WALNE    Z E B R A N I E  

                 Członków  Koła  nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu

21 listopada 2019 roku.

 

 

    Zebranie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej otworzył Prezes mjr w st. spocz. Piotr Szymczak słowami:

    "Witam Was na naszym ostatnim w tym roku zebraniu sprawozdawczym naszego Koła. Obecnych w dniu dzisiejszym jest 40 członków. Szczególnie serdecznie witam przybyłych Gości w osobach:

- Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile Pana mjr rez. Zygmunta JELIŃSKIEGO;

- Wiceprezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile d/s obronnych Pana płk w st. spocz. Wacława STĘPYRĘ;

- Proboszcza Wojskowej Parafii Garnizonowej p.w. św. Franciszka z Asyżu  ks. ppłk Witolda KURKA;

- Starszą operator z 100 batalionu łączności Panią  st. kpr. Katarzynę BOŚKA;

- Instruktora Sekcji Komunikacji Społecznej 100 batalionu łączności Pana  mł. chor. Jacka BOROWSKIEGO.

    Witam naszych seniorów: Zdzisława KĘPĘ i Erwina BITTNERA, witam jeszcze raz wszystkich obecnych. 

     
 

 
     
 

Prezes Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej mjr w st. spocz. Piotr Szymczak wita przybyłych na zebranie.
Siedzą od lewej: ks. ppłk Witold Kurek, mjr rez. Zygmunt Jeliński, płk w st. spocz. Wacław Stępyra.

 
     

    W dniu dzisiejszym proponuję następujący porządek zebrania - zebranie planujemy podzielić na dwie części:

     Część I:

       1.  Wspomnienie zmarłych Kolegów:

                  - st. chor. sztab. Wiesława Andrzeja Smutka  i  chor. Ryszarda Blindera;

       2.  Wręczenie odznaczeń i wyróżnień;

                  -  Zarządu Głównego  ZŻWP  i  Zarządu Rejonowego -  medale, odznaki i dyplomy

       3.  Wręczenie życzeń urodzinowych z okazji:   75-tej rocznicy, 70-tej rocznicy i 65-tej rocznicy;

       4.  Wręczenie życzeń imieninowych: Andrzejom, Zdzisławowi, Tadeuszowi i Romanowi;

       5.  Wykonanie zbiorowego zdjęcia.

krótka przerwa

    Część II

       6.  Sprawozdanie z działalności Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP

                - wystąpienie Sekretarza kol. Andrzeja Steca; - wystąpienie Skarbnika kol. Andrzeja Wierzby;  

       7.  Udzielenie absolutorium Zarządowi Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZZWP;

       8.  Omówienie Spotkania Opłatkowego ;

       9.  Wolne wnioski.

   KOLEDZY!  Czy macie jakieś inne propozycje do dzisiejszego porządku zebrania?"

   Do proponowanego porządku zebrania nie zgłoszono innych propozycji po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji.

     
 

 
     
 

Ppłk  w st. spocz. Grzegorz Rutkowski wspomina zmarłych Kolegów.

 
     

Wspominając zmarłych Kolegów  ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski powiedział:

    "W dniu 28 września 2019 roku zmarł w Wałczu w wieku 72 lat  chorąży  Ryszard  BLINDER

    Kolega  Ryszard urodził się  02 stycznia 1947 roku  w  Wałczu.   Tu ukończył Szkołę Podstawową  i  Zasadniczą Szkołę Zawodową. Następnie swoje kroki skierował do Podoficerskiej Szkoły Wojsk Łączności  w  Legnicy  i  po  jej ukończeniu  rozpoczął  służbę zawodową w 1 pułku łączności w Wałczu, a następnie po reorganizacji w 2 Brygadzie Łączności.

    Przez cały okres zawodowej służby wojskowej  pracował  jako kancelista, przez wiele lat Kierownik Tajnej Kancelarii w 2 Brygadzie Łączności. W 1984 roku zakończył służbę wojskową i po odejściu do rezerwy rozpoczął prywatną działalność gospodarczą.

