Z E B R A N I E   SPRAWOZDAWCZE

Członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu - 22 lutego 2018 roku.

 

             Zebranie  sprawozdawcze Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  otworzył Prezes   mjr  w  st. spocz. Piotr  Szymczak.

Otwierając zebranie powiedział:

         "Witam Kolegów członków Koła, naszych Seniorów, Honorowych Prezesów Koła oraz zaproszonych Gości z Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile.

Zapraszam do stołu prezydialnego Honorowych Prezesów Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP:

kol. Witolda Kowalskiego   i   kol. Bogdana Mikołajczaka.

         Zapraszam  również  naszych Gości:  Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP  w Pile   kol. Zygmunta Jelińskiego i  Wiceprezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile  kol. Wacława Stępyrę.

Do stołu prezydialnego zapraszam również naszego dzisiejszego  Jubilata  -  kol. Henryka Wlazia.

 

         Koledzy! W dniu 6-go stycznia w Bydgoszczy zmarł były żołnierz 5 i 1 pułku łączności oraz 2 Brygady Łączności,

Proszę kol. Grzegorza Rutkowskiego o przypomnienie sylwetki zmarłego żołnierza."

     
 

 
     
 

Od lewej: Henryk Wlaź, Witold Kowalski, Zygmunt Jeliński, Wacław Stępyra, Bogdan Mikołajczak.

 
     
         
     
         
  Kolega Grzegorz Rutkowski przedstawia sylwetkę zmarłego pułkownika Kowalczuka.  
         

Grzegorz Rutkowski przedstawiając sylwetkę i przebieg służby wojskowej zmarłego ppłk Tadeusza Kowalczuka powiedział:

        "Koledzy!  Pana płk Tadeusza Kowalczuka zapamiętaliśmy już od stopnia kapitana, nieliczni pamiętają Go jeszcze z Warszawy,

a następnie już z Wałcza, gdzie pełnił obowiązki Komendanta Poligonu Szkolnego w 5 a następnie w 1 pułku łączności..."

        "Pan ppłk Tadeusz Kowalczuk urodził się 10 sierpnia 1932 roku w Stołpnie  (Przedmieście  Międzyrzeca  Podlaskiego)  pow. Radzyń  Podlaski.  Jego przebieg służby wojskowej był następujący:

W latach 1951 - 1954  -  nauka w Oficerskiej szkole Łączności w Sieradzu;  w  latach 1954 - 1955  -  praca na Węźle Łączności MON w  Warszawie jako technik CA;    od marca 1955 roku  do czerwca 1960 roku  -  dowódca przełączalni a później jeszcze dodatkowo dowódca stacji telegraficznej w 5 pułku łączności; od czerwca 1960 roku do stycznia 1963 roku  - dowódca plutonu telefonicznego; 

 od  1-go stycznia 1963 roku   do 6-go października 1965 roku  -  kierownik  sekcji TT  na Poligonie Szkolnym w 5 pułku łączności w Warszawie;  od  06 października 1965 roku do 09 grudnia 1974 roku -  Komendant Poligonu Szkolnego w Wałczu; od  10 grudnia 1974 roku  do 07 lutego 1976 roku  -  starszy pomocnik kierownika Sekcji Organizacji i Eksploatacji Systemów  Łączności  w  Wałczu;   w  latach 1975 - 1978  -  ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu; od 10 marca 1976 roku  do 22 kwietnia 1980 roku   -  starszy inżynier Sekcji Organizacji  i  Eksploatacji Systemów Łączności w  Wałczu;   od  23 kwietnia 1980 roku  do 30 września 1980 roku   -  inżynier batalionu dowodzenia w 4 pułku łączności w Bydgoszczy; od  1-go października 1980 roku  -  inżynier systemów łączności w 4 pułku łączności w Bydgoszczy;

       Później przeniósł się do Warsztatów Okręgowych w Bydgoszczy na stanowisko Szefa Sztabu i pracował do emerytury;

         Na emeryturę odszedł w 1988 roku w stopniu podpułkownika.  Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy.

            Koledzy!  Proszę o powstanie, aby   "CHWILĄ  CISZY" uczcić pamięć zmarłego Kolegę  TADEUSZA.

