WALNE    Z E B R A N I E

Członków  Koła  nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

w Wałczu   -  22 listopada 2018 roku.

 

    Zebranie  Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  otworzył  Prezes  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak  słowami:

"KOLEDZY! Witam wszystkich zebranych bardzo serdecznie na ostatnim w tym roku Walnym Zebraniu naszego Koła,    szczególnie serdecznie witam naszych Seniorów, Honorowego Prezesa Koła, Jubilatów i Solenizantów.

    Na dzisiejszym zebraniu obecnych jest 33 członków, wobec powyższego zebranie nasze jest prawomocne.

    Dzisiejsze nasze zebranie rozpocznę od podziękowania - dziękuję organizatorom spotkania koleżeńskiego kolegom: Markowi  Borowskiemu  i  Andrzejowi  Wierzbie za świetne  przygotowanie spotkania, a uczestnikom za wspaniałą atmosferę w trakcie jego trwania.

    Teraz kilka słów na temat dalszego przebiegu zebrania. Złożymy życzenia imieninowe Solenizantom i urodzinowe Jubilatom, wykonamy wspólne zdjęcie, po nim Jubilaci zapraszają nas do konsumpcji Jubileuszowego tortu i na toast lampką szampana. Po tym uroczystym wstępie przystąpimy do realizacji naszego porządku zebrania, który przedstawia się następująco:

    1.  Zapoznanie członków Koła z Uchwałami ZG ZŻWP;
    2.  Komunikat ZG ZŻWP w sprawie ankiet RODO;   
    3.  Spotkanie opłatkowe - zaproszeni Goście, termin i składka;   
    4.  Propozycje do kalendarzowego planu zamierzeń na 2019 rok;
    5.  Zgłaszanie zmian nr telefonów do systemu powiadamiania;
    6.  Wolne wnioski."

Zaproponowany porządek zebrania po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji.

     
 

 
     
 

Prezes Koła nr 10  mjr  Piotr Szymczak wita zebranych uczestników i przedstawia porządek  zebrania.

 
     

Po przyjęciu porządku zebrania Prezes Koła poprosił o wystąpienie solenizantów, a byli to Koledzy:

st. chor. w st. spocz. Andrzej Wierzba, chor. rez. Artur Glejzer, mł. chor. w st. spocz. Tadeusz Kuźmiński, płk rez. Andrzej Stec i płk  w st. spocz. Zdzisław Kępa.

     
 

 
     
 

Solenizanci wystąpili po odbiór życzeń.
Andrzej  Wierzba,  Artur  Glejzer,  Tadeusz  Kuźmiński,  Andrzej  Stec,  Zdzisław  Kępa.

 
     
             
       
             
  Prezes Koła nr 10 mjr Piotr Szymczak odczytał  treść  życzeń  imieninowych, a  następnie wręczył je solenizantom.   Życzenia odebrał Tadeusz Kuźmiński.   Życzenia odbiera Andrzej Stec, obok Zdzisław  Kępa.  
             
     
 

 
     
 

Po wręczeniu życzeń pamiątkowe zdjęcie z Prezesem Koła.
Od lewej: Piotr Szymczak,  Andrzej  Wierzba,  Artur  Glejzer,  Tadeusz  Kuźmiński,  Andrzej  Stec,  Zdzisław  Kępa..

 
     

Następnie Prezes Koła poprosił o wystąpienie dzisiejszych

Jubilatów -70-ciolatków:

kpt. w st. spocz. Władysława Czachora, st. chor. w st. spocz. Szczepana Grzelczaka, mł. chor. w st. spocz. Tadeusza Kuźmińskiego.

     
 

 
     
 

Sekretarz Koła Nr 10 Andrzej Stec odczytuje treść życzeń skierowanych do Jubilatów,  którzy ukończyli 70 lat:
Władysława Czachora, Szczepana Grzelczaka i Tadeusza Kuźmińskiego.

 
     
                 
         
                 
  Po odczytaniu treści życzeń Prezes Koła Piotr Szymczak wręczył je Jubilatowi  Tadeuszowi  Kuźmińskiemu.   Życzenia Jubileuszowe nadesłane od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile
mjr Zygmunta Jelińskiego oraz przygotowane życzenia od członków naszego Koła.
 
                 
         
                 
  Prezes Koła Nr 10 Piotr Szymczak wręcza  życzenia Jubileuszowe  Szczepanowi  Grzelczakowi.   Życzenia Jubileuszowe nadesłane od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile
mjr Zygmunta Jelińskiego oraz przygotowane życzenia od członków naszego Koła.
 
                 
         
                 
  Prezes Koła Nr 10 Piotr Szymczak wręcza  życzenia Jubileuszowe Władysławowi  Czachorowi.   Życzenia Jubileuszowe nadesłane od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile
mjr Zygmunta Jelińskiego oraz przygotowane życzenia od członków naszego Koła.
 
                 
             
       
             
  Prezes Koła Piotr  Szymczak wręcza Jubilatowi Władysławowi Czachorowi wiązankę kwiatów.   Wiązankę kwiatów wręcza Jubilatowi Szczepanowi Grzelczakowi Prezes Koła Piotr Szymczak.   Z rąk Prezesa Koła Piotra Szymczaka wiązankę kwiatów otrzymuje Jubilat Tadeusz Kuźmiński.  
             