    Ceremonia  pogrzebowa  rozpoczęła  się   w  dniu  02 października 2019  roku  Mszą Świętą w intencji zmarłego RYSZARDA w Kościele p.w. św. Antoniego w  Wałczu. Dalszy przebieg ceremonii pogrzebowej,  gdzie złożono prochy zmarłego Ryszarda odbył się na Cmentarzu Komunalnym Wałcz-Dolne Miasto.

                     Żegnaj Ryszardzie!       Cześć Twojej Pamięci!"

     
 

 
     
 

Uczestnicy zebrania w skupieniu słuchają wspomnienia o zmarłych.

 
     

W dniu 17 października 2019 roku zmarł w Wałczu  w  wieku 76 lat starszy chorąży sztabowy Wiesław Andrzej SMUTEK

     Kolega Wiesław urodził się 14 listopada 1943 roku w Dęblinie, tam ukończył Szkołę Podstawową, a następnie Zasadniczą Szkołę Zawodową. Jako wyróżniający się uczeń skierowany został na kurs mistrzowski krawiectwa  i po jego zakończeniu został zatrudniony jako pracownik wojska w Wojskowych Zakładach Lotniczych przy Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie.

         W 1965 roku rozpoczął służbę wojskową  w 5 pułku łączności w Warszawie jako elew  w Szkole Podoficerskiej.  W tym samym roku nastąpiła dyslokacja jednostki z Warszawy do Wałcza i Wiesław dalszą służbę wojskową kontynuował w Wałczu.

           Po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej w 1966 roku  został skierowany na dowódcę centrali telegraficznej w II batalionie dowodzenia. W 1967 roku objął stanowisko szefa kompanii  w  batalionie  KSD (Kwatermistrzowskiego Stanowiska Dowodzenia) w kompanii 18.

         W 1976 roku po przeformowaniu  1 pułku łączności  w  2 Brygadę Łączności,   kolega  Wiesław Smutek  został  wyznaczony na stanowisko szefa 1 kompanii w batalionie szkolnym. Obowiązki na tym stanowisku pełnił do końca swojej służby wojskowej.

    W 1998 roku po 33 latach nienagannej służby odszedł do rezerwy.

    W 2011 roku Wiesław został zatrudniony jako pracownik cywilny wojska w sekcji wychowawczej 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Pracował na tym stanowisku do 2016 roku.

    Od 14 września 2007 roku członek naszego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  i  do ostatnich dni o ile zdrowie pozwalało spotykał się z nami i uczestniczył w organizowanych przedsięwzięciach.

    Ceremonia  pogrzebowa rozpoczęła się w dniu 21 października 2019  roku Mszą Świętą w intencji zmarłego WIESŁAWA w Kościele Garnizonowym w Wałczu,  którą celebrował Proboszcz Parafii Wojskowej  ks. ppłk Witold Kurek.   Dalszy przebieg ceremonii pogrzebowej,  odbył się na Cmentarzu Komunalnym Wałcz-Chrząstkowo, w której wielu naszych kolegów uczestniczyło.

    W imieniu Kolegów  i  uczestników  ceremonii pogrzebowej słowa pożegnania  wygłosił Jego wieloletni przełożony wówczas Oficer Wychowawczy mjr Jerzy MILER, który powiedział na zakończenie:

    "Twoi Koledzy z lat służby wojskowej i naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej żegnają Cię z bólem, a pamięć o Tobie - przyzwoitym człowieku pozostanie w naszej pamięci."

                   Cześć Twojej Pamięci. Niech Ci Wałecka Ziemia lekką będzie"

     
 

 
     
 

Uczestnicy zebrania  "CHWILĄ  CISZY"   uczcili  pamięć  zmarłych:
chor. Ryszarda Blindera i  st. chor. sztab. Wiesława Andrzeja Smutka.
Mł. chor. w st. spocz. Józef Kozłowski zagrał  melodię  "ŚPIJ  KOLEGO".

