HISTORIA  5 PUŁKU ŁĄCZNOŚCIPUŁK ŁĄCZNOŚCI
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
5 PUŁK ŁĄCZNOŚCI


    Na bazie rozwiązanego batalionu łączności 15 października 1949 roku powstaje Pułk Łączności MON przemianowany następnie na 5 Pułk Łączności podległe Szefowi Sztabu Generalnego. Pierwszym dowódcą pułku zostaje ppłk Józef Gabszewicz. On to w dniu 22 lutego 1950 roku odbiera pierwszy sztandar. Okres zimnej wojny i wydarzenia przełomu lat 40 i 50 to okres niespokojny. Odzwierciedlają to zmiany na stanowisku dowódcy pułku latach 1952-54 dowodzi płk Michał Afanasjew, w latach 1954-56 ppłk Henryk Bogdanowicz i w latach 1956-64 ppłk Henryk Ryś. Lata te to dla pułku okres intensywnego szkolenia, rozbudowy bazy szkoleniowej i koszar związany z przeniesieniem jednostki z ulicy Podchorążych na ulicę Żwirki i Wigury.12 października 1957 roku płk Ryś z rąk Ministra Komunikacji i Łączności Jana Rabanowskiego odbiera drugi sztandar pułku, który dumnie i nam powiewał aż do 1994 roku w Wałczu.
W roku 1964 dowództwo 5 Pułku Łączności obejmuje płk Mieczysław Kluka i on to otrzymuje tak niepopularny wśród kadry pułku (związany ze zmianą jego zadań operacyjnych) rozkaz - rozkaz przeniesienia go z Warszawy do Wałcza. Stąd na ramionach odznaki pamiątkowej późniejszej brygady pojawiają się herby obu tych miast.
Do zdewastowanych koszar w Wałczu udają się najpierw wyznaczone pododdziały: kompanie WSD i KSD, które remontują koszary i rozbudowują park samochodowy.

Okres ten tak wspomina po latach płk Kluka: Po 12 latach intensywnej pracy na nowobudowanym obiekcie przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie nad zagospodarowaniem, urządzeniem bazy szkoleniowej i infrastruktury trudno było pogodzić się z myślą zostawienia dorobku wielu lat kadry i kolejnych roczników żołnierzy i iść w nieznane na zachód [...]Z całej kadry pułku tylko 12 oficerów zgodziło się na przeniesienie do Wałcza, przechodząc na wyższe stanowiska służbowe [...]Kompanie WSD i KSD zostają skierowane do Wałcza dla zabezpieczenia obiektu i jego wstępnego uporządkowania. Obiekt nie posiadał warsztatów technicznych łączności i samochodowych oraz garaży dla pojazdów, które miały przybyć z Warszawy, w tym większość pojazdów specjalnych ze sprzętem łączności [...] Walka z nową rzeczywistością, modernizacja obiektów, doskonalenie procesu szkolenia trwały około 3 lat. W tym okresie budowy bazy szkoleniowej i kwatermistrzowskiej oraz szkolenia specjalnego wyróżniali się zaangażowaniem oraz aktywnością służbową: ppłk Adamczak Eugeniusz, ppłk Kaczmarek Walerian, ppłk Wiśniewski Marian, mjr Kwiatek Bogdan, mjr Konstantynowicz Witold, mjr Miklaszewski Wojciech, mjr Tracz Jan, mjr Michalak Stanisław.
Z kolei płk Janusz Modrzyński ówczesny podporucznik wspomina: Baza szkoleniowa stawała się coraz bardziej bogata. Blok szkolenia wypełniał się urządzeniami, tworząc stacjonarny węzeł łączności i codzienne szkolenie wchodziło w normalny rytm. Jednak najlepsze efekty szkoleniowe osiąga się na ćwiczeniach z wojskami. W latach 60-tych i 70-tych ćwiczeń było dużo, wolne miesiące w roku to były lipiec, sierpień, październik i grudzień[...] Na ćwiczeniach kadra szybko nabierała doświadczenia i podnosiła swoje umiejętności. W efekcie szybko awansowała na coraz wyższe stanowiska służbowe młoda kadra; wspomnę tylko kilku kolegów: Bogdana Mikołajczaka, Majchrzaka, Witolda i Jana Kowalskich, Tadeusza Bukowca, Ireneusza Gmurka, Lechosława Siejaka i Bogdana Poradę.