         
     
         
  Uczestnicy zebrania "CHWILĄ  CISZY" uczcili  zmarłego Kolegę Tadeusza.
Kolega Józef Kozłowski zagrał melodię
"ŚPIJ  KOLEGO
".
 
         

Po uczczeniu pamięci zmarłego Kolegi zabrał głos Prezes Piotr Szymczak:

     
 

 
     
 

Wystąpienie Prezesa Piotra Szymczaka.

 
     

       "Szanowni Koledzy! 18-go lutego kol. Henryk Wlaź ukończył 75 lat, a w dniu 26-go lutego kończy 70 lat kol. Jan Frelkowski. W dniu dzisiejszym mieliśmy złożyć Jubilatom życzenia, niestety kol. Jan Frelkowski z przyczyn rodzinnych musiał wyjechać, życzenia zostaną wręczone po powrocie.  Jest z nami drugi Jubilat  kol. Henryk Wlaź, proszę Heniu o wystąpienie i przyjęcie życzeń"

         
     
         
  Treść życzeń Jubileuszowych odczytuje Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP mjr Zygmunt Jeliński.   Jubilat mł. chor. Henryk Wlaź odbiera z rąk Prezesa mjr Zygmunta Jelińskiego życzenia jubileuszowe.  
         
     
         
  Ppłk Grzegorz Rutkowski odczytuje treść życzeń jubileuszowych przygotowanych od członków Koła nr 10 .   Po odczytaniu treści życzeń wręczył je naszemu  75-latkowi   HENIOWI.  
         
             
       
             
  Życzenia od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile mjr Zygmunta Jelińskiego.   Życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.  
             
         
     
         
  Prezes Koła mjr Piotr Szymczak wręczył Jubilatowi Henrykowi wiązankę kwiatów.   Jeszcze pamiątkowe zdjęcie z Jubilatem.
Grzegorz Rutkowski, Jubilat Henryk Wlaź,
Piotr Szymczak, Zygmunt Jeliński.
 
         
     
 

 
     
 

Wystąpienie Jubilata - Henryka Wlazia.

 
     

Jubilat  mł. chor. Henryk Wlaź,  po przyjęciu życzeń powiedział:

  Szanowni Koledzy! 

         Serdecznie dziękuję za życzenia urodzinowe, które przekazał mi Prezes Zarządu Rejonowego w Pile Pan mjr mgr Zygmunt Jeliński.

         Dziękuję  również  za  życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu, które przekazał mi mjr Piotr Szymczak.

         Koledzy w związku z tak pięknym Jubileuszem 75 Rocznicy moich urodzin, (zgodnie z porządkiem zebrania) zapraszam Kolegów  do zdjęcia grupowego, które wykonam na pamiątkę.

         Po wykonaniu zdjęcia zapraszam Kolegów do stołu na tort urodzinowy i lampkę wina.

         Wraz ze mną miał uczestniczyć Kolega Jan  Frelkowski, który obchodził 70 Rocznicę Urodzin, lecz zrezygnował z przyczyn rodzinnych, bo musiał wyjechać z Wałcza.

         Oczywiście składamy Koledze Janowi serdeczne życzenia, szczęścia, pomyślności i dużo zdrowia.

         
     
         
  Ogólny widok sali z uczestnikami zebrania.  
         

Po złożonych życzeniach Prezes Koła przystąpił do dalszego prowadzenia zebrania:

         "Koledzy! na zebraniu obecnych jest 32 członków, stwierdzam, że zebranie jest prawomocne. Przystępujemy więc do realizacji zebrania w/g zaproponowanego przez Zarząd Koła następującego porządku zebrania:

         1.  Sprawozdanie z działalności Koła   -  Prezes Koła kol. Piotr Szymczak;

         2.  Sprawozdanie finansowe Koła za 2017 rok i preliminarz budżetowy na 2018 rok 

                                                                                              -  kol. Andrzej Wierzba;

         3.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  - kol. Marek Kiersztyn;

         4.  Przedstawienie Kalendarzowego Planu Zasadniczych Zamierzeń na 2018 rok

                                                                                            -  kol. Piotr Szymczak;

         5.  Aktualizacja systemu powiadamiania członków Koła   -  kol. Piotr Szymczak

         6.  Informacja na temat "Izby Pamięci Garnizonu Piła"

                                                              - Prezes Zarządu Rejonowego kol. Zygmunt Jeliński;

         7.  Wolne wnioski;

         8.  Jubilat zaprasza na poczęstunek i lampkę wina."

     
 

 
     
 

Przedstawiony porządek zebrania po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji.

