Z E B R A N I E

CZŁONKÓW  KOŁA  NR 10 im. Ziemi Wałeckiej

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Wałcz  28  września 2017 roku.

 

Ze względu na chorobę Prezesa Koła mjr Piotra Szymczaka i Jego zastępcy mjr Józefa Domińczaka zebraniu przewodniczył członek Zarządu Koła ppłk Grzegorz Rutkowski.

          Na wstępie prowadzący zebranie powitał przybyłych członków naszego Koła, zapoznał uczestników z frekwencją, która wynosiła 53,84% i przedstawił porządek zebrania:

 1.  Wspomnienie o zmarłych:  chor. Maciej Smirnow, mł. chor. Zdzisław Giełczyk, płk Andrzej Łużniak;

 2.  Informacja o odbytym w dniach 27-28.06.2017 r. we Włocławku  XI  ZJEŹDZIE  DELEGATÓW  ZŻWP;

 3.  Informacja o działalności Koła od ostatniego zebrania;

 4.  Omówienie przygotowania Mszy za zmarłych Kolegów - 24 października 2017 r.;

 5.  Informacja Skarbnika o finansach Koła;

 6.  Informacja nt. SPOTKANIA KOLEŻEŃSKIEGO w dniu 12 października;

 7.  Przedstawienie sytuacji kadrowej w Zarządzie Koła;

 8.  Złożenie życzeń JUBILATOM:     ppłk Józef Pospieszny  -  85 lat,   ppłk Jerzy Miszkowicz  -  70 lat;   

 9. Wolne wnioski

         Innych dodatkowych wniosków do proponowanego porządku zebrania nikt nie zgłosił, porządek został poddany  pod głosowanie i przyjęty do realizacji.

     
 

 
     
 

Kol.  Grzegorz Rutkowski wita zebranych członków i przedstawia porządek zebrania.

 
     

         Przed realizacją przyjętego porządku zebrania, prowadzący poprosił o wystąpienie Kolegów:   Krzysztofa  Ślusarczyka i Jana  Golonkę i wręczył Im nieodebrane życzenia imieninowe.

             
       
             
  Grzegorz Rutkowski  odczytał
i wręczył życzenia solenizantom.
  Życzenia odbiera Jan Golonka.   Życzenia odbiera Krzysztof Ślusarczyk.  
             

         Realizując punkt pierwszy porządku zebrania kol. Grzegorz Rutkowski przedstawił sylwetki i przebieg służby wojskowej zmarłych ostatnio Kolegów, a byli to:

      Chorąży Maciej Smirnow  - zmarł  26 czerwca 2017 roku w Wałczu w wieku 60 lat.  Służbę wojskową pełnił w latach 1979 - 2000 w 2 Brygadzie Łączności w Wałczu. Był aktywnym członkiem naszego Koła, w ostatnim okresie pełnił zaszczytną funkcję Sekretarza.

      Ceremonia pogrzebowa odbyła się 29 czerwca na Cmentarzu Komunalnym Dolne-Miasto. W imieniu kolegów pożegnał Maćka pułkownik Marian Bobelak.

      Młodszy chorąży Zdzisław Giełczyk  -  zmarł 11 lipca 2017 roku w Wałczu w wieku 68 lat. Służbę wojskową pełnił w latach 1967-1992 w 1 pułku łączności a następnie w 2 Brygadzie Łączności. Rozpoczynał od stanowiska operatora Aparatowni Zdalnego Sterowania a zakończył na stanowisku dowódcy plutonu gospodarczego.

         Kolega Zdzisław Giełczyk pochowany został na Cmentarzu Komunalnym Chrząstkowo. 

      Pułkownik  Andrzej ŁUŻNIAK  -  zmarł 14 września 2017 roku w Rembertowie w wieku 73 lat. W latach 1966-1969 kiedy byliśmy w Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu k/Warszawy zmarły Andrzej Łużniak był laborantem w cyklu radio w stopniu sierżanta. W latach 1975 -1976  - odbywał  praktykę dowódczą w Wałczu na stanowisku dowódcy kompanii w batalionie KSD. Od 15.01.1982 roku  do 7.08.1986 roku był  Dowódcą 25 Pułku Łączności Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej w Twierdzy Modlin.

      Ceremonia pogrzebowa odbyła się na Cmentarzu Komunalnym w Rembertowie.

             
       
             
  Kolega Grzegorz Rutkowski przedstawia sylwetki i przebieg służby wojskowej zmarłych ostatnio Kolegów.  
             
