WALNE    Z E B R A N I E

Członków  Koła  nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

26 września 2019 roku

    Zebranie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej otworzył Prezes mjr w st. spocz. Piotr Szymczak słowami:

    "KOLEDZY!  Witam Was na naszym trzecim w tym roku zebraniu naszego Koła. Nie wiem jeszcze jaka jest przyczyna, że jest tak mała frekwencja (obecnych jest nas tylko 21) .

    Witam Honorowego Prezesa naszego Koła Kolegę Bogdana Mikołajczaka i zapraszam do stołu prezydialnego. Witam naszego seniora  Kolegę Zdzisława Kępę, witam jeszcze raz wszystkich obecnych. 

W dniu dzisiejszym proponuję następujący porządek zebrania:

1.  Przywitanie Kolegów przybyłych na zebranie;
2.  Zapoznanie z frekwencją;
3.  Wspomnienie o zmarłych Kolegach: kpt. Marek  ŻUK  i  st. chor. sztab. Roman  JAROSZ;
4.  Wręczenie Listu Gratulacyjnego i życzeń imieninowych;
5.  Omówienie organizacji "Spotkania Koleżeńskiego" w dniu 11.10.2019 r.;
6.  Omówienie przygotowania Mszy Świętej za zmarłych Kolegów;
               (zaproszenia, Poczet Sztandarowy, przywiezienie Sztandaru z Piły);
7.  Omówienie przygotowania do odwiedzin grobów zmarłych Kolegów;
8.  Wolne wnioski.
  

Czy ktoś z Kolegów chciałby coś dodać do przedstawionego porządku zebrania?"

Do proponowanego porządku zebrania nie zgłoszono innych propozycji po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji.

     
 

 
     
 

Prezes Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak wita przybyłych na zebranie.

 
     

Wspominając zmarłych Kolegów Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak powiedział:

          "Koledzy! 

    W dniu 13 sierpnia 2019 roku w Pile zmarł Kolega kpt. Marek Michał ŻUK - miał 58 lat.

Oficer oświatowo-wychowawczy 3 batalionu łączności w 2 Brygadzie Łączności w Wałczu. Od 19 stycznia 1998 roku służył w Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile.

Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Pile.

     
 

 
 
 

Prezes  mjr  w st. spocz. Piotr  Szymczak wspomina zmarłych Kolegów.
Z lewej Honorowy Prezes Koła nr 10 ppłk w st. spocz. Bogdan Mikołajczak.

 
     

                 W dniu 17 sierpnia 2019 roku w Wałczu zmarł Kolega  st. chor. sztab. Roman  JAROSZ - miał 57 lat.

    Długoletni żołnierz 2 Brygady Łączności w Wałczu. Dowódca radiolinii operacyjnej batalionu radioliniowo-kablowego.

    Ostatnio w 100 batalionie łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia korpusu Północny-Wschód pełnił obowiązki dowódcy plutonu łączności.

                                                             Spoczął w Wałczu na Cmentarzu Dolne Miasto.

Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie "CHWILĄ CISZY" zmarłych Kolegów."

         
     
   
  Uczestnicy zebrania  "CHWILĄ  CISZY" uczcili  pamięć  zmarłych: kpt.  Marka  Michała  Żuka  i  st. chor. sztab. Romana  Jarosza.   Mł. chor. w st. spocz. Józef Kozłowski
zagrał  melodię  "ŚPIJ  KOLEGO".
 
         
             
       
   
  Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak poprosił o wystąpienie Kolegę ppłk w st. spocz. Jerzego Kowala, który został wyróżniony Listem Gratulacyjnym, odczytał jego treść i wręczył wyróżnionemu.
(Kol. Jerzy Kowal został wyróżniony w miesiącu czerwcu jednak z przyczyn obiektywnych nie mógł go wcześniej odebrać.)
 
             

    Następnie  Prezes Koła poprosił o wystąpienie Kolegów,  którzy  w  najbliższym czasie będą obchodzili swoje imieniny a byli to:  ppłk w st. spocz. Bogdan Mikołajczak   i  chor. rez. Artur Glejzer. Odczytał treść przygotowanych życzeń i wręczył je Kolegom.

     
 

 
 
 

Piotr Szymczak  odczytuje  treść  życzeń.
Z lewej:  chor. rez. Artur Glejzer   i   ppłk w st. spocz. Bogdan Mikołajczak.

 
     
         
     
   
  Życzenia imieninowe odbiera ppłk w st. spocz. Bogdan Mikołajczak.   Życzenia imieninowe odbiera chor. rez. Artur Glejzer.  
         
     
 

 
 
 

Pamiątkowe zdjęcie z Prezesem Koła nr 10 mjr w st. spocz. Piotrem Szymczakiem.
Z lewej chor. rez. Artur Glejzer, z prawej ppłk w st. spocz. Bogdan Mikołajczak.