 
     

Po uczczeniu pamięci zmarłych Kolegów wystąpił Wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile d/s obronnych Pan płk w st. spocz. Wacław STĘPYRA.

     
 

 
     
 

Płk w st. spocz. Wacław Stępyra odczytuje treść
Uchwały nr 1/XI/2019 ZR ZŻWP w Pile z dnia 08.11.2019 r.

 
     

 

         
 

 

NA WNIOSEK ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W PILE

UCHWAŁĄ NR10/2019/K

KAPITUŁY KRZYŻA ZWIĄZKU I ODZNAKI HONOROWEJ
ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP z dnia 15.10.2019 r.

mjr w st. spocz. Piotr  SZYMCZAK

został  odznaczony

"ZŁOTYM  KRZYŻEM
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO"

 
         
         
         
     
         
 

Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak został odznaczony "Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego".

 
         
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie z odznaczonym.
Płk w st. spocz. Wacław Stępyra, mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, mjr rez. Zygmunt Jeliński.

 
     

 

         
 

 

PREZYDIUM  ZARZĄDU  GŁÓWNEGO  ZŻWP

UCHWAŁĄ  NR15/2019/K z dnia 15.10.2019 r.

niżej wymienieni członkowie Związku Zarządu Rejonowego w Pile zostali wyróżnieni:

SREBRNYM "MEDALEM ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA ZŻWP":

ppłk w st. spocz. Grzegorz RUTKOWSKI;

mł. chor. w st. spocz. Henryk WLAŹ.

 
         
         
     
         
  Medalem odznaczany jest ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski.   Medalem  odznaczony został mł. chor. w st. spocz. Henryk Wlaź.  
         
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie z odznaczonymi.
Mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, płk w st. spocz. Wacław Stępyra, ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski, mł. chor. w st. spocz. Henryk Wlaź, mjr rez. Zygmunt Jeliński.

 
     
             
 

  UCHWAŁĄ NR10/2019/K KAPITUŁY ODZNAKI

"ZA ZASŁUGI DLA ZŻWP"z dnia 15.10.2019 r.  zostali wyróżnieni:

"ODZNAKĄ HONOROWĄ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO":

ppłk w st. spocz.  Wiesław  WYSOCKI;
st. chor. w st. spocz.  Józef  SUCHODOLSKI;
ks. ppłk  Witold  KUREK;
mł. chor.  Jacek  BOROWSKI;
st. kpr.  Katarzyna  BOŚKA.

 

 
           
             

"ODZNAKĘ HONOROWĄ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO" -  odbierają

             
             
  ks. ppłk Witold KUREK   mł. chor. Jacek BOROWSKI   st. kpr. Katarzyna BOŚKA  
         
     
         
  ppłk w st. spocz. Wiesław WYSOCKI   st. chor. w st. spocz. Józef SUCHODOLSKI  
         
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie z wyróżnionymi.
Mjr w st. spocz. Piotr Szymczak,
płk w st. spocz. Wacław Stępyra, ks. ppłk Witold Kurek, mł. chor. Jacek Borowski, st. kpr. Katarzyna Bośka, ppłk  w st. spocz. Wiesław Wysocki, st. chor. w st. spocz. Józef Suchodolski, mjr rez. Zygmunt Jeliński.

 
     
             
     

DYPLOMEM  UZNANIA

ZARZĄD  GŁÓWNY
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

wyróżnił:

ppłk w st. spocz. Jana CIOSKA;
mjr w st. spocz. Ireneusza GÓRKĘ;
st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzego MICHNĘ;
mł. chor. w st. spocz. Jana FRELKOWSKIEGO.

 

     
 

   

 
           
             
         
     
         
  DYPLOM  UZNANIA  odbiera
mjr w st. spocz. Ireneusz GÓRKO
  DYPLOM  UZNANIA  odbiera
st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy MICHNO
 
         
     
         
  DYPLOM  UZNANIA  odbiera
ppłk w st. spocz. Jan  CIOSEK
  DYPLOM  UZNANIA  odbiera
mł. chor. w st. spocz. Jan FRELKOWSKI
 
         
     
 

 
     
 

Pamiątkowe  zdjęcie z  wyróżnionymi.
P
łk w st. spocz. Wacław Stępyra, mjr w st. spocz. Ireneusz Górko, st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Michno, ppłk w st. spocz. Jan Ciosek, mł. chor. w st. spocz. Jan Frelkowski, mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, mjr rez. Zygmunt Jeliński.