     
 

 
     
 

Na zakończenie swojej wypowiedzi kol. Grzegorz  poprosił  wszystkich o powstanie,
aby  "CHWILĄ  CISZY" uczcić  zmarłych  Kolegów:
MACIEJA, ZDZISŁAWA, ANDRZEJA.
Kolega Józef Kozłowski zagrał  melodię  "ŚPIJ  KOLEGO
".

 
     

    W punkcie drugim porządku zebrania kolega Grzegorz Rutkowski zapoznał uczestników z tematyką odbytego w dniach 27-28 czerwca 2017roku we Włocławku XI ZJAZDU DELEGATÓW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Głównie poinformował o:

  -   podsumowaniu kadencji 2013-2017 przez Prezesa Związku gen. dyw. dr Franciszka Puchałę;

  -   wyborze nowych władz Związku, którego Prezesem został wybrany płk Marek Bielec i przytoczył końcowe słowa  Jego  wystąpienia:

         „Apeluję do wszystkich działaczy związkowych, aby w tych skomplikowanych czasach dołożyli starań, działając w ramach Statutu  Związku i obowiązujących przepisów prawnych, żeby problemy i interesy naszej społeczności żołnierskiej prezentować i omawiać wszędzie  gdzie można, a głównie w naszych Kołach. Tylko silna więź nas wszystkich pozwoli na osiągnięcie sukcesów satysfakcjonujących nas wszystkich”.

 - odczytał nazwiska Zarządu Głównego;

 - do Zarządu m.in. został wybrany Prezes Zarządu Rejonowego  w Pile  mjr mgr Zygmunt Jeliński.

         Na  zakończenie  wypowiedzi  rozdał  uczestnikom  przygotowane  przez  kol.  Józefa  Domińczaka  kserokopie:

         Uchwały Programowej XI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

                                                     - Włocławek, 27-28 czerwca 2017 roku.

     
 

 
     
 

Kolega Grzegorz Rutkowski zapoznaje uczestników z tematyką XI  ZJAZDU  DELEGATÓW ZŻWP, który odbył się we Włocławku w dniach 27-28 czerwca 2017 roku.
W tle widoczny Honorowy Prezes Koła nr 10  kol.  Witold  Kowalski, z  prawej  kol.  Zdzisław Kępa.

 
     
             
     

Uczestnicy  zebrania.

     
 

     
             
             
  Widoczni od lewej: Krzysztof Ślusarczyk, Waldemar Michalak, Henryk Barwiński, Marek Borowski,  Jerzy  Sroka, Jerzy Michno, tyłem  Tadeusz Kuźmiński, Jan Kuśmierek.   Z lewej: Golonka, Kuźmiński, Borowski, Michalak,  Ślusarczyk;  z prawej: Włodarek, Kowalski, Kuśmierek, Michno.   Od lewej: Czachor, Kowal, Pośpieszny, Mizerski, Dąbrowski, Bitner, Kiersztyn, Wysocki, Jaworek, Miszkowicz, Górko, Kępa, z prawej: Kozłowski, Dejewski.  
             

    Następnie Grzegorz Rutkowski poinformował członków Koła o działalności Zarządu Koła od ostatniego zebrania.

W tym okresie odbyły się: 

 -  2  posiedzenia Zarządu Rejonowego w Pile:

 -  7 lipca uczestnikami byli: Piotr Szymczak i Grzegorz Rutkowski;

 - 9 września uczestniczył Grzegorz Rutkowski;

 -  7 sierpnia - Prezes Koła Piotr Szymczak miał wypadek samochodowy;

 -  1-go września delegacja Koła w składzie: płk Andrzej Stec, ppłk Grzegorz Rutkowski i mł. chor. Henryk Wlaź uczestniczyła w uroczystościach związanych z 78 rocznicą wybuchu II wojny światowej;

 -  17 września kol. st. chor. sztab. Andrzej Wierzba złożył kwiaty przy Pomniku Józefa Piłsudskiego;

 -  19 września odbyło się posiedzenie Zarządu Koła.

 W punkcie czwartym omówiono przygotowania do Mszy św. za zmarłych Kolegów w dniu 14 października o godz. 18.00.

 Pomoc swoją zgłosili:

   -   do Pocztu Sztandarowego:

          Jerzy Sroka, Andrzej Kierepka, Jerzy Michno i w rezerwie Jan Frelkowski, Marek Lewandowski;

   -   5  Kolegów do czytania nazwisk w tym 1 rezerwowy:

           Wiesław Wysocki, Marek Borowski, Marek Kowalski, Erwin Bitner, Józef Kiziuk.