 
     

            W sprawozdaniu z działalności Koła w minionym roku Prezes Piotr Szymczak przedstawił m.in., że przyjęto 2 członków,  skreślono  z  ewidencji 2 członków.  Uczestniczono w 5 ceremoniach pogrzebowych naszych Kolegów.

         Zrealizowano  wszystkie 4 zaplanowane zebrania członków, odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Koła. Kontynuowano tradycję wręczenia życzeń jubileuszowych i imieninowych.

         Przedstawiono opracowany przez kol. Grzegorza Rutkowskiego pokaz zbioru fotografii z lat 1964-1968.

Uczestniczono w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie Garnizonu Wałcz.

         W dniu 12 października zorganizowano Spotkanie Koleżeńskie, 24 października została odprawiona w Kościele Garnizonowym  Msza Święta  za zmarłych Kolegów, 30 października zapalono znicze  na grobach zmarłych Kolegów,19 grudnia odbyło się Spotkanie Opłatkowe.

 

         Na zakończenie wypowiedzi powiedział:

         "Koledzy! Dziękuję wszystkim członkom Koła za uczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach i proszę, aby w obecnym roku również licznie brać w nich udział."

     
 

 
     
 

Sprawozdanie finansowe Koła za 2017 rok i preliminarz  budżetowy na 2018 rok przedstawił Skarbnik kol. Andrzej Wierzba.

 
     

         Skarbnik w swojej wypowiedzi zaznaczył, że dokumentem omawiającym założenia finansowe jest preliminarz, który przedstawia zestawienie przewidywanych wydatków i dochodów w działalności Koła.

         Jako dochody wymienił wpłaty ze składek członkowskich, pozostałość budżetu z poprzedniego roku oraz wpłaty okolicznościowe.

         W pozycji rozchody przedstawił główne wpłaty na rzecz Zarządu Rejonowego w Pile, utrzymanie internetowej strony Koła    -  www.2brygada.walcz.paak.net , zabezpieczenie artykułów biurowych, prowadzenie kroniki  a także zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych na uroczystości państwowe i dla naszych jubilatów.

       Będąc przy głosie przedstawił plan wycieczki organizowanej w dniach 14 -17 czerwiec pod hasłem:

„Aktywny senior  -  integracja  i  poszerzenie wiedzy poprzez wycieczki krajoznawcze”.

     Wymienił,  że plan wycieczki obejmuje zwiedzanie miejscowości:  Lublin,  Zamość,  Sandomierz, w drodze powrotnej zwiedzanie   m. Kozłówka i nocne zwiedzanie Kazimierza Dolnego oraz pobyt w wąwozie lessowym z pochodniami.

      Podany został termin i wysokość pierwszej wpłaty.

       Skarbnik poinformował również, że na dzisiejszym zebraniu trwa zbiórka na leczenie Radosława Millera,  który choruje na złośliwego guza mózgu.  Radosław jest synem naszego członka Koła Jerzego Milera.

         Dokładna zebrana suma będzie podana  do wiadomości Kolegów 13 marca na Posiedzeniu Zarządu Koła.

         
     
         
  Marek Borowski,  Jan Kuśmierek, Tadeusz Kuźmiński,  Ryszard Koniecko.   Józef Kozłowski,  Szczepan Grzelczak, Kazimierz Dejewski,  Marek Kowalski.  
         
     
 

 
     
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Marek Kiersztyn.

 
     

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP Kolega Marek Kiersztyn w swym wystąpieniu omówił elementy działalności Zarządu: prowadzenie dokumentacji, realizację planu i całokształt rozliczeń finansów Koła Nr 10.

         Pozytywnie ocenił merytoryczność dokumentów, oraz omawiając szczegółowo prowadzone finanse  (przychody i rozchody) pochwalił ich przejrzystość i rzetelność.