 
     
             
     

DYPLOMEM  UZNANIA

ZARZĄD  REJONOWY
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
wyróżnił:

kpt. rez.  Krzysztof  ŚLUSARCZYKA;st. chor. sztab. w st. spocz. Szczepan  GRZELCZAKA;st. chor. w st. spocz.  Erwin  BITTNERA;chor. w st. spocz.  Jan  GOLONKĘ.

     
 

   

 
           
 

Płk w st. spocz. Wacław Stępyra
odczytał treść DYPLOMU  UZNANIA.

       
             
         
     
         
  DYPLOMU  UZNANIA  odbiera
kpt. rez. Krzysztof ŚLUSARCZYK
  DYPLOMU  UZNANIA  odbiera
st. chor. sztab. w st. spocz. Szczepan GRZELCZAK
 
         
     
         
  DYPLOMU  UZNANIA  odbiera
st. chor. w st. spocz. Erwin BITTNER
  DYPLOMU  UZNANIA  odbiera
chor. w st. spocz. Jan GOLONKA
 
         
     

 

 
     

Pamiątkowe zdjęcie z wyróżnionymi.
P
łk w st. spocz. Wacław Stępyra, kpt. rez. Krzysztof Ślusarczyk, st. chor. sztab. w st. spocz. Szczepan Grzelczak, st. chor. w st. spocz. Erwin Bittner, chor. w st. spocz. Jan Golonka, mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, mjr rez. Zygmunt Jeliński.

     

Po wręczonych wyróżnieniach Prezes Koła  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak poprosił o wystąpienie Jubilatów:

 st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzego POSZEPCZYŃSKIEGO (70 lat)

 kpt. w st. spocz. Czesława DOBRZAŃSKIEGO (75 lat) 

st. chor. w st. spocz. Józefa SUCHODOLSKIEGO (75 lat)

     
 

 
     
 

Jubilaci - 70 i 75 lat 
stoją od lewej: st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Poszepczyński, kpt. w st. spocz. Czesław Dobrzański, st. chor. w st. spocz. Józef Suchodolski.

 
     
 

 
     
 

Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak odczytał treść życzeń do poszczególnych Jubilatów, a następnie przystąpił do ich wręczenia.

 
     
 

 
     
 

Życzenia i gratulacje odbiera Jubilat siedemdziesięciolatek st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Poszepczyński.

 
     
         
     
         
  Życzenia Jubileuszowe nadesłane od Prezesa ZR Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  w Pile mjr rez. Zygmunta Jelińskiego.   Życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu.  
         
     
 

 
     
 

Życzenia i gratulacje odbiera Jubilat siedemdziesięciopięciolatek kpt. w st. spocz. Czesław Dobrzański.

 
     
             
       
             
  Życzenia Jubileuszowe nadesłane od Prezesa ZR Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  w Pile mjr rez. Zygmunta Jelińskiego.   Życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu.  
             
     
 

 
     
 

Życzenia i gratulacje odbiera Jubilat siedemdziesięciopięciolatek st. chor. w st. spocz. Józef Suchodolski.

 
     
         
     
         
  Życzenia Jubileuszowe nadesłane od Prezesa ZR Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  w Pile mjr rez. Zygmunta Jelińskiego.   Życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu.  
         
     
 

 
     
 

Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak  wręcza Jubilatom kwiaty.

 
     
 

 
     
 

Pamiątkowe  zdjęcie  z  Jubilatami.
Płk w st. spocz. Wacław Stępyra, mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Poszepczyński, kpt. w st. spocz. Czesław Dobrzański,  st. chor. w st. spocz. Józef Suchodolski,  mjr rez. Zygmunt Jeliński.