   -  przywiezienie Sztandaru z Piły   -   Grzegorz Rutkowski.

     
 

 
     
 

Sytuację finansową Koła przedstawia Skarbnik kol. Andrzej Wierzba.
Siedzący z prawej: Grzegorz Rutkowski i Witold Kowalski.

 
     

       Skarbnik Koła kol. Andrzej Wierzba poinformował uczestników, że kondycja finansowa Koła jest dobra. Wszystkie należności zostały uregulowane. Składek członkowskich nie opłacił jeden Kolega.

         Kolega Andrzej przedstawił też propozycję na Spotkanie Koleżeńskie w dniu 12 października o godz.17.30 w Klubie Brygady. Ustaloną składkę należy wpłacić kol. Andrzejowi Wierzbie do dnia 6-go października.

          W punkcie siódmym porządku zebrania kol. Grzegorz Rutkowski przedstawił sytuację kadrową w Zarządzie Koła, która przedstawia się następująco:

  -  Prezes Koła mjr Piotr Szymczak - po wypadku i złamanym kręgosłupie jest wyłączony z prac w Zarządzie;

  -  Sekretarz Koła chor. Maciej Smirnow zmarł 26 czerwca tego roku;

  -  kpt. Adam Drop zrezygnował z członkostwa w Kole; 

  -  kpt. Robert Nagrodzki przebywa za granicą

  -  mjr Józef Domińczak  aktualnie przygotowuje  się  do zabiegu  i  również  będzie  pauzował  w  pracach Zarządu.

         Kolega Grzegorz po przedstawieniu panującej sytuacji zaproponował, aby przemyśleć tę sprawę i na zebraniu listopadowym podjąć odpowiednie decyzje.

         Następnie prowadzący zebranie ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski przeszedł do następnego punktu porządku zebrania  -  złożenie życzeń Jubilatom, a byli to:

 ppłk  w st. spocz.  Józef  POSPIESZNY,  który  obchodził 85-tą rocznicę urodzin;

ppłk  w st. spocz.  Jerzy  MISZKOWICZ,  który  obchodził 70-tą rocznicę urodzin;

             
         
             
             
             

Grzegorz Rutkowski odczytał a następnie wręczył nadesłane życzenia Jubileuszowe od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile mjr w st. spocz. Zygmunta Jelińskiego.

         
     
         
  Życzenia Jubileuszowe odbiera ppłk Józef Pospieszny.   Życzenia Jubileuszowe odbiera ppłk Jerzy Miszkowicz.  
         

Grzegorz Rutkowski odczytał a następnie wręczył opracowane życzenia Jubileuszowe

 od Kolegów członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej.

             
         
       
             
 

Życzenia Jubileuszowe dla ppłk Józefa Pospiesznego.

 
             
         
       
             
 

Życzenia Jubileuszowe dla ppłk Jerzego Miszkowicza.

 
             
         
     
         
  Grzegorz Rutkowski wręcza życzenia Jubilatowi - Józefowi Pospiesznemu, z prawej Jubilat Jerzy Miszkowicz.   Grzegorz Rutkowski wręcza życzenia Jubilatowi - Jerzemu Miszkowiczowi, w środku Jubilat Józef  Pospieszny.  
         
     
         
  Pamiątkowe  zdjęcie  z  Jubilatami.
Od lewej: Józef Pospieszny, Grzegorz Rutkowski, Jerzy Miszkowicz.
  Jubilaci składają sobie życzenia.
Z lewej   Józef Pospieszny, z prawej Jerzy Miszkowicz.
 
         

Po złożonych życzeniach Jubilaci zaprosili uczestników

na lampkę szampana i poczęstowanie się wspaniałym tortem.

         
     
         
         

    Przed rozpoczęciem konsumpcji głos zabrał kol. płk Zdzisław Kępa, który w krótkim wystąpieniu podał przyczyny napisania książki "O żywieniu i zdrowiu", a polecając już jej III-ci tom  powiedział:

     "KOLEDZY! Dopiero u schyłku życia człowiek zaczyna zastanawiać się nad swoim zdrowiem i szuka przyczyn jego pogorszenia lub utraty. W młodości nie ma takiej potrzeby a i czasu na to brakuje. Człowiek młody jest zwykle zdrowy, silny, sprawny i sądzi, że takim zostanie zawsze. Refleksja przychodzi dopiero wtedy, gdy coś z tym zdrowiem zaczyna się dziać, a medycyna w swojej bezsilności rozkłada ręce…

        Nauki medyczne i żywieniowe nie na wszystkie pytania odpowiadają zgodnie z prawdą. Przecież farmacja i przemysł spożywczy to najwięksi potentaci finansowi na świecie, a doszły do swoich ogromnych fortun dzięki trosce o swoje sprawy a nie o nasze zdrowie. Jest to główny powód nie mówienia nam całej prawdy i ukrywania niektórych niewygodnych spraw.