 
     

      Prezes Koła Piotr Szymczak przystąpił do omawiania następnych punktów porządku zebrania:

    Organizacji  "Spotkania Koleżeńskiego"  w dniu 11 października 2019 roku podjął się Skarbnik  Koła Andrzej Wierzba wspólnie z Kolegą Markiem Borowskim. Prosił jednocześnie, aby ustaloną składkę wpłacić bezpośrednio do skarbnika lub na konto Koła zaznaczając "Spotkanie"  do dnia 7 października.

         
     
   
  Prezes mjr w st. spocz. Piotr  Szymczak omawia następne punkty porządku zebrania.
Z lewej Honorowy Prezes Koła nr 10
ppłk w st. spocz. Bogdan Mikołajczak.
  Od  lewej  siedzą: Grzegorz Rutkowski, Józef Domińczak, Erwin Bittner, Jan Ciosek, Andrzej Wierzba, Krzysztof Ślusarczyk,  Jerzy Miszkowicz,  Roman Jurkiewicz,  Jan Frelkowski, Jan Kuśmierek, Józef Suchodolski, Roman Jaworek.  
         
     
   
  Od lewej: Roman Jurkiewicz, Jan Frelkowski, Jan Kuśmierek, Józef Suchodolski. W tle na mównicy Prezes Koła Piotr Szymczak.   Skarbnik  Koła  Andrzej  Wierzba, Krzysztof Ślusarczyk, Jerzy Miszkowicz.  
         

    W następnym punkcie porządku zebrania Prezes Koła Piotr Szymczak przypomniał uczestnikom o Mszy Świętej za zmarłych Kolegów, która odprawiona będzie w dniu 22 października 2019 roku  oraz o odwiedzeniu grobów zmarłych Kolegów i zapaleniu zniczy na Ich grobach.

    Organizacją  tych  przedsięwzięć   jak   każdego  roku  zobowiązał  się  zająć  kol. Grzegorz  Rutkowski.  Opracuje  zaproszenia   i  z  Kolegami:   Henrykiem Wlaziem  i  Waldemarem Michalakiem  dostarczy do zainteresowanych rodzin.  Przygotuje  również  dane o zmarłych  Kolegach, aby wyświetlić w trakcie Mszy Świętej.

    Zakupu zniczy podjął się kol. Andrzej Wierzba, a do wykonania opisów zobowiązał się kol. Grzegorz Rutkowski. Termin odwiedzenia grobów będzie zależał od pogody i czasu wolnego Kolegów.

    Jak każdego roku, tak i teraz  Kolega Józef  Kozłowski zobowiązał się do zorganizowania grupy Kolegów z byłej Orkiestry Garnizonowej do uświetnienia Mszy św.

    Do Pocztu Sztandarowego zgłosili się: mł. chor. Jan Frelkowski, chor. Artur Glejzer i st. chor. sztab. Jerzy Michno, którzy zobowiązali się wystąpić w mundurach. Jako rezerwowy zgłosił się kol. Roman Jurkiewicz.

    Sztandar Zarządu Rejonowego z Piły przywiezie i odwiezie Skarbnik Koła kol. Andrzej Wierzba.

         
     
   
  Józef Kozłowski  i  Szczepan Grzelczak.   Grzegorz Rutkowski, Józef Domińczak, Jerzy Kowal,  Jan Ciosek.  
         
     
 

 
 
 

Tyłem Roman Jurkiewicz, Andrzej Wierzba,  Krzysztof Ślusarczyk,  Jerzy Miszkowicz, Artur Glejzer, Kazimierz Dejewski.

 
     

    Po omówieniu wszystkich punktów porządku zebrania nikt z obecnych nie zgłaszał żadnych wniosków, nie było również żadnych pytań.  Prezes Koła Piotr Szymczak  kończąc  zebranie podziękował uczestnikom  za  przybycie i prosił Kolegów,  aby jak najliczniej wzięli udział w organizowanych przez nas przedsięwzięciach. Poprosił również, aby powiadomić o tym Kolegów, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w naszym dzisiejszym zebraniu.

    Po  zakończonym  zebraniu  nasz  fotograf  wykonał  jeszcze  kilka  pamiątkowych  zdjęć  z  Kolegami.

         
     
   
  Roman Jaworek, Henryk Wlaź, Andrzej Wierzba.   Roman Jurkiewicz, Jan Frelkowski, Henryk Wlaź, Józef Suchodolski.  
         
     
   
  Józef Kozłowski, Henryk Wlaź, Szczepan Grzelczak.   Grzegorz Maksymowicz, Artur Glejzer, Henryk Wlaź, Kazimierz Dejewski.  
         
     
   
  Grzegorz Rutkowski,  Józef Domińczak, Jerzy Kowal, Henryk Wlaź, Jan Ciosek, Bogdan Mikołajczak, Zdzisław Kępa.   Jerzy Kowal,  Jan Ciosek, Bogdan Mikołajczak, Zdzisław Kępa, Henryk Wlaź,  Piotr Szymczak, Andrzej Wierzba, Grzegorz Maksymowicz.  
         
     
   
  Henryk Wlaź  i  Piotr Szymczak.   Jan Kuśmierek,  Henryk Wlaź, Józef Suchodolski.  
         

    Na następne zebranie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zapraszamy 21 listopada 2019 roku.

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonali:                Henryk Wlaź.