 
     

      Następnie Prezes Koła  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak poprosił o wystąpienie Jubilata st. chor. sztab w st. spocz. Marka BOROWSKIEGO, który ukończył 65 lat.

     
 

 
     
 

Jubilat  -  sześćdziesięciopięciolatek  st. chor. sztab. w st. spocz. Marek Borowski odbiera życzenia i gratulacje.

 
     
         
     
         
 

Życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 
         
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie z Jubilatem.
Od lewej: płk w st. spocz. Wacław Stępyra,  Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, st. chor. sztab. w st. spocz. Marek Borowski,  Prezes ZR mjr rez. Zygmunt Jeliński.

 
     
Jeszcze pozostało wręczyć życzenia imieninowe solenizantom: Andrzejom, Zdzisławowi, Tadeuszowi i Romanowi.
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie z solenizantami.
Od lewej: płk w st. spocz. Wacław Stępyra, Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak,  st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Wierzba, płk rez. Andrzej Stec, płk w st. spocz. Zdzisław Kępa,   mł. chor. w st. spocz. Tadeusz Kuźmiński, st. chor. sztab. w st. spocz. Roman Jurkiewicz,  mjr  rez.  Zygmunt  Jeliński.

 
     
Wspólne zdjęcie uczestników zebrania.
     
 

 
     
 

Siedzą od lewej:  Henryk Wlaź, Jubilat - Czesław Dobrzański, Wiesław Wysocki, ks. ppłk Witold Kurek, Jubilat - Józef Suchodolski, Pani Katarzyna Bośka, mjr rez. Zygmunt Jeliński, Piotr Szymczak, płk w st. spocz. Wacław Stępyra, Jubilat - Jerzy Poszepczyński;
Drugi rząd stoją od lewej:  Józef Kozłowski, Ireneusz Górko, Szczepan Grzelczak, Jerzy Kowal, Grzegorz Rutkowski, Józef Domińczak, Zdzisław Kępa, Jan Ciosek,  Tadeusz Kuźmiński, Szczepan Piątek, Jan Golonka, Waldemar Michalak,  Krzysztof Ślusarczyk;
Trzeci rząd stoją od lewej:  Henryk Kędzierski, Jerzy Miler, Edward Rurarz, Erwin Bittner, Jerzy Miszkowicz,  Lechosław Siejak, ózef Kiziuk,  Jerzy Sroka,  Roman Jaworek;
Czwarty rząd stoją od lewej:  Andrzej Wierzba, Jerzy Michno, Roman Jurkiewicz, Jan Frelkowski, Jan Kuśmierek, Andrzej Stec, Mieczysław Fryza,  Jacek Borowski,  Grzegorz Maksymowicz,  Jubilat - Marek Borowski,  Kazimierz Dejewski, Artur Glejzer,   Ryszard Włodarek.

 
     

 

         
     
         
 

Jubilaci  zaprosili uczestników do konsumpcji wspaniałego tortu.

 
         
     
         
 

Głos zabrał Jubilat   -  Jerzy Poszepczyński.
Z lewej przemawiającego: Marek Borowski,  Jan Frelkowski, Jan Kuśmierek, z prawej przemawiającego: Czesław Dobrzański, Józef Suchodolski, Jerzy Miszkowicz, Zdzisław Kępa.

 
         

W imieniu Jubilatów głos zabrał kol. Jerzy Poszepczyński, który w swoim wystąpieniu powiedział:  

 "Szanowni  Państwo!   

    W imieniu Jubilatów: Czesława Dobrzańskiego, Józefa Suchodolskiego oraz własnym, chcielibyśmy podziękować tak szacownemu gronu zebranych tu naszych przyjaciół i kolegów za przybycie i uświetnienie swoją obecnością dzisiejszej uroczystości.

    Jest to dla nas zaszczytna forma okazania nam więzi koleżeńskiej przekazanej w sposób symboliczny jakim jest życzliwy uścisk dłoni oraz złożenie życzeń jubileuszowych.