     
 

 

 
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie z Jubilatami:  Sekretarz Koła nr 10 Andrzej Stec, 70-ciolatkowie:  Władysław Czachor,   Szczepan Grzelczak,  Tadeusz Kuźmiński, Prezes Koła Nr 10  Piotr  Szymczak.

 
     
     

Po przyjęciu życzeń Jubilaci poprosili wszystkich uczestników do wspólnego pamiątkowego zdjęcia, a po jego wykonaniu do konsumpcji wspaniałego Jubileuszowego tortu i wypicia tradycyjnej lampki szampana.

     
 

 
     
 

1-szy rząd Jubilaci od lewej:  Władysław  Czachor,   Szczepan  Grzelczak,  Tadeusz  Kuźmiński; 2-gi rząd od lewej: Lechosław Siejak, Krzysztof Ślusarczyk, Józef Domińczak, Ireneusz Górko, Jan Ciosek, Bogdan Mikołajczak,  Ryszard Koniecko, Marek Borowski,  Zdzisław Kępa,  Krzysztof Kucapski,  Henryk Wlaź,  Jan Kuśmierek; 3-ci rząd od lewej:  Marek Kowalski, Jerzy Miszkowicz, Jerzy Michno, Kazimierz Dejewski, Mieczysław Fryza, Andrzej Stec, Artur Glejzer, Grzegorz Rutkowski, Jan Frelkowski; 4-ty rząd od lewej: Marek Lewandowski, Erwin Bittner, Ryszard Włodarek, Józef Kozłowski, Andrzej Wierzba, Henryk Kędzierski, Piotr Szymczak, Marek Kiersztyn, Jerzy  Sroka.

 
     
         
     
         
  Wspaniały Jubileuszowy tort.   Jubilaci zapraszają do konsumpcji tortu i na symboliczną lampkę szampana. Szczepan Grzelczak, Tadeusz Kuźmiński, Władysław Czachor.  
         
     
 

 
     
 

Krótkiego instruktażu do podziału tortu udzieliła  Jubilatom Pani Bernadeta Piotrowska.

 
     
     
     
             
       
             
  Jako pierwszy podjął się podziału toru Jubilat  -  Tadeusz  Kuźmiński.   Następnie do krojenia przystąpił drugi Jubilat  -  Władysław Czachor.   Jako trzeci do krojenia przystąpił Jubilat   -   Szczepan Grzelczak.  
             

Przy dalszym podziale tortu naszym Jubilatom  przyszła z pomocą Pani Bernadeta Piotrowska.

             
       
             
  Ireneusz Górko pomaga również przy roznoszeniu porcji toru.   Na odbiór porcji tortu oczekują: Marek Lewandowski, Marek Kowalski, Andrzej Stec i Jerzy Miszkowicz.   Kolega Jerzy Miszkowicz już odbiera. Za Nim oczekują: Ireneusz Górko, Kazimierz Dejewski, Mieczysław Fryza.  
             
       
             
  Na odbiór porcji tortu oczekują: Krzysztof Ślusarczyk, Andrzej Wierzba, Szczepan Grzelczak.   Porcje tortu odbiera Jan Ciosek, za Nim oczekuje Szczepan Grzelczak.   Porcje tortu odbiera Marek Borowski, a oczekują w kolejce Marek Kiersztyn i Erwin Bittner.  
             
     
 

 
     
 

Koledzy przed realizacją wzniesionego toastu odśpiewali  Jubilatom  -  STO LAT.

 
     
 

 
     
 

Po tak miłym rozpoczęciu zebrania Prezes Koła Piotr Szymczak przystąpił do jego dalszej realizacji zgodnie z przyjętym porządkiem.Udzielił głosu Sekretarzowi Koła Koledze Andrzejowi Stecowi.

 
     
 

 
     
 

Głos zabiera Sekretarz Koła  kol. Andrzej Stec.

 
     

    Sekretarz  Koła Andrzej Stec w swoim wystąpieniu zapoznał zgromadzonych o podjętych Uchwałach Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

    Uchwała 15/X/2018  Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia medalu okolicznościowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

    Uchwała 16/X/2018  Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia medalu "Zasłużony Działacz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego".

    W dalszej części zapoznał uczestników z Pismem Sekretarza Generalnego ZG Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk w st. spocz. Henryka Budzyńskiego dotyczące:  interpretacji postanowień rozporządzenia RODO.

    Po  zapoznaniu  z  pismem  wszyscy obecni  na zebraniu  członkowie Koła otrzymali do własnoręcznego podpisania: "Zgodę na przetwarzanie danych osobowych".

         
     
         
  Głos zabiera kol. Marek Kiersztyn.  
         

    W dyskusji na temat uwarunkowań związanych z RODO zabrał głos Kolega Marek Kiersztyn, który jest odpowiedzialny za prowadzenie naszej strony internetowej. 