         Kończąc swe wystąpienie kolega Kiersztyn stwierdził, że zadania  statutowe Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej są realizowane.

         
     
         
  Uczestnicy zebrania.  
         
             
       
             
  Członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podczas zebrania.  
             
       
             
             
     
 

 
     
 

Kolega  Grzegorz Rutkowski  rozdał wszystkim członkom
"Kalendarzowy Plan Zasadniczych Zamierzeń Koła na 2018 rok".

 
     
         
 

Następnie mjr Piotr Szymczak omówił poszczególne przedsięwzięcia w nim zaplanowane i prosił,  aby członkowie Koła licznie w  nich uczestniczyli.

 

 
         
   

 

   
         

Prezes omówił jeszcze zaktualizowany system powiadamiania członków na 2018 rok.

     
 

 
     
 

Prezes Zarządu Rejonowego mjr Zygmunt Jeliński na wstępie swojego wystąpienia podziękował w imieniu płk Wacława Stępyry i swoim za zaproszenie na nasze zebranie i poinformował nas o otwarciu "Izby Pamięci Garnizonu Piła".

 
     

 "Koledzy!

         Zapewne Prezes Koła Piotr Szymczak poinformował już Was o otwartej w Pile "Izbie Pamięci Garnizonu Piła", gdyż wraz z kol. Grzegorzem Rutkowskim byli na jej otwarciu.

         Ja ze swej strony chciałbym Was poinformować, że Izba mieści się przy ul. Wojska Polskiego ( w budynku poczty  - wjeżdżając do Piły od strony Szydłowa po prawej stronie za piętrowym parkingiem).

         Izba jest dostępna w każdym czasie, wcześniej można się umówić telefonicznie ze mną lub z ppłk Józefem Kanieckim, który jest głównym pomysłodawcą i wykonawcą tej Izby.

         Jak wiecie po wydanej decyzji Ministra Obrony Narodowej i zerwaniu współpracy z byłymi żołnierzami wszystkie zgromadzone pamiątki z dawnej Sali Tradycji musieliśmy zabrać i do obecnej chwili były przetrzymywane w kartonach.

         Dzięki przychylności władz miasta i starostwa pilskiego otrzymaliśmy do dyspozycji dwa lokale: jeden na dworcu PKP na spotkania Zarządu i drugi właśnie przy ul Wojska Polskiego, gdzie urządziliśmy Izbę Pamięci.

         Determinacja  Członków Zarządu Rejonowego ZŻWP, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oraz naszych darczyńców doprowadziła, że udało się wyeksponować przechowywane pamiątki.

       Zapraszam do odwiedzania naszej Izby Pamięci, wiele się jeszcze dowiecie o jednostkach, które stacjonowały w Pile."

     
 

Jubilat poprosił uczestników do wspólnego pamiątkowego zdjęcia, a następnie na poczęstowanie się tortem i lampką wina.

 
 

 

 
 

 
     
     
         
 

 

Tym  wspaniałym  tortem  przygotowanym przez  dzisiejszych Jubilatów   -   Henryka  i  Jana zostaliśmy  poczęstowani.

Wielka szkoda, że Jan musiał wyjechać.

 
         
         
         
     
         
  Nasz dzielny 75-cio  latek  Henryk Wlaź zastanawia się jak rozpocząć krojenie, bo takiego tortu jeszcze nie dzielił.   W takim przypadku zawsze można liczyć na pomoc Pani Bernadety Piotrowskiej: "Panie Henryku, proszę się nie martwić, zaraz ten wspaniały torcik podzielimy."  
         
             
       
             
  Koledzy odbierają porcje tortu i lampkę wina.  
             
       
             
  Przy stołach konsumpcja i koleżeńskie rozmowy.  
             
     
 

 
     
 

Było bardzo przyjemnie, ale upływający czas przypomina o zakończeniu spotkania. Prezes Koła Piotr Szymczak odprowadza odchodzących już Gości z Zarządu Rejonowego i Honorowych Prezesów.
Od lewej: Witold Kowalski, Piotr Szymczak, Zygmunt Jeliński, Bogdan Mikołajczak, Wacław Stępyra.

 
     

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonał:                 Henryk Wlaź.