    Jest to także okazanie całemu naszemu gronu kolegów wyrazów szacunku, jako osób życzliwych sobie i mających do siebie zaufanie."

     
 

 
     
 

Uczestnicy zebrania odśpiewali Jubilatom "STO  LAT"  i  zrealizowali toast lampką szampana.

 
     
 

 
     
 

Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak przystąpił do realizacji dalszych punktów porządku zebrania i poprosił wystąpienie Sekretarza Koła płk rez. Andrzeja Steca.

 
     
 

 
     
 

Sekretarz Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP płk rez. Andrzej Stec przedstawia roczne sprawozdanie z działalności Koła.

 
     

"Szanowni Koledzy!

    W roku bieżącym Zarząd  Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realizował zadania określone w kalendarzowym planie zamierzeń. W ramach tego planu zrealizowano:  

    - 3 walne zebrania członków Koła. Zaznaczyć należy, że frekwencja na wszystkich zebraniach wahała się w granicach około 30 osób, czyli niewiele ponad 50%;

    - odbyto 9 posiedzeń Zarządu Koła. Spotkania odbywają się w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu na ul. Okulickiego;

    - spotkanie autorskie z Marianem  Wiatrem,  autorem książki  „Jesteśmy im winni pamięć”  w  trakcie którego każdy z uczestników otrzymał egzemplarz książki;

    - tradycyjne, organizowane w przededniu dawnego Święta Wojska Polskiego Spotkanie Koleżeńskie.

Pozostało do zrealizowania jedno spotkanie Zarządu Koła oraz Wigilijne Spotkanie Koleżeńskie.

    Nie udało się zrealizować z przyczyn niezależnych od Zarządu Koła zawodów strzeleckich.

    Reprezentanci naszego Koła uczestniczą we wszystkich  uroczystościach  patriotycznych organizowanych  przez  władze miasta i powiatu.

    Warto podkreślić, że realizowane są procedury związane z tym, aby Kolega  Marek Borowski  reprezentował nas w Miejskiej Radzie Seniorów.

                                 Dziękuję za uwagę."

     
 

 
     
 

Skarbnik Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP st. chor. sztab w st. spocz.  Andrzej Wierzba przedstawia  sprawozdanie finansowe.

 
     

    Skarbnik Koła st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Wierzba przedstawił sprawozdanie finansowe. W wystąpieniu swoim zaznaczył,  że sprawozdanie finansowe przedstawia w formie skróconej,  co jest dopuszczalne.  Poinformował członków Koła, że  przed  opracowaniem sprawozdania rozliczenia finansowe były sprawdzone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ppłk w st. spocz. Marka Kiersztyna do których zastrzeżeń nie było.

    W rozliczeniu przedstawił wydatki na dzień 21 listopada 2019 roku, odczytał i omówił te wydatki w ośmiu grupach.

    Największe wydatki były: w grupie pierwszej - to wydatki na: kwiaty, wiązanki, znicze - suma wydatków 484 zł, w grupie trzeciej - to wydatki na:  art. biurowe,  prowadzenie  kroniki,  zaproszenia, życzenia - suma wydatków 654 zł.

Na odznaczenia, medale wydatkowano 359 zł.

    Skarbnik poinformował również o przekazaniu transzy składek do Zarządu Rejonowego w Pile na sumę 1331 zł.

 

         
     
         
  Ryszard Włodarek,  Lechosław Siejak, Artur Glejzer.   Jerzy Kowal, Jan Ciosek, Erwin Bittner, Ryszard Włodarek.  
         

    Po wystąpieniu Sekretarza i Skarbnika Prezes Koła  mjr w st. spocz.  Piotr  Szymczak,  po stwierdzeniu,  że  nie ma innych uwag do w/w wypowiedzi poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku  Żołnierzy Wojska Polskiego.

    W wyniku głosowania obecny Zarząd Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej uzyskał absolutorium jednogłośnie.