    Zwrócił On uwagę na problem publikacji opisów naszych spotkań i zebrań na naszej stronie internetowej. Poprosił Zarząd Koła o  wyjaśnienie tego problemu i zalegalizowanie zamieszczanych publikacji zawierających wizerunki i nazwiska członków Koła jak również i osób zapraszanych.

     
 

 
     
 

Głos na temat RODO zabrał kol. Jerzy Sroka.

 
     

Kolega Jerzy Sroka zabierając głos w dyskusji przytoczył:

      Art. 81   Ochrona wizerunku - Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

   1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

   2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

     Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, rozpowszechnianie wizerunku osoby, która jest jedną z wielu osób na danym zdjęciu, a takie bez wątpienia są zdjęcia z imprezy, w której uczestniczyło ponad 70 tysięcy osób, nie wymaga zezwolenia. W konsekwencji takie fotografie nie podlegają w ogóle pod RODO.

Wycofanie zgody  na rozpowszechnianie wizerunku w takiej  osobliwej formie, jaką jest naklejenie kropki na czoło, nie jest wiążące dla organizatorów wydarzenia.

    W takim wypadku ewentualne wycięcie bądź zamazanie wizerunków takich osób jest niczym innym, jak gestem dobrej woli organizatorów. W tym wypadku RODO nic nie zmieni.

     
 

 
     
 

Członkowie Koła - uczestnicy zabrania.

 
     

    W dalszej części Prezes Koła Piotr Szymczak przystąpił do realizacji następnych punktów porządku zebrania.

     Poinformował zebranych, że Spotkanie Opłatkowe odbędzie się w dniu 18 grudnia o godz. 18.30 w sali Klubu. Składka wynosi 30 zł i należy ją wpłacić do dnia 5 grudnia na konto lub bezpośrednio do Skarbnika Koła. Poprosił Kolegów, aby licznie wzięli udział w tym spotkaniu.

    Zwrócił się również z prośbą o zgłaszanie propozycji do kalendarzowego planu zamierzeń na 2019 rok. W dniu 11 grudnia jest planowane posiedzenie Zarządu Koła i przedstawione propozycje zostały by rozpatrzone.

    Poruszył również bardzo ważną sprawę,  aby Koledzy zgłaszali do Zarządu Koła  wszelkie zmiany związane ze zmianą numerów telefonów.  Jest to potrzebne do uaktualniania na bieżąco systemu powiadamiania.

     
 

 
     
 

Głos zabiera kol. Marek Borowski.

 
     

W wolnych wnioskach zabrał głos kol. Marek Borowski:

         "Moje pytanie do Zarządu Koła jest kontynuacją poruszonego problemu na  zebraniu  w  listopadzie  2017 roku,  a dotyczy: czy  i  co Zarząd  zrobił  w celu pozyskiwania na działalność statutową środków  -  dotacji  z Urzędu Miasta i  Starostwa, oraz na programy z funduszy unijnych?.

         Takie działania podejmują stowarzyszenia i organizacje pozarządowe i otrzymują dodatkowe środki na działalność statutową.  Piszą programy na pozyskanie dotacji ze środków unijnych, na realizację celów i zadań statutowych, co bardzo im ułatwia i uatrakcyjnia działalność statutową.

         Należy przypomnieć, że ewentualnie  pozyskane środki nie muszą być wydatkowane  tylko na potrzeby członków organizacji, która ubiega się o dotacje."

     
 

 
     
 

Sekretarz Koła kol. Andrzej Stec.

 
     

Do pytania kol Marka Borowskiego odniósł się Sekretarz Koła kol. Andrzej Stec odpowiadając:

     "W tym roku razem z kolegą Andrzejem Wierzbą pracowaliśmy w Urzędzie Miasta w zespole, który oceniał wnioski o dofinansowanie składane przez stowarzyszenia. Pozwoliło to na poznanie mechanizmów oceny, a także sposobów pisania stosownych wniosków.   Pozyskaliśmy  także  wzory tego  typu dokumentów. I mam nadzieję, że w roku przyszłym wykorzystując także pomoc wszystkich kolegów  z Koła będziemy w stanie  złożyć stosowne  wnioski  pod  warunkiem, że Miasto ogłosi konkursy dotyczące obszarów, które mieszczą się w naszej statutowej działalności."

          Poza tym Sekretarz Koła poprosił, aby wszyscy koledzy włączyli się w planowany proces pozyskiwania środków.

     
 

 
     
 

W końcu i fotoreporter Henryk Wlaź (ten w czerwonym krawacie) zasłużył na chwilę odpoczynku.

 
     
 

 
     
 

Prezes Koła Piotr Szymczak zakończył dzisiejsze zebranie.

 
     

    Na zakończenie zebrania Prezes Koła Piotr Szymczak powiedział:

     "Koledzy dziękuję wszystkim za przybycie, za czynny udział w dzisiejszym zebraniu. Proszę powiadomić Kolegów nieobecnych o podpisaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Proszę o liczne wzięcie udziału w Spotkaniu Opłatkowym.

         Naszym dzisiejszym Jubilatom i Solenizantom jeszcze raz życzę dużo zdrowia."

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonali:                Henryk Wlaź.