    Uroczysty wjazd 5 Pułku Łączności do koszar w Wałczu odbył się 9 października 1965 roku. Od tego czasu tradycje naszej jednostki zostały ściśle związane z Ziemią Wałecką i życiem jej mieszkańców. Tak te wydarzenia wspomina późniejszy z-ca d-cy pułku ds. politycznych płk Ludwik Rokicki ... Pułk zgodnie z rozkazem ministra Obrony Narodowej pod koniec sierpnia 1965 roku, zmienił garnizon, został wyprowadzony na kierunek operacyjny.  Stan osobowy ze sprzętem i wszystkimi posiadanymi środkami, na stacji załadowczej Warszawa-Okęcie ładował się na podstawione wagony i tzw. eszelonami przebazował się do Wałcza. Prosto ze stacji kolejowej  na kołach, jechaliśmy na poligon 49 Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego na zgrupowanie polowe.
... Batalion musiał po dotarciu na poligon wybudować sobie obozowisko, przygotować we własnym zakresie posiłek i zorganizować park samochodowy oraz jego ochronę. Kadra zawodowa została zakwaterowana w pierwszych dniach w namiotach oraz wozach sztabowych
... W dniu 9 października w niedzielę w przed dzień Święta Wojska Polskiego odbyło się uroczyste wejście pułku do garnizonu, połączone z uroczystym przejazdem  pododdziałów przez miasto do koszar. W rejonie poczty na ulicy Kilińszczaków z trybuny władze miasta i dowódca garnizonu ppłk
Buczek w towarzystwie dowództwa pułku z ppłk Mieczysławem Kluką na czele,  przyjęli defiladę pułku. Pułk ze sztandarem przejechał w kolumnach batalionowych i w ten sposób zajął koszary. Do Wałcza wjechałem w  "gaziku", za mną jechał 1 batalion dowodzenia, w kolejnym "gaziku" jechał poczet sztandarowy. Na Starach 660 jechała kompania honorowa pułku, dalej w szyku rozwiniętym jechały kolejne kompanie  batalionu i pozostałe pododdziały pułku. Od  tego dnia naszym garnizonem stał się Wałcz, rozpoczęło się szkolenie i dalsze dostosowanie koszar do potrzeb jednostki liczącej wówczas prawie dwa tysiące żołnierzy i ponad 500 pojazdów.

Wykaz najważniejszych stanowisk w 5 Pułku Łączności
w październiku 1965 roku.

Dowódca ppłk Mieczysław  KLUKA
Z-ca d-cy ds. politycznych ppłk mgr Eugeniusz  STEFANIAK
Z-ca d-cy ds. liniowych     vacat
Szef Sztabu mjr Eugeniusz  ADAMCZAK
Pomoc. d-cy ds. technicznych mjr mgr inż. Henryk  PASZKIEWICZ
Kwatermistrz mjr Eugeniusz  MICHAŁOWSKI
Sekretarz POP mjr mgr Zenon  PATORA
D-ca batalionu szkolnego mjr Marian  WIŚNIEWSKI
D-ca 1 batalionu łączności mjr Stanisław  MICHALAK
D-ca 2 batalionu łączności kpt. Jan  TRACZ
D-ca kompanii WSD kpt. Witold  KONSTANTYNOWICZ
D-ca kompanii KSD kpt. Bogdan  KWIATEK
D-ca baterii dowodzenia kpt. Feliks  JOHN
D-ca kompanii poczty polowej por. Stefan  DZIEKOŃSKI
D-ca kompanii zaopatrzenia    
Starszy lekarz kpt. Stanisław  ARASZKIEWICZ
Kierownik warsztatów por. Jerzy  SURMA
Komendant poligonu szkolnego kpt. Tadeusz  KOWALCZUK


    W związku z brakami kadrowymi w tym okresie prawie całe roczniki Oficerskiej Szkoły Łączności później Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności z Zegrza trafiały do Wałcza. 9 maja 1967 roku 5 Pułk Łączności przemianowano na 1 Pułk Łączności.


 

 

Powrót do początku


STRONA W BUDOWIE