    Prezes Koła podziękował członkom za zaufanie i przeszedł do realizacji ósmego  punktu  porządku zebrania. Udzielił głosu kol. Markowi Borowskiemu.

     
 

 
     
 

St. chor. sztab. w st. spocz. Marek Borowski zapoznaje  kolegów  z  przygotowaniem "Spotkania Opłatkowego".
Siedzą od prawej:  Jerzy Poszepczyński, Jan Kuśmierek, Jan Frelkowski.

 
 

 

 

    Kolega Marek Borowski w wystąpieniu poinformował, że tegoroczne "Spotkanie Opłatkowe"  odbędzie  17 grudnia  2019 roku w  Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W w godz. 16.30 do 20.00. Jak zwykle uczestnikami  będą  członkowie  Koła, zaproszeni Goście oraz Koledzy niezrzeszeni.

         Koszt uczestnictwa  w  spotkaniu  35 zł. od osoby.  Zapisy oraz wpłatę składki będzie przyjmował  kol. Andrzej Wierzba do dnia 10 grudnia 2019 roku.  Można również dokonywać wpłat na konto z dopiskiem WIGILIA.

         Każdy uczestnik zebrania otrzymał zaproszenie, w którym zawarte są powyższe dane łącznie z jadłospisem.

     
 

 
     
 

Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak kończy zebranie.

 
     

    Prezes  Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły mjr rez. Zygmunt Jeliński w imieniu własnym i swego zastępcy płk w st. spocz. Wacława Stępyry podziękował za zaproszenie na zebranie, pogratulował wyróżnionym, życzył Jubilatom dużo zdrowia i Zarządowi Koła dalszych osiągnięć.

    Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak kończąc zebranie podziękował za uczestnictwo, jeszcze raz pogratulował odznaczonym, wyróżnionym, Jubilatom i Solenizantom i w imieniu Jubilatów zaprosił do dalszej degustacji przygotowanych przez Nich potraw.

         
     
         
  Jacek Borowski, Andrzej Stec, Jerzy Kowal,  Jan Ciosek.   Grzegorz Rutkowski, Katarzyna Bośka, Jacek Borowski, Andrzej Stec.  
         
     
         
  Na  pierwszym  planie  widoczni  od  prawej: Ireneusz Górko, Edward Rurarz, Józef Domińczak, Szczepan Piątek,  Jerzy Miler, Józef Kiziuk, Jerzy  Sroka,  Kazimierz Dejewski  i  inni ....   Na pierwszym planie widoczni od lewej: Jerzy Sroka, Mieczysław Fryza, Józef Kiziuk, Jerzy Miler, Szczepan Piątek, Józef Domińczak i inni ...  
         
     
         
  Na  pierwszym  planie  widoczni  od  lewej: Tadeusz Kuźmiński, Henryk Kędzierski, Jerzy Michno.   Na pierwszym planie widoczni od lewej: Grzegorz Maksymowicz, Szczepan Grzelczak.  
         
     
         
  Na pierwszym planie widoczni od lewej: Krzysztof Ślusarczyk, Wiesław Wysocki, Jan Golonka, Grzegorz Maksymowicz.   Płk w st. spocz. Wacław Stępyra, mjr rez. Zygmunt Jeliński,  kpt. w st. spocz. Czesław Dobrzański, st. chor. w st. spocz. Józef Suchodolski, ppłk w st. spocz. Jerzy Miszkowicz.  
         
     
         
 

Kroniki naszego Koła z zainteresowaniem ogląda Instruktor Sekcji Komunikacji Społecznej 100 batalionu łączności mł. chor. Jacek Borowski.
Obok ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski opracowujący materiały do "Kroniki Koła".

 
         
     
 

 
     
 

Przed zakończeniem spotkania nasz fotoreporter wykonał zdjęcie z Jubilatami.
Od lewej:  Jerzy Poszepczyński, Henryk Wlaź,   Józef Suchodolski, Czesław Dobrzański.

 
     

Materiał zebrał i opracował:  ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia wykonał:                   mł. chor. w st. spocz. Henryk Wlaź.