierdził,  że  nie wolno ograniczać wieku członków do pracy w Zarządzie, że tylko młodzi a starsi już nie.

     
 

 
     
 

Głos zabiera Kolega Marek Borowski.

 
     
         
     
         
  Na  pierwszym   planie  widoczni: Grzegorz Rutkowski, Mieczysław Fryza i  Henryk Wlaź.   Na  pierwszym   planie  widoczni: Józef Suchodolski i Ryszard Koniecko.  
         
     
 

 
     
 

Głos zabiera Kolega Andrzej Stec.
Z lewej: Józef Suchodolski i Marian Kosak;  z prawej Jerzy Miszkowicz i Marek Kiersztyn.

 
     

     Nowo wybrany Sekretarz Koła płk Andrzej Stec zobowiązał się do sprawdzenia, jakie obecnie obowiązują przepisy w sprawie pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych i czy nasze Koło może się o takie fundusze również ubiegać.

         
     
         
  Głos zabiera Kolega Zdzisław Kępa.   Głos zabiera Kolega Ryszard Koniecko.  
         

     Kolega Zdzisław Kępa poruszył problem informowania na bieżąco członków Koła o różnych odbywających się imprezach, które są  organizowane czy to przez nasze Koło, czy też przez władze samorządowe. Prosił też, aby przekazywać informacje o pogrzebach naszych Kolegów.

Wypowiedź Zdzisława Kępy poparł również kol. Ryszard Koniecko.

     
 

 
     
 

Na zakończenie zebrania głos zabrał Prezes Koła mjr Piotr Szymczak.

 
     

Prezes Koła mjr Piotr Szymczak odpowiadając kolegom powiedział:

   "Koledzy! My mamy co rok więcej lat, stan zdrowia nie pozwala już tak energicznie pracować jak kiedyś i dlatego chcemy odmłodzić nasze kadry, aby nowi młodsi Koledzy, którzy uzupełnili w dniu dzisiejszym skład Zarządu mogli w przyszłości nas zastąpić.

    Jeszcze odnośnie dofinansowania  -  my już wcześniej pisaliśmy do instytucji samorządowych o dofinansowanie imprezy "Spotkania Pokoleń"  -  odpowiedź była jedna  -  brak funduszy.  Może teraz coś się zmieniło, to sprawdzimy.

    Odnośnie wypowiedzi Kolegi Kępy i Koniecki o bieżącym informowaniu członków Koła to 12 grudnia mamy posiedzenie Zarządu postaramy się ten problem rozwiązać.

   Jeżeli nie ma więcej spraw to na tym zakończymy. Dziękuję Kolegom za uczestnictwo w dzisiejszym zebraniu, proszę o liczny udział w Spotkaniu Opłatkowym w dniu 19 grudnia."

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonał:                Henryk Wlaź.