        Są jednak ludzie mądrzy na tym świecie, którzy widzą różne nieprawidłowości wpływające niekorzystnie na nasze zdrowie, mówią  i  piszą o nich. Jednak słowa te nie są popularne, nie są powszechnie dostępne, gdyż niechętnie są publikowane, a autorzy często wyśmiewani lub tępieni. Trzeba ich więc szukać i pomagać upowszechniać różne ciekawe spostrzeżenia wśród większej ilości ludzi.

    I ja to właśnie robię w moich książkach.    A zmusiła mnie do tego niewiara  w  skuteczność  wpływu  medycyny na moje zdrowie.   A o braku tej skuteczności mogę powiedzieć po czternastokrotnym poddawaniu mnie narkozom na stołach operacyjnych. Zacząłem więc szukać przyczyn co jest źródłem moich dolegliwości i moich chorób. I znalazłem je!

     A nie chcąc tej pracy marnować, czy zachować tylko dla siebie, postanowiłem podzielić się nią z innymi.

     Człowiek jest tym, co zje – powiedział kiedyś ktoś mądry. Jeżeli tak, to nasze zdrowie w dużej mierze zależy od nas samych.  A jeżeli tak, to musimy na ten temat mieć niezakłamaną wiedzę, nie opartą na reklamach handlowych, a na badaniach naukowych odpowiedzialnych ludzi.

        Tę wiedzę starałem się zdobyć i ją opisuję. A jest ona niezwykle interesująca, często obala mity, którymi nas przez lata karmiono, np.:    -  Margaryna i oleje roślinne są najlepsze, bo nie zawierają cholesterolu,

     -   Mięso, masło i smalec szkodzą człowiekowi,

     -   Należy jeść nie więcej niż 2 jajka tygodniowo, bo podwyższają one cholesterol,

     -    Nadmiar cholesterolu powoduje choroby serca,       

     -    Węglowodany traktować jako odstawę pożywienia,

     -    Pijmy dużo mleka, jedzmy soję itd, itd.

       Dla naszego zdrowia czynić należy akurat odwrotnie!  O tych i o innych sprawach są właśnie moje książki. Niektóre tematy potraktowane są dość szeroko, bo warto im poświęcić więcej czasu, np. witaminom i minerałom, których rola była dotąd niedoceniana, czy też niektórym powszechnym chorobom.

        I jeszcze jedno. Jest to literatura trudna, toteż starałem się pisać ją najprostszym językiem, a trudniejsze pojęcia w zrozumiały  sposób wyjaśnić. Jak każda wiedza, tak i ta wymaga częstego zaglądania na odpowiednie strony i przypominania sobie interesujących nas fragmentów. Toteż najlepiej jest mieć ją stale w zasięgu ręki."

         
     
         
 

Kolega Zdzisław Kępa prezentuje III tom  swojej  książki. Po prawej siedzą: Władysław Czachor, Jerzy Kowal, Ireneusz Górko.

 
         

                         A teraz Jubilaci zapraszają na lampkę szampana i wspaniały tort.

     
 

 
     
 

Pani Bernadeta udziela krótkiego instruktażu naszym Jubilatom.

 
     
         
     
         
 

Nasz 85-latek Józef Pospieszny jako pierwszy rozpoczął dzielenie tortu.

 
         
     
         
  Następnie przekazał sprzęt młodszemu, bo 70-latkowi Jerzemu Miszkowiczowi
i z Panią Bernadetą obserwują Jego poczynania przy krojeniu tortu.
 
         

W dalszym podziale tortu wyręczyła Jubilatów Pani Bernadeta Piotrowska.

             
       
             
       
             
             
         
     
         
         
     
         
 

Uczestnicy zebrania przy lampce szampana i wspaniałym torcie.

 
         
     
         
 

Nasz fotoreporter Henryk Wlaź znalazł wreszcie chwilę, aby skonsumować porcję tortu i wypić kieliszek szampana.

 
         

Tym miłym akcentem zebranie zostało zakończone. Wniosków i pytań nie było. Kolega Grzegorz podziękował uczestnikom za przybycie, prosił o liczny udział w organizowanym Spotkaniu Koleżeńskim w dniu 12 października i w Mszy św. w dniu 24-go października.

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonał:                 Henryk Wlaź.